Ktl-icon-tai-lieu

GT Kĩ Thuật Số

Được đăng lên bởi huynhhaphop
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 5132 lần   |   Lượt tải: 6 lần
* Nḥ
* Baùt phaân : 234

355

* Thaäp phaân : 15249

84750

* Thaäp luïc phaân : 45

186

356

84751

187

...
Chương 1: Hệ thống số đếm
1
Chương 1
HỆ THỐNG SỐ ĐẾM
1.1 Hệ thống số :
Hệ thống số thường sử dụng hệ thống số vị trí. Trong một hệ thống như
vậy một sbiểu diễn bằng một chui các t s (digit); đó mỗi vtcủa
ký tự số sẽ có một trọng số nhất định.
Trọng số ở đây chính là cơ lũy thừa vị trí của ký tự số trong chuỗi.
Cơ số chính là số ký tự số được dùng để biểu diễn trong mt hệ thống.
Các hệ thống số thường gặp hệ thống số thập phân (Decimal system), hệ
thống số nhị phân (Binary system), hệ thống số bát phân (Octal system), hệ
thống
số thập lục phân (Hexa-decimal) v.v…Giá trthập phân của một số được tính
theo công thức sau :
Trong đó :
- G : là giá trị.
- t : vị trí của ký tự số đứng trước dấu ngăn cách thập phân (0, 1, 2, 3, …).
- n : số ký tự số đứng trước dấu ngăn cách thập phân của số trừ đi 1.
- C : cơ số.
- A : ký tự số.
- t’ : vtrí của tự số đứng sau dấu ngăn cách thập phân ( -1, -2, -3,
…).
- m : số ký tự số đứng sau dấu ngăn cách thập phân của1 s.
t
m
t
t
t
n
t
t
ACACG
10
GT Kĩ Thuật Số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GT Kĩ Thuật Số - Người đăng: huynhhaphop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
GT Kĩ Thuật Số 9 10 94