Ktl-icon-tai-lieu

Hệ nấm rễ ở thực vật

Được đăng lên bởi hyanggilounjangmi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ệ N ẤM R Ễ Ở
TH ỰC V ẬT
(mycorrhizalfungi)
Nhóm17, SV:HồThịÁnhThơ
BùiThịHồngThơm
NguyễnThịTuyếtMai
Giảngviên:

NẤ M RỄ

I. Giới Thiệu
II. Phân Loại
III.VaiTrò
IV.Cơ Chế Cộng Sinh
V.Hiệu Ứng Rễ Trên Cấu Trúc Đất

Nấm rễ

Nấm rễ ở cây thông

GiớiThiệuHệNấmRễ
Nấm rễ làmốiquanhệ cộng sinh giữa rễ cây và n ấm.
Sựcộng sinh nấm rễ đã có lịch sử xa xưa, ít nh ất là từ h ơn 400 tri ệu năm v ềtr ước.

C ộ n gs inh t ạ o thàn h m ộ t m ạ ng l ướ i các s ợ i m à k ế t h ợ p v ớ i r ễ
cây v à hú t din h d ưỡ ng t ừ đ ấ t m à h ệ th ố n g r ễ s ẽ k hôn g th ể
tr uy c ậ p k há c. L iên m in h n ấ m th ự c v ậ t n ày k íc h th íc h tăn g
tr ưở n g th ự c v ậ t và tăn g t ố c phát tr i ể n r ễ .

PHÂN LOẠI

NấmRễ

Nấmrễtrong

Nấmrễngoài

(endomycorrhizal)

(ectomycorrhizal)

Tứcnấmkísinhđơnbàosống
bêntrongtếbàorễcây)

Tứcrễcủanấmbámdàyđặtxu
ngquanhđầurễcâyvàxâmnhậ
pgiữacáctếbàorễcây)



Ectomycorrhizal



Ectomycorrhizalđược tìm thấy chủ yếu trong cây rừng, đặc biệt là cây lá
kim,và cây sồi, và được phát triển cao nhất trong khu rừng phía b ắc và ôn
đới. Trong khu rừng đó, hầu như mỗi cây là rễ.

Cáctế bào nấm hình thành một vỏ bọc rộng xung quanh bên ngoài của các
gốc chỉ với ít thâm nhập vàomô rễ.

ĐặtĐiểm

+Nhữngloạinấmnàycóthểhìnhthànhcấutrúcsinhsảnhữuhình(n ấm)
ởbànchâncủacâynóxâmchiếm.
+NấmEctomycorrhizalpháttriểngiữacáctếbàogốcmàkhôngc ầnthâmnh ậpvàochúng.
+Sợinấmcủanópháttriểnrabênngoài,hìnhthànhsựpháttri ểndàyđ ặtđ ượcg ọilàm ộtchi ếcáoc
hoàngnấm.
+Nhữngloạinấmhìnhthànhcácmốiquanhệcộngsinhvớihầuhếtcáccâythong,câyvânsamvàm
ộtsốcâygỗcứngbaogồmsồi,bạchdương,gỗsồivàcâyliễu



Endomycorrhizal

Trong số các loại nấm endomycorrhizal,nấmrễarbuscular (AM)lànấmphổbiến
nhất trong các loại đất. Tên của chúng bắt nguồn từ cáu trúc hình thành trong
cáctếbào gốc thực vật arbuscules.
+Arbuscules được hình thành trong một tế bào và phục vụ như là một trang web
trao đổi chuyển hóa chính giữa thực vật và nấm . Túi cũng được tìm thấy trong
một số loài nấm AM, đó là những cấu trúc giống như túi, nổi lên từ các sợi nấm,
trong đó phục vụ như là cơ quan lưu trữ lipid của thựcvật.



Endomycorrhizal

VaitròcuẢnấmrễ
1.Kiểm soátchutrình cacbon, hấp thụ các hợp ch ất vô c ơ c ủa th ực v ật.

Cácvi nấm sống trong rễ cây đóng một vai trò quan tr ọng trong quá trình lưu giữ và giải
phóng carbon từ đất vào khiquyển.

Chúngthường làmtăngkhả năng hấp thu các h ợp ch ất vô c ơ c ủa th ực v ật,
như nitratvà photphat,từ những đất có nồng độ những nguyên tố thi ết y ếu th ấp.

Ởmộ...
H N M R
TH C V T
(mycorrhizalfungi)
   ơ
  ơ
    ế
 
Hệ nấm rễ ở thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ nấm rễ ở thực vật - Người đăng: hyanggilounjangmi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hệ nấm rễ ở thực vật 9 10 724