Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi Khắc Tam
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 4591 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I
**********************

Ths.LÊ ðỨC VĨNH

GIÁO TRÌNH
XÁC SUẤT THỐNG KÊ

HÀ NỘI - 2006

Chương 1 : Phép thử . Sự kiện
Những kiến thức về giải tích tổ hợp sinh viên ñã ñược học trong chương trình phổ
thông. Tuy nhiên ñể giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức của những chương kế tiếp
chúng tôi giới thiệu lại một cách có hệ thống những kiến thức này. Phép thử ngẫu nhiên
và sự kiện ngẫu nhiên là bước khởi ñầu ñể người học làm quen với môn học Xác suất.
Trong chương này chúng tôi trình bày những kiến thức tối thiểu về sự kiện ngẫu nhiên,
các phép toán về các sự kiện ngẫu nhiên, hệ ñầy ñủ các sự kiện ñồng thời chỉ ra cách
phân chia một sự kiện ngẫu nhiên theo một hệ ñầy ñủ. Những kiến thức này là cần thiết
ñể người học có thể tiếp thu tốt những chương tiếp theo.
I. Giải tích tổ hợp
1.Qui tắc nhân: Trong thực tế nhiều khi ñể hoàn thành một công việc, người ta phải thực
hiện một dãy liên tiếp k hành ñộng.
Hành ñộng thứ nhất: có 1 trong n1 cách thực hiện
Hành ñộng thứ hai: có 1 trong n2 cách thực hiện
. . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .
Hành ñộng thứ k: có 1 trong nk cách thực hiện
Gọi n là số cách hoàn thành công việc nói trên, ta có:
n = n1n2..nk
Qui tắc trên gọi là qui tắc nhân.
Ví dụ: ðể ñi từ thành phố A tới thành phố C phải qua thành phố B. Có một trong bốn
phương tiện ñể ñi từ A tới B là: ñường bộ, ñường sắt, ñường không và ñường thuỷ. Có
một trong hai phương tiện ñể ñi từ B tới C là ñường bộ và ñường thuỷ. Hỏi có bao nhiêu
cách ñi từ A tới C?
ðể thực hiện việc ñi từ A tới C ta phải thực hiện một dãy liên tiếp hai hành ñộng.
Hành ñộng thứ nhất: chọn phương tiện ñi từ A tới C có n1= 4 cách
Hành ñộng thứ hai: chọn phương tiện ñi từ B tới C có n2 = 2 cách
Vậy theo qui tắc nhân, số cách ñi từ A tới C là n= 4.2 = 8 cách
2.Qui tắc cộng:
ðể hoàn thành công việc người ta có thể chọn một trong k phương án.
Phương án thứ nhất: có 1 trong n1 cách thực hiện
Phương án thứ hai: có 1 trong n2 cách thực hiện
.................................
Phương án thứ k: có 1 trong nk cách thực hiện
Gọi n là số cách hoàn thành công việc nói trên, ta có:
n = n1 + n2 +. . . ..+ nk

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Giáo trình Xác suất thống kê……………………..1

Qui tắc trên gọi là qui tắc cộng
Ví dụ: Một tổ sinh viên gồm hai sinh viên Hà Nội, ba sinh viên Nam ðịnh và ba sinh
viên Thanh Hoá. Cần chọn hai sinh viên cùng tỉnh tham gia ñội thanh niên xung kích.
Hỏi có bao nhiêu cách chọn.
Phương án th...
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I
**********************
Ths.LÊ ðỨC VĨNH
GIÁO TRÌNH
XÁC SUT THNG
HÀ NI - 2006
GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Người đăng: Khắc Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ 9 10 672