Ktl-icon-tai-lieu

Hệ quy chiếu

Được đăng lên bởi saoluntrang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ QUY CHIẾU
y

y’
M

A
O
z

O’
z’

B x’
x

Quan điểm của Newton

Thời gian
mang tính
tuyệt đối

Vị trí
của vật
trong không
gian là
tương đối

Khoảng
không
gian là
tuyệt đối

- XÐt chuyÓn ®éng cña ngêi trªn chiÕc bÌ ®ang tr«i s«ng

- XÐt chuyÓn ®éng cña ngêi trªn chiÕc bÌ ®ang tr«i s«ng
Vận tốc người so với thuyền là v’
Vận tốc người so với bờ là v
Vận tốc thuyền so với bờ là V

O’

Lực nào đẩy người
ngồi trên xe chúi đầu
về phía trước

...
HỆ QUY CHIẾU
M
BA
z’
x’
y’y
z
xO’O
Hệ quy chiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ quy chiếu - Người đăng: saoluntrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ quy chiếu 9 10 80