Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU

Được đăng lên bởi Kun Con
Số trang: 230 trang   |   Lượt xem: 14566 lần   |   Lượt tải: 78 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Th.s Trần Thị Hồng

GIÁO TRÌNH
TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU

Thành phố Hồ Chí Minh 2006
1

MỤC LỤC
Đề mục
Trang
MỤC LỤC .................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: NGUỒN NGUYÊN LIỆU . ...................................................... 4
1.1.
Parafin........................................................................................... 4
1.2.
Olefin............................................................................................. 7
1.3.
Hyđrocacbon thơm ..................................................................... 18
1.4.
Axetylen. ..................................................................................... 22
1.5.
Khí tổng hợp ............................................................................... 24
CHƯƠNG 2: CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN CỦA TỔNG HỢP HỮU CƠ .... 31
2.1.
Quá trình ankyl hóa .................................................................... 31
2.2.
Các quá trình đehydro hoá và hydro hoá ................................... 37
2.3.
Quá trình halogen hóa ................................................................ 46
2.4.
Quá trình oxi hóa ........................................................................ 57
2.5.
Các quá trình thủy phân, tách nước, este hóa, amit hóa ........... 72
2.6.
Các quá trình sunfat hóa, sunfo hóa và nitro.............................. 83
CHƯƠNG 3: TỔNG HỢP TỪ AXETYLEN ............................................... 93
3.1.
Sản xuất vinylclorua (VC) và polyvinylclorua (PVC) ................... 93
3.2.
Tổng hợp vinyl axetat (VA), polyvinyl axetat (PVA).................... 95
CHƯƠNG 4: TỔNG HỢP TỪ METAN VÀ CÁC PARAFIN KHÁC. ......... 98
4.1.
Tổng hợp hydrocianit từ metan .................................................. 98
4.2.
Tổng hợp amoniac...................................................................... 98
4.3.
Tổng hợp metanol .................................................................... 103
4.4.
Tổng hợp formanđehit .............................................................. 106
4.5.
O-ankyl hóa bằng olefin. Tổng hợp metyl tec-butyl ete (MTBE)109
4.6.
N-ankyl hóa. Tổng hợp amin từ rượu....................................... 110
4.7.
Oxy hóa naphta nhẹ (C5 – C8) .................................................. 113
4.8.
Oxy hóa parafin rắn thành axit béo tổng hợp ........................... 114
CHƯƠNG 5: TỔNG HỢP TỪ ETYLEN ....
1
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP TP.HCM
TRUNG TÂM CÔNG NGH HÓA HC
Th.s Trn Th Hng
GIÁO TRÌNH
TNG HP HU CƠ – HÓA DU
Thành ph H Chí Minh 2006
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU - Người đăng: Kun Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
230 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU 9 10 452