Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điện

Được đăng lên bởi Sói Không Ăn Thịt
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 1. Nh÷ng kh¸I niÖm c¬ b¶n vÒ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn
1.1. Kh¸i niÖm vÒ hệ thống cung cấp điện
HÖ thèng ®iÖn lµ tËp hîp c¸c kh©u s¶n xuÊt, truyÒn t¶i, ph©n phèi vµ sö dông ®iÖn n¨ng
Kh©u s¶n xuÊt ®iÖn trong thèng cung p ®iÖn gäi c nhµ m¸y ®iÖn hoÆc c¸c
nguån ®iÖn
Kh©u truyÒn t¶i, ph©n phèi ®iÖn n¨ng cßn gäi lµ líi ®iÖn
Kh©u sö dông ®iÖn n¨ng cßn gäi lµ c¸c phô t¶i ®iÖn hoÆc c¸c thô ®iÖn
C¸c nguån ®iÖn, c phô t¶i ®iÖn ®îc nèi liÒn víi nhau bëi c¸c tr¹m biÕn ¸p, tr¹m c¾t,
tr¹m biÕn ®æi dßng ®iÖn vµ m¹ng ®iÖn víi c¸c cÊp ®iÖn ¸p ®Þnh møc kh¸c nhau.
thèng ®iÖn mét phËn cña thèng n¨ng lîng kh«ng bao gåm m¹ng
nhiÖt vµ phô t¶i nhiÖt.
Mçi thiÕt bÞ cÊu thµnh hÖ thèng ®iÖn gäi lµ th«ng sè cña hÖ thèng ®iÖn. VÝ dô, tæng trë,
tæng dÉn cña ®êng d©y, m¸y biÕn ¸p, hÖ sè biÕn ¸p, hÖ sè khuÕch ®¹i cña tÝn hiÖu ®iÒu chØnh
TrËt tù s¾p xÕp vµ mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a c¸c phÇn x¸c ®Þnh cÊu tróc cña hÖ thèng
®iÖn
0,4 kV
6, 10, 35 kV
22 kV110 kV220 kV
500 kV
220 kV
20 kV
H×nh 1.1 S¬ ®å ®¬n gi¶n mét hÖ thèng ®iÖn
1
110/22 KV
Hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điện - Người đăng: Sói Không Ăn Thịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Hệ thống điện 9 10 279