Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về Pectin

Được đăng lên bởi meoluoi208
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4956 lần   |   Lượt tải: 13 lần
I Giới thiệu về pectin
I.1 Nguồn gốc
Pectin là một polymer của các acid polygalacturonic và các ester methyl của chúng. Pectin có
nhiều ở quả, củ hoặc thân cây. Trong thực vật, pectin tồn tại dưới: dạng protopectin không tan,
tồn tại chủ yếu ở thành tế bào dưới dạng kết hợp với polysaccharide araban, dạng hòa tan của
pectin tồn tại chủ yếu ở dịch tế bào. Pectin như một loại keo gắn chặt các tế bào thực vật với
nhau, vì thế người ta gọi chúng là chất ciment trong cấu trúc tế bào thực vật. Khi quả còn xanh,
ciment là protopectin, protopectin chiếm tỉ lệ khá cao, protopectin không hòa tan trong nước
giúp quả có độ cứng. Khi quả chín dần, dưới tác dụng enzyme protopectinase, protopectin sẽ
chuyển sang pectin hòa tan (pectin) và araban, làm giảm sự liên kết giữa các tế bào, quả trở
nên mềm hơn. Quá trình này cũng xảy ra dưới tác dụng của acid và nhiệt độ trong quá trình
chần ở 60 – 850C.
Trong thực vật các pectin thường liên kết với cellulose ở vách tế bào dưới dạng phức hợp chưa
biết rõ (hình 1). Pectin tồn tại với những hàm lượng khác nhau trong quả, củ hoặc thân của
một số loài thực vật: trong táo 10 – 15%; quả citrus 20 – 50%; củ cải đường 10 – 20%; đài hoa
hướng dương 15 – 25%. Trong cùng một loại quả nhưng ở các phần khác nhau thì hàm lượng
pectin cũng khác nhau. Chẳng hạn như đối với quả bưởi ta có hàm lượng pectin của các phần
khác nhau của quả khác nhau cũng khác nhau. Pectin là chất nhầy bao quanh vỏ hạt bưởi và
trong cùi quả bưởi chín. Bản chất của nó là một loại chất xơ hòa tan trong nước, làm tăng độ
nhớt.
I.2 Công thức cấu tạo
Pectin là hợp chất cao phân tử polygalactoronic có đơn phân tử là galactoronic và rượu metylic.
Trọng lượng phân tử từ 20.000 - 200.000 đvC. Hàm lượng pectin 1% trong dung dịch có độ
nhớt cao, nếu bổ sung 60% đường và điều chỉnh pH môi trường từ 3,1-3,4 sản phẩm sẽ tạo
đông. Cấu tạo phân tử pectin là một dẫn suất của acid pectic, acid pectic là một polymer của
acid D-galacturonic liên kết với nhau bằng liên kết 1-4-glycozide.
Các chất pectin là các polysaccharide, mạch thẳng, cấu tạo từ sự liên kết giữa các mạch của
phân tử acid D-galacturonic C6H10O7, liên kết với nhau bằng liên kết 1,4- glucoside. Trong đó
một số gốc acid có chứa nhóm thế methoxyl (-OCH3). Chiều dài của chuỗi acid
polygalacturonic có thể biến đổi từ vài đơn vị tới hàng trăm đơn vị acid galacturonic.

Phân tử lượng của các loại pectin tách từ các nguồn quả khác nhau thay đổi trong giới hạn
rộng tùy theo số phân tử acid galacturonic và thường thay đổi trong ...
I Gi i thi u v pectin
I.1 Ngu n g c
Pectin là m t polymer c a các acid polygalacturonic và các ester methyl c a chúng. Pectin có
nhi u qu , c ho c thân cây. Trong th c v t, pectin t n t i d i: d ng protopectin không tan, ướ
t n t i ch y u thành t bào d i d ng k t h p v i polysaccharide araban, d ng hòa tan c a ế ế ướ ế
pectin t n t i ch y u d ch t bào. Pectin nh m t lo i keo g n ch t các t bào th c v t v i ế ế ư ế
nhau, vì th ng i ta g i chúng là ch t ciment trong c u trúc t bào th c v t. Khi qu còn xanh,ế ườ ế
ciment là protopectin, protopectin chi m t l khá cao, protopectin không hòa tan trong n c ế ướ
giúp qu có đ c ng. Khi qu chín d n, d i tác d ng enzyme protopectinase, protopectin s ướ
chuy n sang pectin hòa tan (pectin) và araban, làm gi m s liên k t gi a các t bào, qu tr ế ế
nên m m h n. Quá trình này cũng x y ra d i tác d ng c a acid và nhi t đ trong quá trình ơ ướ
ch n 60 – 850C.
Trong th c v t các pectin th ng liên k t v i cellulose vách t bào d i d ng ph c h p ch a ườ ế ế ướ ư
bi t rõ (hình 1). Pectin t n t i v i nh ng hàm l ng khác nhau trong qu , c ho c thân c a ế ượ
m t s loài th c v t: trong táo 10 – 15%; qu citrus 20 – 50%; c c i đ ng 10 – 20%; đài hoa ườ
h ng d ng 15 – 25%. Trong cùng m t lo i qu nh ng các ph n khác nhau thì hàm l ng ướ ươ ư ượ
pectin cũng khác nhau. Ch ng h n nh đ i v i qu b i ta có hàm l ng pectin c a các ph n ư ư ượ
khác nhau c a qu khác nhau cũng khác nhau. Pectin là ch t nh y bao quanh v h t b i và ưở
trong cùi qu b i chín. B n ch t c a nó là m t lo i ch t x hòa tan trong n c, làm tăng đ ưở ơ ướ
nh t.
I.2 Công th c c u t o
Pectin là h p ch t cao phân t polygalactoronic có đ n phân t là galactoronic và r u metylic. ơ ượ
Tr ng l ng phân t t 20.000 - 200.000 đvC. Hàm l ng pectin 1% trong dung d ch có đ ượ ượ
nh t cao, n u b sung 60% đ ng và đi u ch nh pH môi tr ng t 3,1-3,4 s n ph m s t o ế ườ ườ
đông. C u t o phân t pectin là m t d n su t c a acid pectic, acid pectic là m t polymer c a
acid D-galacturonic liên k t v i nhau b ng liên k t 1-4-glycozide. ế ế
Các ch t pectin là các polysaccharide, m ch th ng, c u t o t s liên k t gi a các m ch c a ế
phân t acid D-galacturonic C6H10O7, liên k t v i nhau b ng liên k t 1,4- glucoside. Trong đó ế ế
m t s g c acid có ch a nhóm th methoxyl (-OCH3). Chi u dài c a chu i acid ế
polygalacturonic có th bi n đ i t vài đ n v t i hàng trăm đ n v acid galacturonic. ế ơ ơ
Phân t l ng c a các lo i pectin tách t các ngu n qu khác nhau thay đ i trong gi i h n ư
r ng tùy theo s phân t acid galacturonic và th ng thay đ i trong ph m vi t 10.000 – ườ
100.000. Trong các h p ch t d ng glucid so v chi u dài phân t thì pectin cao h n tinh b t ơ
nh ng th p h n cellulose. Ví d t ngu n táo, m n thu đ c pectin có phân t l ng t 25.000ư ơ ượ ượ
– 35.000, trong khi đó pectin l y t cam l i có phân t l ng đ t t i 50.000. ư
Giới thiệu về Pectin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về Pectin - Người đăng: meoluoi208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giới thiệu về Pectin 9 10 994