Ktl-icon-tai-lieu

Hình học 8 - Tứ giác

Được đăng lên bởi huongsamson
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 6182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 19/ 08/ 2012.
Chơng 1 : Tứ giác
Tiết 1: Đ1. Tứ giác
I.Mục tiêu

1.Kiến thức: Nắm được định nghĩa tứ giỏc, tứ giỏc lồi, tổng cỏc gúc của tứ
giỏc lồi.
2.Kỹ năng: Biết vẽ, biết gọi tờn cỏc yếu tố, biết tớnh số đo cỏc gúc của một tứ
giỏc lồi. Biết vận dụng cỏc kiến thức trong bài vào cỏc tỡnh huống thực tiễn
đơn giản
3.Thỏi độ: HS cú thỏi độ yờu thớch mụn học
II. Chuẩn bị

-Gv : bảng phụ, phấn màu
-Hs : kiến thức đó chuẩn bị
III. tổ chức hoạt động dạy học

1.ổn định tổ chức:(1')
2. Khởi động (1'):
Trước đõy cỏc em đó biết và nhận diện được tứ giỏc. Trong chương này cỏc
em sẽ được biết cụ thể hơn về tớnh chất và cỏc tứ giỏc đặc biệt
3. Bài mới (40')
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học
sinh

Ghi bảng

Hoạt động 1: Định nghĩa (25’)
1.Kiến thức: Nắm được định nghĩa tứ giỏc, tứ giỏc lồi
2.Kỹ năng: Biết vẽ, biết gọi tờn cỏc yếu tố
- Treo hỡnh 1,2 (sgk) : Mỗi - HS quan sỏt và trả lời 1.Định nghĩa:
hỡnh trờn đều gồm 4 đoạn (Hỡnh 2 cú hai đoạn
thẳng AB, BA, CD, DA.
thẳng BC và CD cựng
B
Hỡnh nào cú hai đoạn thẳng nằm trờn một đoạn
cựng thuộc một đường
thẳng)
A
C
thẳng?
- Cỏc hỡnh 1a,b,c đều được D
gọi là tứ giỏc, hỡnh 2 khụng HS suy nghĩ – trả lời
được gọi là tứ giỏc. Vậy
- HS1: (trả lời)…
*Tứ giỏc ABCD là hỡnh
theo em, thế nào là tứ
- HS2: (trả lời)…
gồm 4 đoạn thẳng AB,
giỏc ?
BC, CD, DA, trong đú
- GV chốt lại (định nghĩa
- HS nhắc lại (vài lần)
bất kỳ 2 đoạn thẳng nào
như SGK) và ghi bảng
và ghi vào vở
cũng khụng cựng nằm
- GV giải thớch rừ nội dung
trờn 1 đường thẳng
định nghĩa bốn đoạn thẳng - HS chỳ ý nghe và quan Tứ giỏc ABCD (hay
liờn tiếp, khộp kớn, khụng
sỏt hỡnh vẽ để khắc sõu ADCB, BCDA, …)
cựng trờn một đường thẳng kiến thức
1

- Giới thiệu cỏc yếu tố,
cỏch gọi tờn tứ giỏc.
- Thực hiện ?1 : đặt mộp
thước kẻ lờn mỗi cạnh của
tứ giỏc ở hỡnh a, b, c rồi trả
lời ?1
- GV chốt lại vấn đề và nờu
định nghĩa tứ giỏc lồi
- GV nờu và giải thớch chỳ
ý (sgk)
- Treo bảng phụ hỡnh 3. yờu
cầu HS chia nhúm làm ?2
- GV quan sỏt nhắc nhở HS
khụng tập trung
- Đại diện nhúm trỡnh bày

A
Q
D

- Cỏc đỉnh: A, B, C, D
- Vẽ hỡnh và ghi chỳ vào - Cỏc cạnh: AB, BC,
vở
CD, DA.
Tứ giỏc lồi là tứ giỏc
luụn nằm trong 1 nửa
- Trả lời: hỡnh a
mặt phẳng cú bờ là
- HS nghe hiểu và nhắc đường thẳng chứa bất
lại định nghĩa tứ giỏc lồi kỳ cạnh nào của tứ giỏc
- HS nghe hiểu
?2
- HS chia 4 nhúm làm
trờn bảng phụ

- Thời gian 5’
a)* Đỉnh kề: A và B, B
và C, C và D, D và A
* Đỉnh đối nhau: B và
A
D, A và D
Q
B
b) Đường chộo: BD, AC
N
c) Cạnh kề: AB và BC,
M
BC và CD,CD và DA,
D...
Ngµy so¹n: 19/ 08/ 2012.
Ch ¬ng 1 : Tø gi¸c
TiÕt 1: §1. Tø gi¸c
I.Môc tiªu
1.Kiến thức: Nắm được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ
giác lồi.
2.Kỹ năng: Biết vẽ, biết gọi tên các yếu tố, biết tính số đo các góc của một tứ
giác lồi. Biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tình huống thực tiễn
đơn giản
3.Thái độ: HS có thái độ yêu thích môn học
II. ChuÈn bÞ
-Gv : bảng phụ, phấn màu
-Hs : kiến thức đã chuẩn bị
III. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1.æn ®Þnh tæ chøc:(1')
2. Khëi ®éng (1'):
Trước đây các em đã biết và nhận diện được tgiác. Trong chương này các
em sẽ được biết cụ thể hơn về tính chất và các tứ giác đặc biệt
3. Bµi míi (40')
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc
sinh
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: Định nghĩa (25’)
1.Kiến thức: Nắm được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi
2.Kỹ năng: Biết vẽ, biết gọi tên các yếu tố
- Treo hình 1,2 (sgk) : Mỗi
hình trên đều gồm 4 đoạn
thẳng AB, BA, CD, DA.
Hình nào có hai đoạn thẳng
cùng thuộc một đường
thẳng?
- Các hình 1a,b,c đều được
gọi là tứ giác, hình 2 không
được gọi là tứ giác. Vậy
theo em, thế nào là tứ
giác ?
- GV chốt lại (định nghĩa
như SGK) và ghi bảng
- GV giải thích rõ nội dung
định nghĩa bốn đoạn thẳng
liên tiếp, khép kín, không
cùng trên một đường thẳng
- HS quan sát và trả lời
(Hình 2 có hai đoạn
thẳng BC và CD cùng
nằm trên một đoạn
thẳng)
-
HS suy nghĩ – trả lời
- HS1: (trả lời)…
- HS2: (trả lời)…
- HS nhắc lại (vài lần)
và ghi vào vở
- HS chú ý nghe và quan
sát hình vẽ để khắc sâu
kiến thức
1.Định nghĩa:
A
B
D
C
*Tứ giác ABCD nh
gồm 4 đoạn thẳng AB,
BC, CD, DA, trong đó
bất kỳ 2 đoạn thẳng nào
cũng không cùng nằm
trên 1 đường thẳng
Tứ giác ABCD (hay
ADCB, BCDA, …)
1
Hình học 8 - Tứ giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học 8 - Tứ giác - Người đăng: huongsamson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Hình học 8 - Tứ giác 9 10 366