Ktl-icon-tai-lieu

Giới hạn dãy số

Được đăng lên bởi Cookies Demon
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI HẠN DÃY SỐ


DÃY SỐ THỰC

Dãy số là tập hợp các số được đánh chỉ số
từ nhỏ đến lớn trong tập hợp số tự nhiên N.
VD:

1/ xn = n2, n = 0, 1, 2, …
2/ xn = 1/n, n = 1, 2, …
3/ {xn} là cấp số cộng: a, a+d, a+2d, …

Các cách cho dãy số
1/ Dạng liệt kê:
VD: dãy 1, 2, 3,…; dãy 1, 1/2, 1/3,…
2/ Dạng tường minh:
{xn} cho dạng biểu thức giải tích của biến n.
2
VD: xn  n , xn  1 / n
3/ Dạng quy nạp:
Số hạng đi sau tính theo các số hạng đi trước
VD: dãy x1  1, xn 1  xn2  xn  1
xn 1  xn
dãy x1  1, x2  1, xn 1 
2

Dãy đơn điệu
{xn} là dãy tăng  xn  xn+1, với mọi n đủ lớn
{xn} là dãy giảm  xn  xn+1, với mọi n đủ lớn
Bỏ dấu “ = “ trong định nghĩa ta gọi là tăng
(giảm) ngặt.
Dãy tăng và dãy giảm gọi chung là dãy đơn điệu.

Phương pháp khảo sát dãy đơn điệu:
1.Xét hiệu số: xn+1 – xn (so với “0”)
2.Xét thương số: xn+1/xn (so với “1”)
(dùng cho dãy số dương)
3.Xét đạo hàm của hàm số f(x), với f(n) = xn

Ví dụ
1
1
a / xn  1   K  :
2
n

1
xn 1  xn 
 0  tăng
n 1
1 
1


b / xn   1   K  1   :
2 

 n

xn 1
1
 1
 giảm
xn
n 1

2n  3
c / xn 
:
3n  4
Biểu thức giống hàm số, xét đạo hàm

2x  3
1
f (x) 
,  f ( x ) 
0
2
3x  4
(3x  4)
 f(x) tăng  {xn} tăng.

Dãy bị chặn

{xn} là dãy bị chặn trên  M : xn  M,  n  N0
{xn} là dãy bị chặn dưới  m : xn  m,  n 
N0
{xn} bị chặn  {xn} bị chặn trên và bị chặn dưới
VD: Xeùt tính bò chaën cuûa caùc daõy

 

1
a/ 2
n
n
b/ 3

 



n



c /  1 n

DÃY CON

Cho {xn}, chọn ra các số hạng từ dãy này
1cách tùy ý theo thứ tự chỉ số tăng dần ta
được 1 dãy con của {xn}.
VD:

 xn    x1, x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 ,L , xn ,L 
{x–2n1}
{x2n

{x2n-1} = {x1, x3, x5, …}
{x2n} = {x2, x4, x6, …}
•Các chỉ số của dãy con cũng kéo dài ra 

GiỚI HẠN DÃY SỐ

Định nghĩa đơn giản: {xn} có giới hạn là a
khi n ra  tức là xn  a khi n đủ lớn
Định nghĩa chặt chẽ:
Dãy hội tụ  a höõu haïn : lim xn  a
n

    0,  N0  N : xn  a   ,  n  N0
    0,  N0 : a    xn  a    n  N0
a

x3 x 2a   xN0

a
x n ( n  N0 )

x1

Ví dụ

n
Chứng minh lim
1
n  n  1
n
1
xn  a 
1 
n 1
n 1
1
1
xn  1   
   n 1 
n 1

Chọn N0  1/ , với  > 0 (đủ bé)

1
1
n  N0  n   n  1   x n  1  


* Với  = 10-3, tìm N0?

Tính chất dãy hội tụ

•Dãy hội tụ thì bị chận.
•an 0 và an a thì a  0
•an  a và a < c thì an < c với n  N0
a

an, n  N0

a-
an, n  N0

a-

a+

a

c
a+

0

Các phép toán trên dãy hội tụ
lim tổng...
GIỚI HẠN DÃY SỐ
http://e-learning.hcmut.edu.vn/
Giới hạn dãy số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới hạn dãy số - Người đăng: Cookies Demon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giới hạn dãy số 9 10 245