Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu chươg trình và sách giao khoa Hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi lbtoan38
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giíi thiÖu ch
Giíi thiÖu ch
¬ng tr×nh
¬ng tr×nh
vµ s¸ch gi¸o khoa ho¸ häc líp
vµ s¸ch gi¸o khoa ho¸ häc líp
8
8
I môc tiªu cña ch¬ng tr×nh ho¸ häc líp 8 THCS
1. Môc tu chung cña ch¬ng tnh Hc THCS
Cung p cho HS mét tng kn tc p th«ng, c¬ n vµ thiÕt tc
®Çu tiªn vÒ Ho¸ c. nh thµnh ë c em mét sè ng c¬ b¶n, phæ tng vµ
thãi quen c tËp lµm vc khoa häc lµm nÒn t¶ng cho vc gi¸o c i
chñ nghÜa, ph¸t triÓn ng c nn tc, n¨ng c hµnh ®éng chuÈn cho HS
c lªn ®i vµo cuécng lao ®éng.
2. c tu cña ch¬ng tr×nh H häc p 8
a) kiÕn thøc
HS cã ®îc mét tng kiÕn tc p tng, c¬ bn, thiÕt thùc ®Çu tiªn vÒ
Ho¸ häc bao m thèng c¸c ki niÖm c¬ b¶n, ®Þnh luËt, häc thuyÕt t
chÊt ho¸ c quan tng. §ã lµ :
Kh¸i nm vÒ chÊt, ®Çu cÊu t¹o ct, nguyªn tö, pn tö, nguyªn tè
ho¸ c, ®¬n chÊt, hîp chÊt, vÒ pn øng ho¸ c vµ bn ®æi cña chÊt trong
ph¶n øng h häc ;
Kh¸i niÖm biÓu diÔn ®Þnh nh, ®Þnh lîng cña chÊt phn øng
ho¸ c lµ c«ng thøc ho¸ c, ph¬ng tnh ho¸ häc, mol vµ thÓ tÝch mol cña
ct k ;
Kn tc vÒ ho¸ trÞ ;
c kh¸i nm cô thÓ vÒ oxi, hro (hai ngun h häc rÊt quan träng)
p ct a chóng níc ; kng k hçn hîp cña oxi víi nit¬ mét
chÊt kc. Th«ng qua viÖc nghiªn u c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c chÊt
nh thµnh ®îc kh¸i niÖm c¸c lo¹i pn øng ho¸ c (ph¶n øng hãa hîp,
ph¶n øng ph©n huû, phn øng thÕ, ph¶n øng oxi ho¸ khö), vÒ sù oxi ho¸,
ch¸y.
3
Giới thiệu chươg trình và sách giao khoa Hóa học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu chươg trình và sách giao khoa Hóa học lớp 8 - Người đăng: lbtoan38
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giới thiệu chươg trình và sách giao khoa Hóa học lớp 8 9 10 778