Ktl-icon-tai-lieu

hàm số bất đẳng thức

Được đăng lên bởi vuhienktc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S
S Ử D
D Ụ
Ụ N
N G T
T ÍÍ N
N H Đ
Đ Ơ
Ơ N Đ
Đ II Ệ
Ệ U C
C Ủ
Ủ A H
H À
À M S
S Ố B
B Ậ
Ậ C 
N
N H
H Ấ
Ấ T
T , B
B Ậ
Ậ C H
H A
A I Đ
Đ Ể C
C H
H Ứ
Ứ N
N G M
M II N
N H M
M Ộ
Ộ T B
B Ắ
Ắ T 
Đ
Đ Ẳ
Ẳ N
N G T
T H
H Ứ
Ứ C . 
Trần Đặng Mạnh Hoàng 
Trong khuôn khổ đang học chương trình lớp 10 toán chuyên. Với sự động viên của thầy đang 
trực tiếp dạy toán trên lớp,  tôi mạnh dạn viết chuyên đề này. Vì trình độ bắt đầu tập tễnh nghiên 
cứu nên chắc chắn có nhiều sự thiếu sót , sơ xuất xin các bạn đọc thông cảm. 

I:PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ BẶC NHẤT 
Từ tính đơn điệu của hàm số bật nhất f(x) = ax + b ta rút ra tính chất sau: 
Tính chất: Nếu  f(m) ≥ 0 và f(n) ≥ 0 thì f(x) ≥ 0 với mọi x Π[m; n] (*) 
Nếu  f(m) ≤ 0 và f(n) ≤ 0 thì f(x) ≤ 0 với mọi x Π[m; n].(**) 
PHƯƠNG PHÁP Từ một bài toán có nhiều biến, ta biến đổi đưa bài toán về hàm f(x) = ax + b 
của biến x thích hợp. 
+Xét a = 0 ta có f(x) = b. Khi đó ta sẽ chứng minh b ≥ 0 hoặc b £ 0 
+Xét a ≠ 0 ta có f(x) là hàm số bậc nhất, xác định khoảng giá trị của biến đó túc là x Π
[m; n]. 
Ví dụ 1: 
Cho x,y,z là các số thuộc khoảng [0;2] 
Chứng minh: 2(x + y + z) –(xy + yz +zx) ≤ 4(*) 
Giải: 
(*) ó (2 – y – z)x + 2y + 2z – yz – 4  ≤ 0 
Coi vế trái bất đảng thức trên là một hàm số bậc nhất với biến số x: 
f(x) = (2 – y – z)x + 2y + 2z – yz – 4 
Ta cần chứng minh f(x) ≤ 0. Thật vậy: 
Khi 2 – y – z  = 0 ó y + z = 2 ta có f(x) = 2(y + z) – yz – 4 = – yz ≤ 0 (1) 
Khi 2 – y – z ≠ 0 thì f(x) là hàm số bậc nhất 
Vì x Π[0;2] nên ta sẽ chứng minh f(0) ≤ 0 và f(2) ≤0. 
Thật vậy  f(0) = 2y + 2z – yz – 4 = (y – 2)(2 – z ) ≤ 0  (vì y,z Π[0;2]) (2) 
f(2) =  – yz ≤ 0 (3) 
Vậy f(x) ≤ 0 
Bđt (*) đã được chứng minh. 
Đẳng thức xảy ra ó đẳng thức xảy ra ở một trong 3 biến đổi (1); (2); (3) 
Dấu bằng ở (1) ó  {

yz = 0
y+z =2

Û{

Khi đó x tùy ý
1 

y = 0 y = 2 
 v { 
z=2
z = 0 

Dấu bằng ở (2) ó x = 0, y = z = 2 
Dấu bằng ở (3) ó x = 2, y = z = 0 
Vậy đẳng thức xảy ra khi (x;y;z) = (0;0;2); (2;2;0); (xÎR;2;0) và tất cả các hoán vị 
vòng quanh của 3 cặp số trên 
Nhận xét: Khi sử dụng phương pháp hàm số bậc nhất thì dấu bằng xảy ra ở 
f(m) và f(n) tức là khi x = m hoặc x = n . Ta sẽ dựa vào f(m) và f(n) để tìm ra giá trị 
của các biến khác. Và nếu trong bất đẳng thức vai trò của các biến là tương đương 
thì giá trị để đẳng thức xảy ra là các các cặp biến có giá trị vòng quanh. 
Ví dụ 2:Cho x,y,z ≥ 0 và x + y + z = 3 . Chứng minh x 2  + y 2  + z 2  +xyz ≥  4.(*) 
Giải:   (*) ó (y+z) 2  – 2yz + x 2  + xyz ≥  4 
ó (3 – x) 2  – 2yz + x 2  + xyz ≥...
1
S
S
Ử
Ử
D
D
Ụ
N
N
G
G
T
T
Í
Í
N
N
H
H
Đ
Đ
Ơ
Ơ
N
N
Đ
Đ
I
I
Ệ
U
U
C
C
Ủ
A
A
H
H
À
À
M
M
S
S
Ố
Ố
B
B
Ậ
C
C
N
N
H
H
Ấ
T
T
,
,
B
B
Ậ
C
C
H
H
A
A
I
I
Đ
Đ
Ể
Ể
C
C
H
H
Ứ
N
N
G
G
M
M
I
I
N
N
H
H
M
M
Ộ
T
T
B
B
Ắ
T
T
Đ
Đ
Ẳ
N
N
G
G
T
T
H
H
Ứ
C
C
.
.
TrầnĐặngMạnhHoàng
Trongkhuônkhổđanghọcchươngtrìnhlớp10toánchuyên.Vớisựđộngviêncủathầyđang
trựctiếpdạytoántrênlớp,tôimạnhdạnviếtchuyênđềnày.Vìtrìnhđộbắtđầutậptễnhnghiên
cứunênchắcchắn nhiềusựthiếusót, sơxuấtxincácbạnđọcthôngcảm.
I:PHƯƠNGPHÁPHÀMSỐBẶCNHẤT
Từtính đơnđiucahàmsốbậtnhấtf(x)=ax+btarútratínhchấtsau:
Tínhchất: Nếu f(m)≥0vàf(n)≥0thìf(x)≥0vớimọix Î[m;n](*)
Nếu f(m)≤0vàf(n)≤0thìf(x)≤0vớimọix Î[m;n].(**)
PHƯƠNGPHÁP Từmộtbàitoáncónhiềubiến,tabiếnđổiđưabàitoánvềhàmf(x)=ax+b
củabiếnxthíchhợp.
+Xéta=0tacóf(x)=b.Khiđótasẽchứngminhb≥0hoặcb£0
+Xéta≠0tacóf(x)làhàmsốbậcnhất,xácđịnhkhoảnggiátrcabiếnđótúclàx Î
[m;n].
Víd1:
Chox,y,zlàcácsốthuộckhoảng[0;2]
Chứngminh:2(x+y+z)–(xy+yz+zx)≤4(*)
Giải:
(*)ó (2–y –z)x+2y+2z–yz–4 ≤0
Coivếtráibấtđảngthứctrênlàmộthàmsốbậcnhấtvớibiếnsốx:
f(x)=(2–y –z)x+2y+2z–yz–4
Tacầnchứngminhf(x)≤0.Thậtvy:
Khi2–y –z=0 ó y+z=2tacóf(x)=2(y+z)–yz–4=–yz≤0(1)
Khi2–y –z≠0thìf(x)làhàmsốbậcnhất
Vìx Î[0;2]nêntasẽchứngminhf(0)≤0vàf(2)≤0.
Thậtvyf(0)=2y+2z–yz–4=(y –2)(2–z)≤0(vìy,z Î[0;2])(2)
f(2)= –yz≤0(3)
Vậyf(x)≤0
Bđt(*)đãđượcchứngminh.
Đẳngthứcxảyraó đẳngthứcxảyraởmộttrong3biếnđổi (1);(2);(3)
Dấubằngở(1)ó
0 0 2
2 2 0
yz y y
y z z z
= = =
Û
+ = = =
{ { v{
Khiđóxtùyý
hàm số bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàm số bất đẳng thức - Người đăng: vuhienktc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
hàm số bất đẳng thức 9 10 397