Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 4)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 7 Virus

1. Vài nét lịch sử nghiên cứu của virus học
Ngay từ năm 1883 nhà khoa học người Đức Adolf Mayer khi nghiên cứu bệnh
khảm cây thuốc lá đã nhận thấy bệnh này có thể lây nếu phun dịch ép lá cây
bị bệnh sang cây lành, tuy nhiên ông không phát hiện được tác nhân gây b ệnh.
Năm 1884 Charles Chamberland đã sáng chế ra màng
lọc bằng sứ để tách các vi khuẩn nhỏ nhất và
vào năm 1892 nhà thực vật học người Nga Dimitri
Ivanovski đã dùng màng lọc này để nghiên cứu bệnh
khảm thuốc lá. Ông nhận thấy dịch ép lá cây bị bệnh đã
cho qua màng lọc vẫn có khả năng nhiễm bệnh cho cây
lành và cho rằng tác nhân gây bệnh có lẽ là vi khuẩn có
kích thước nhỏ bé đến mức có thể đi qua màng lọc, hoặc
có thể là độc tố do vi khuẩn tiết ra. Giả thuyết về độc tố
qua màng lọc đã bị bác bỏ
vào năm 1898 khi nhà khoa học người Hà Lan Martinus Beijerinck ch ứng minh
được rằng tác nhân lây nhiễm là chất độc sống (Contagium vivum fluidum) và
có thể nhân lên được. Ông tiến hành phun dịch ép lá cây bệnh cho qua l ọc r ồi
phun lên cây và khi cây bị bệnh lại lấy dịch ép cho qua lọc để phun vào các cây
khác. Qua nhiều lần phun đều gây được bệnh cho cây. Điều đó chứng tỏ tác
nhân gây bệnh phải nhân lên được vì nếu là độc tố thì năng lực gây bệnh s ẽ
phải dần mất đi.
Năm 1901 Walter Reed và cộng sự ở Cuba đã phát hiện tác nhân gây bệnh s ốt
vàng, cũng qua lọc. Tiếp sau đó các nhà khoa học khác phát hiện ra tác nhân
gây bệnh dại và đậu mùa. Tác nhân gây bênh đậu mùa có kích thước lớn,
không dễ qua màng lọc, do đó các tác nhân gây bệnh chỉ đơn giản gọi là virus.

Dimitri Ivanovski

Felix d'Hérelle

Martinus Beijerinck

Frederick Twort

Walter Reed

Wendell Stanley

Năm 1915 nhà vi khuẩn học người Anh Frederick Twort và năm 1917 nhà khoa
học người Pháp Felix d'Hérelle đã phát hiện ra virus của vi khuẩn và đặt tên là
Bacteriophage gọi tắt là phage.
Năm 1935 nhà khoa học người Mỹ Wendell Stanley đã kết tinh được các hạt
virus gây bệnh đốm thuốc lá (TMV). Rồi sau đó TMV và nhiều loại virus khác
đều có thể quan sát được dưới kính hiển vi điện tử.
Như vậy nhờ có kỹ thuật màng lọc đã đem lại khái niệm ban đầu về virus và
sau đó nhờ có kính hiển vi điện tử đã có thể quan sát được hình dạng của
virus, tìm hiểu được bản chất và chức năng của chúng.
Ngày nay virus được coi là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu
nhỏ và có cấu tạo rất đơn giản, chỉ gồm một loại acid nucleic, được bao bởi vỏ
protein. Muốn nhân lên virus phải nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào, vì th ế
chúng là ký sinh nội bào b...
Bài 7 Virus
1. Vài nét l ch s nghiên c u c a virus h c
Ngay t n m 1883 nhà khoa h c ng i c Adolf Mayer khi nghiên c u b nh ă ườ Đứ
kh m cây thu c ã nh n th y b nh này có th lây n u phun d ch ép lá cây đ ế
b b nh sang cây lành, tuy nhiên ông không phát hi n c tác nhân gây b nh. đượ
N m 1884 ă Charles Chamberland ã sáng ch ra màng đ ế
l c b ng s tách các vi khu n nh nh t và để
vào n m 1892 nhà th c v t h c ng i Nga Dimitri ă ườ
Ivanovski ã dùng màng l c này nghiên c u b nh đ để
kh m thu c lá. Ông nh n th y d ch ép lá cây b b nh ã đ
cho qua màng l c v n có kh n ng nhi m b nh cho cây ă
lành và cho r ng tác nhân gây b nh l là vi khu n
kích th c nh n m c có th i qua màng l c, ho c ướ đế đ
có th c t do vi khu n ti t ra. Gi thuy t v c t độ ế ế độ
qua màng l c ã b bác b đ
vào n m 1898 khi nhà khoa h c ng i Hà Lan Martinus Beijerinck ch ng minh ă ườ
c r ng tác nhân lây nhi m là ch t c s ng (Contagium vivum fluidum) và đượ độ
có th nhân lên c. Ông ti n hành phun d ch ép lá cây b nh cho qua l c r i đượ ế
phun lên cây và khi cây b b nh l i l y d ch ép cho qua l c phun vào các cây để
khác. Qua nhi u l n phun u gây c b nh cho cây. i u ó ch ng t tác đề đượ Đ đ
nhân gây b nh ph i nhân lên c vì n u là c t thì n ng l c gây b nh s đượ ế đ ă
ph i d n m t i. đ
N m 1901 Walter Reed và c ng s Cuba ã phát hi n tác nhân gây b nh s t ă đ
vàng, c ng qua l c. Ti p sau ó các nhà khoa h c khác phát hi n ra tác nhân ũ ế đ
gây b nh d i u mùa. Tác nhân gây bênh u mùa có kích th c l n, đậ đậ ướ
không d qua màng l c, do ó các tác nhân gây b nh ch n gi n g i là virus. đ đơ
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 4) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 4) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 4) 9 10 758