Ktl-icon-tai-lieu

Hàm mũ và logarit

Được đăng lên bởi Bees Eagles
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân lo i và ph

Chương

ng pháp gi i toán 12

2Ths. Lê Văn Đoàn

HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Bài 1: LŨY THỪA – CÁC PHÉP TÍNH VỀ LŨY THỪA VỚI HÀM SỐ THỰC




1. Kiến thức cơ bản
Gọi a và b là những số thực dương, x và y là những số thực tùy ý
x

x
a 
  = a
 b 
bx

a n = a.a.a.....a
n số a

x
y

a x .a y = a x +y


0
u (x ) = 1 ⇒ x 0 = 1 , ∀u (x )


x ≠ 0


ax
1
x −y
−n
a
a
=
⇒
=
ay
an
y

(a )
x

x

( )

= ay

x

(a.b )

y

a = ax

n

= a x .y

a .n b = n ab
m

( a)

= a x .b x

n

= n am

2. Lưu ý
 Nếu a < 0 thì a x chỉ xác định khi ∀x ∈ ℤ .
 Nếu a > 1 thì a α > a β ⇔ α > β .
 Nếu 0 < a < 1 thì a α > a β ⇔ α < β .
n

1 

 e = lim 1 +  ≃ 2, 718281828459045...
x →∞ 

n 

s1

 Để so sánh

a và

s2

(n ∈ ℕ ) .

b . Ta sẽ đưa 2 căn đã cho về cùng bậc n (với n là bội số chung của s1 và s2 ) ⇒ Hai
n

s1

n

s2

số so sánh mới lần lượt là A và B . Từ đó so sánh A và B ⇒ kết quả so sánh của a và b .
 Công thức lãi kép: Gọi A là số tiền gửi, r là lãi suất mỗi kì, N là số kì ⇒ Số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi)

(

là: C = A 1 + r

N

)

.

3. Bài tập áp dụng
Bài 1. Với a, b là các số thực dương. Hãy rút gọn các biểu thức sau:





9

2






6

4




1/ A = 8 7 : 8 7  − 3 5.3 5 



2/ B =

−

Ch

1
3

−2

0

)

: 10−2 − (0, 25)
−

4/ D = 81−0,75
2

2

2

( )

− (−2) .64 3 − 8 3 + 90

ng II. Hàm s m

(10

−3

−4
3
 −2  



3/ C = 5 5  + (0,2)4 
  


5/ E = 0, 001

23.2−1 + 5−3.54

Hàm s l y th a

2−3 5

6/ F = 2

Hàm s Logarit

 1 

+ 
125 

.8

1
3

−

1
−  
 32 

3
5

5

 - 1 -

Ths. Lê Văn Đoàn
2

3
3.  3 :


7/ G =

(

9/ I = 0, 04

Phân lo i và ph−1,5

)

4


3 


−

− (0,125)

102+

8/ H =

ng pháp gi i toán 12

7

22+ 7.51+ 7
5
 1 −0,75
−
+ (0, 25) 2
10/ J =  
16 

2
3

−4 

2
 1 −0,75 1 3  
−1,5
− 


 

+   . (0,04) −(0,125) 3 
9
1
3
16
 1

8  
  1 1 2  a 4 −a 4 b−2 −b2 



b
b




− 1
11/ K = 
12/ L = 1 − 2 +  : a 2 −b2   . 1
5
1

−5
−4 





− 
a a  
6 4  5
 9 2
 3
   4


 a −a 4 b2 −b 2 
87 : 87 − 35.35  . 5−2  + 0,24  


  

 

  

4
1
1
1
1 

 



63+ 5  1+ 2 2 2 −1−2 2


3 
6
3





3
3
2
3

13/ M = a : a  : a . a  + a a . a . a : a 6  14/ N =43+ 2.21− 2.2−4−2 2 +
 : 25 ...
Phân loi và phng pháp gii toán 12
www.MATHVN.com
www.MATHVN.comwww.MATHVN.com
www.MATHVN.com Ths. Lê Văn Đoàn
Chng II. Hàm s m  Hàm s ly tha  Hàm s Logarit
www.mathvn.com
- 1 -
M SỐ LŨY THA –M SỐ MŨ M SLOGARIT
2
22
2
Chương
i 1:
Y THA –C PHÉP NH VỀ LŨY THA VI HÀM STHC
 
1. Kiến thc cơ bn
Gọi
a
b
nhng sthc dương,
x
y
nhng sthc y ý
. . .....
n
a a a a a
=
x
x
x
b
b
=
.
x y x y
a a a
+
=
x
y
x
y
a a
=
1
x
x y n
y n
a
a a
a a
= =
( )
(
)
0
0
1 1 ,
0
u x
u x x
x
= =
(
)
(
)
.
y x
x y x y
a a a
= =
.
n n n
a b ab
=
(
)
. .
x
x x
a b a b
=
(
)
m
n
n
m
a a
=
2. Lưu ý
Nếu
0
a
<
thì
x
a
ch xác định khi
x
.
Nếu
1
a
>
thì
a a
α β
α β
> >
.
Nếu
0 1
a
< <
thì
a a
α β
α β
> <
.
( )
n
1
lim 1 2,718281828459045...
n
x
e
n
→∞
= +
.
Để so nh
1
s
a
2
s
b
. Ta sẽ đưa 2 căn đã cho về cùng bc n (vi n bi schung của s
1
s
2
)
Hai
sso nh mi ln lượt
A
n
B
n
. Từ đó so nh A và B
kết qu so sánh ca
1
s
a
2
s
b
.
Công thc lãi kép: Gi A là s tin gi, r là lãi sut mi kì, N là s
S tin thu được (c vn ln lãi)
là:
(
)
1
N
C A r
= +
.
3. Bài tp áp dng
Bài 1. Vi
,
a b
là các s thc dương. Hãy rút gn các biu thc sau:
1/
9 2
6 4
7 7
5 5
8 : 8 3 .3
A
=
2/
(
)
(
)
3 1 3 4
0
3 2
2 .2 5 .5
10 : 10 0,25
B
+
=
3/
( )
4
2
3
5
4
5 0,2C
= +
4/
1 3
3 5
0,75
1 1
81
125 32
D
= +
5/
(
)
(
)
1 2 2
2
2
0
3 3 3
0, 001 2 .64 8 9
E
= +
6/
2 3 5 5
2 .8
F
=
n
s
a
Hàm mũ và logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm mũ và logarit - Người đăng: Bees Eagles
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Hàm mũ và logarit 9 10 405