Ktl-icon-tai-lieu

Hệ phương trình của BoxMath

Được đăng lên bởi dinhcongduy2000
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 Giải hệ phương trình:

vn

52 Hệ Phương Trình của BoxMath

ath
.


√

3


 x+3=y −6
√
y + 2 = z 3 − 25


√

 z + 1 = x3 + 1

**** - - - - - - ****

Lời giải
√
√
√
Đặt a = x + 3, b = y + 2, c = z + 1 (a, b, c ≥ 0).
Hệ phương trình trở thành


3
3


a − b = b2 − 2 − b − 6 = f (b)
a = b2 − 2 − 6




3
3
b = c2 − 1 − 25 ⇔ b − c = c2 − 1 − c − 25 = g(c)




3
3


c − a = a2 − 3 − a + 1 = h(a)
c = a2 − 3 + 1
a≥0
b≥0
Suy ra:
a2 − 3
Ta có:

3

b2 − 2

3

≥ 6 > 13

c2 − 1

3

≥ 25 > 23

ox
m

Ta có:

⇒

+1>

√

3⇒

√


a > 3


 a2 − 3 >

3

√

⇒

√
3
√
c> 3
b>

3−1>

1
2

1
3

(∗)

/b

√
√

2
2
f
(b)
=
3
b
−
2
.2b
−
1
>
3.1.2
3
−
1
>
0
∀b
>
3



√
√

2

g (c) = 3 c2 − 1 .2c − 1 > 3.22 .2 3 − 1 > 0 ∀c > 3
2



1 3 √
1 √
2
2

 h (a) = 3 a − 3 .2a − 1 > 3.
.2 3 − 1 > 3. .2 3 − 1 > 0 ∀a(∗)
2
2

p:/

Suy ra: f (b), g(c), h(a) là hàm đồng biến và f (2) = g(2) = h(2) = 0
Trường hợp 1: a > 2 ⇒ h(a) > h(2) = 0 ⇒ c > a > 2 ⇒ g(c) > g(2) = 0 ⇒ b > c > 2 ⇒ f (b) >
f (2) = 0 ⇒ a > b > 2 ⇒ a > b > c > a. Suy ra trường hợp a > 2 vô lý.
Trường hợp 2: a < 2, lý luận tương tự ta suy ra điều vô lý.
Vậy ta có:
a = 2 ⇒ c = a + h(a) = 2 ⇒ b = c + g(c) = 2
√



x
+
3
=
2
x=1




a=b=c=2⇔
y+2=2 ⇔ y =2


√


 z+1=2
z = 3

htt

Thử lại : x = 1, y = 2, z = 3 là nghiệm của hệ
Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm là: (x; y; z) = (1; 2; 3)
2 Giải hệ phương trình:

1
1

 −
= 2 (y 4 − x4 )
x 2y
1
1

 +
= (x2 + 3y 2 ) (3x2 + y 2 )
x 2y

**** - - - - - - ****

boxmath.vn

1

Lời giải

vn

x=0

Điều kiện:

ath
.

y=0
Hệ phương trình tương đương với
2

 = 2y 4 − 2x4 + 3x4 + 3y 4 + 10x2 y 2
x

 1 = 3x4 + 3y 4 + 10x2 y 2 − 2y 4 + 2x4
y
2 = 5y 4 x + x5 + 10x3 y 2

⇔

1 = 5x4 y + y 5 + 10x2 y 3

x5 + 5x4 y + 10x3 y 2 + 10x2 y 3 + 5xy 4 + y 5 = 2 + 1

⇔

x5 − 5x4 y + 10x3 y 2 − 10x2 y 3 + 5xy 4 − y 5 = 2 − 1
(x + y)5 = 3

⇔

⇔

ox
m

(x − y)5 = 1
√
5
x+y = 3

x−y =1

√
5
3+1


x =
2
√
⇔
5


y = 3 − 1
2

√
5

Vậy hệ phương trình đã cho có 1 nghiệm là: (x; y) =

/b

3 Giải hệ phương trình:

3+1
;
2



2


z + 2xyz = 1
3x2 y 2 + 3xy 2 = 1 + x3 y 4



z + zy 4 + 4y 3 = 4y + 6y 2 z

√
5

3−1
2

(1)
(2)
(3)

**** - - - http://boxmath.v...
http://boxmath.vn
52 Hệ Phương Trình của BoxMath
1 Giải hệ phương trình:
x + 3 = y
3
6
y + 2 = z
3
25
z + 1 = x
3
+ 1
**** http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn ****
Lời giải
Đặt a =
x + 3, b =
y + 2, c =
z + 1 (a, b, c 0).
Hệ phương trình trở thành
a =
b
2
2
3
6
b =
c
2
1
3
25
c =
a
2
3
3
+ 1
a b =
b
2
2
3
b 6 = f(b)
b c =
c
2
1
3
c 25 = g(c)
c a =
a
2
3
3
a + 1 = h(a)
Ta có:
a 0
b 0
b
2
2
3
6 > 1
3
c
2
1
3
25 > 2
3
b >
3
c >
3
Suy ra:
a
2
3
3
+ 1 >
3
a >
3
a
2
3 >
3
3 1 >
1
2
1
3
()
Ta có:
f
(b) = 3
b
2
2
2
.2b 1 > 3.1.2
3 1 > 0 b >
3
g
(c) = 3
c
2
1
2
.2c 1 > 3.2
2
.2
3 1 > 0 c >
3
h
(a) = 3
a
2
3
2
.2a 1 > 3.
1
2
2
3
.2
3 1 > 3.
1
2
.2
3 1 > 0 a()
Suy ra: f(b), g(c), h(a) hàm đồng biến và f(2) = g(2) = h(2) = 0
Trường hợp 1: a > 2 h(a) > h(2) = 0 c > a > 2 g(c) > g(2) = 0 b > c > 2 f (b) >
f(2) = 0 a > b > 2 a > b > c > a. Suy ra trường hợp a > 2 vô .
Trường hợp 2: a < 2, luận tương tự ta suy ra điều .
Vy ta có:
a = 2 c = a + h(a) = 2 b = c + g(c) = 2
a = b = c = 2
x + 3 = 2
y + 2 = 2
z + 1 = 2
x = 1
y = 2
z = 3
Thử lại : x = 1, y = 2, z = 3 nghiệm của hệ
Vy hệ phương trình 2 nghiệm là: (x; y; z) = (1; 2; 3)
2 Giải hệ phương trình:
1
x
1
2y
= 2 (y
4
x
4
)
1
x
+
1
2y
= (x
2
+ 3y
2
) (3x
2
+ y
2
)
**** http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn ****
boxmath.vn 1
Hệ phương trình của BoxMath - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ phương trình của BoxMath - Người đăng: dinhcongduy2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hệ phương trình của BoxMath 9 10 705