Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình vật lý đại cương

Được đăng lên bởi ngoctuan2020
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2236 lần   |   Lượt tải: 10 lần
M t xe ô tô v i v n t c 54km/h thì hãm phanh và chuy n

ng ch m

Câu 1 d n u, sau 20s thì v n t c gi m xu ng còn 36km/h. Quãng ư ng mà
xe i ư c trong 20s nói trên là :
A)
B)
C)
D)
áp án

250m
150m
200m
300m

M t gi t nư c rơi t
cao 10m xu ng m t t. Cho g = 10m/s2. N u
không k
n s c c n không khí thì v n t c c a gi t nư c khi ch m t
Câu 2
là :
A)
B)
C)
D)
áp án

1.4m/s
20m/s
10m/s
14.14m/s

M t v t rơi t do trong giây cu i cùng i ư c quãng ư ng 45m, cho g
2
Câu 3 = 10m/s .Th i gian rơi c a v t là :
A)
B)
C)
D)
áp án

7s
6s
4s
5s

M t xe p có bán kính bánh xe là 25cm ang chuy n ng th ng u.
Bánh xe quay u 3.18vòng/s và không trư t trên ư ng. V n t c c a xe
Câu 4
p là :
A)
B)
C)
D)
áp án

12km/h
18km/h
15km/h
14km/h

Khi ĩa quay u m t i m trên vành ĩa chuy n ng tròn u v i v n
Câu 5 t c v1 = 3m/s, m t i m n m g n tr c quay hơn m t o n l = 31.8cm có
v n t c v2 = 2m/s. T n s quay ( s vòng quay trong 1 phút ) c a ĩa là :

A) 35vòng/phút
B) 30vòng/phút
C) 45vòng/phút
D) 40vòng/phút
áp án
M t ch t i m chuy n ng tròn u v i bán kính quĩ o R = 0.4m.
Trong 1s ch t i m này quay ư c 2 vòng, l y π2 = 10 . Gia t c hư ng
Câu 6 tâm c a ch t i m là :
A)
B)
C)
D)
áp án

64m/s2
16m/s2
26m/s2
27m/s2

M t ô tô ch y t t nh A n t nh B v i v n t c v1 = 40km/gi r i l i
ch y t t nh B tr v t nh A v i v n t c v2 = 30km/gi . Tìm v n t c
Câu 7 trung bình c a ôtô trên o n ư ng i và v ó?
A) 10 m/s
B) 9,12 m/s
C) 8,76 m/s
D) 9,53m/s
áp án
Câu 8 Ngư i ta ném m t qu bóng v i v n t c v0=10m/s theo phương h p
v i m t ph ng n m ngang m t góc α = 400. Gi s qu bóng ư c ném
i t m t t. L y g = 10m/s2.H i:
cao l n nh t mà qu bóng có th
t ư c.
A) 2,1m
B) 2,5m
C) 3m
D) 2,7m
áp án
Câu 9 Mét v« l¨ng sau khi b¾t ®Çu quay ®−îc mét phót th× thu ®−îc vËn tèc
700 vßng/phót. TÝnh sè vßng m v« l¨ng ® quay ®−îc trong phót Êy nÕu
chuyÓn ®éng cña v« l¨ng l nhanh dÇn ®Òu.

A)
B)
C)
D)
áp án
Câu 10

700 vòng
235 vòng
500 vòng
350 vòng
Mét b¸nh xe cã b¸n kÝnh R = 10cm lóc ®Çu ®øng yªn, sau ®ã quay xung
quanh trôc cña nã víi gia tèc gãc b»ng 3,14 rad/s2. Hái, sau gi©y thø
nhÊt: Gãc gi÷a gia tèc to n phÇn v b¸n kÝnh cña b¸nh xe (øng víi cïng
mét ®iÓm trªn v nh b¸nh?
27046’
37046’
17046’
47046’

A)
B)
C)
D)
áp án
Câu 11 Các gi t mưa rơi u th ng ng v i v n t c
v1. M t xe l a ch y th ng u theo phương

ngang v i v n t c v2 = 10 3 m/s. Các gi t
mưa rơi bám vào c a kính và ch y d c theo
c a kính theo hư ng h p góc 300 v i phương
th ng ng. V n t c rơi th ng u c a các
gi t mưa là
A)
B)
C)
D)
áp án
Câu 12

34,6m/s.
30m/s.
11,5m...
Câu 1
Mt xe ô vi vn tc 54km/h thì hãm phanh chuyn động chm
dn đều, sau 20s thì vn tc gim xung còn 36km/h. Quãng đường
xe đi được trong 20s nói trên là :
A)
250m
B)
150m
C)
200m
D)
300m
Đáp án
Câu 2
Mt git nước rơi t độ cao 10m xung mt đất. Cho g = 10m/s
2
. Nếu
không k đến sc cn không khí thì vn tc ca git nước khi chm đất
là :
A)
1.4m/s
B)
20m/s
C)
10m/s
D)
14.14m/s
Đáp án
Câu 3
Mt vt rơi t do trong giây cui cùng đi đưc quãng đường 45m, cho g
= 10m/s
2
.Thi gian rơi ca vt là :
A)
7s
B)
6s
C)
4s
D)
5s
Đáp án
Câu 4
Mt xe đạp có bán kính bánh xe là 25cm đang chuyn động thng đều.
Bánh xe quay đều 3.18vòng/s và không trưt trên đường. Vn tc ca xe
đạp là :
A)
12km/h
B)
18km/h
C)
15km/h
D)
14km/h
Đáp án
Câu 5
Khi đĩa quay đều mt đim trên vành đĩa chuyn động tròn đều vi vn
tc v
1
= 3m/s, mt đim nm gn trc quay hơn mt đon l = 31.8cm
vn tc v
2
= 2m/s. Tn s quay ( s vòng quay trong 1 phút ) ca đĩa là :
giáo trình vật lý đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình vật lý đại cương - Người đăng: ngoctuan2020
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
giáo trình vật lý đại cương 9 10 193