Ktl-icon-tai-lieu

Hệ khai triển Taylor

Được đăng lên bởi Cookies Demon
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 8242 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KHAI TRIỂN TAYLOR

Công thức khai triển Taylor với phần dư Lagrange
f có đạo hàm cấp n+1 trong (a, b) chứa x0:

f ( x )  f  x0 

f   x0 
f   x0 
2

 x  x0  
 x  x0 
1!
2!


f

(n )

 x0  x  x n  R

0
n

n!

f ( n 1)  c 
n 1
Rn 
 x  x0  , c nằm giữa x và x0
(n  1)!
(khai triển Taylor đến cấp n trong lân cận x0)

Công thức khai triển Taylor với phần dư Peano
f có đạo hàm cấp n tại x0:

f ( x )  f  x0 

f   x0 
f   x0 
2

 x  x0  
 x  x0 
1!
2!


f

(n )

 x0  x  x n  o ( x  x ) n


0
0 

n!

Phần dư Peano.
x0 = 0: khai triển Maclaurin.

Ý nghĩa của khai triển Taylor
f(x): biểu thức phức tạp
 cần tìm 1 hàm số đơn giản hơn và gần bằng
f(x) để thuận tiện trong tính toán.
Hàm đơn giản nhất là đa thức.

f(x) = sinx

f(x) = sinx

f ( x )  x  o( x )

f(x) = sinx

f ( x )  x  o( x )

3

x
3
f ( x )  x   o( x )
3!

f(x) = sinx
4

2 n 1

x
7
f ( x )   (1)
 o( x )
(2n  1)!
n 1

f ( x )  x  o( x )

n

3

x
3
f ( x )  x   o( x )
3!

Ví dụ 1.
Tìm khai triển Taylor đến cấp 3 trong lân cận x = 1
cho
1
f (x) 
x
(khai triển f thành đa thức theo lũy thừa của (x – 1)
đến (x – 1)3)
•Với phần dư Peano, chỉ cần tính đến đh cấp 3.
•Với phần dư Lagrange, phải tính đến đh cấp 4.

1
f ( x )   f (1)  1
x

1
f ( x )   2  f (1)  1
x

2
f ( x )  3  f (1)  2
x

f

(4)

24
(x)  5
x

6
f ( x )   4  f (1)  6
x
f (1)
f (1)
2
f ( x )  f (1) 
( x  1) 
( x  1)
1!
2!
f (1)
3
3

( x  1)  o ( x  1)
3!





f (1)
f (1)
f ( x )  f (1) 
( x  1) 
( x  1) 2
1!
2!
f (1)
3
3

( x  1)  o ( x  1)
3!







1
2
2 6
3
3
f ( x )  1  ( x  1)  ( x  1)  ( x  1)  o ( x  1)
1!
2!
3!
2

3



 1  ( x  1)  ( x  1)  ( x  1)  o ( x  1)

3



Phần dư Peano



Nếu dùng phần dư Lagrange:
2

3

f ( x )  1  ( x  1)  ( x  1)  ( x  1)  R3
f

(4)

24
(x)  5
x

R3 

f

( 4)

(c )
( x  1) 4
4!

1 24
( x  1)
4

(
x

1)

4! c 5
c5

4

Ví dụ 2
Viết khai triển Maclaurin đến cấp 3 cho f(x) = tan x

f ( x )  1  tan 2 x

2

f ( x )  2 tan x (1  tan x )

2
2
2

f ( x )  2(1  tan x )  6 tan x (1  tan x )

f (0)
f (0)
2
f ( x )  f (0) 
( x  0) 
( x  0)
1!
2!
f (0)

( x  0)3  o ( x  0)3
3!
x3
tan x  x   o ( x 3 )
3





Ví dụ 3
Biết f(x) là đa thức bậc 3, với f(2) = 0, f’(2) = -1,
f ”(2) = 4, f ’”(2) = 12, tìm f(1), f ’(1)
Vì f(x) là đa thức bậc 3 nên f(4)(x) = 0
 Khai triển Taylor của f đên cấp 3 không có
phần dư....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ khai triển Taylor - Người đăng: Cookies Demon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Hệ khai triển Taylor 9 10 512