Ktl-icon-tai-lieu

Hóa 11 kiểm tra 45'

Được đăng lên bởi Phu Bình Võ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC
ĐIỂM
KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC 11
Họ & tên: …………………………….
Thời gian: 45 phút – Lần 3
Lớp: …… SBD: ………………..…….
Mã đề: 111
I-TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy điền đáp án đúng nhất vào bảng sau
1. Anken có công thức phân tử chung là:
A. CnH2n (n≥2).
B. CnH2n (n≥3).
C. CnH2n+2 (n≥1).
D. CnH2n-2 (n≥2).
2. Đốt cháy hoàn toàn ankin tạo CO2 và H2O. Mối liên hệ số mol của CO2 và số mol H2O là:
A. n 2< n 2 .
B. n 2= n
C. n 2= n 2
D. n 2> n 2 .
CO
HO
CO
Ankin
CO
HO
CO
HO
3. Cặp chất nào đều phản ứng được với dung dịch Br2 là:
A. CH4 và CHCH. B. CH2=CH2 và CH4. C. CH2=CH2 và CHCH. D. CH3-CH3 và CHCH.
4. Ankađien liên hợp là hiđrocacbon trong phân tử:
A. Hai liên kết đôi liền nhau.
B. Hai liên kết đôi cách một liên kết đơn.
C. Hai liên kết đôi cách hai liên kết đơn.
D. Hai liên kết ba cách một liên kết đơn.
5. Ankin và anken đều phản ứng được với các chất:
A. NaOH và Br2.
B. NaCl và Cl2.
C. HCl và Br2.
D. KOH và HCl.
6. Để phân biệt etan và etilen, có thể dùng hóa chất nào sau đây:
A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch NaCl. C. Dung dịch HCl.
D. Dung dịch Br2.
7. Anken X có tỉ khối hơi so với H2 là 21. CTPT của X là:
A. C4H6.
B. C3H6.
C. C2H4.
D. C4H8.
8. Từ monome là anken ở điều kiện thích hợp tạo thành polime, gọi là phản ứng:
A. Phản ứng trùng hợp.
B. Phản ứng oxi hóa
C. Phản ứng tách H2.
D. Phản ứng thế ion kim loại.
9. Ankin nào đều phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3:
A. CH3-CC-CH2-CH3 và CHC-CH3.
B. CHCH và CHC-CH3.
C. CH3-CC-CH3 và CHC-CH3.
D. CHCH và CH3-CC-CH3.
10. Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm bằng cách:
A. Tách H2O từ C2H5OH (xt:H2SO4).
B. Phân hủy propen.
C. Tách H2 từ etan.
D. Phân hủy butan.
11. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit một ankin X, thu được 6,72 lit CO2 ( các thể tích ở đktc).
Biết X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. CTCT của X là:
A. CH3-CC-CH3.
B. CH3-CH2-CCH. C. CH3-CCH.
D. CHCH.
12. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lit (đktc) anken X thu được 8,8 gam khí CO2. CTPT của X là:
A. C2H4.
B. C3H6 .
C. C5H10.
D. C4H8.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐA
II-TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)
Câu 1( 2 điểm): Viết PTHH của các phản ứng xảy ra ?
a/. Propilen với khí Cl2 (xt và 500oC).
b/. Propilen tác dụng với dung dịch KMnO4.
c/.Trùng hợp propilen (xt, to, P).
d/. Axetilen với H2O (xt: HgSO4).
Câu 2 ( 2 điểm): Dẫn 5,6 lit hỗn hợp khí X gồm axetilen và etilen vào dung dịch AgNO3/NH3 dư.
Sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lit khí và m gam kết tủa. Tính m (Biết các khí đo ở đkc).
Câu 3 ( 2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit...
TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC
Họ & tên
Lớp
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC 11
Thời gian: 45 phút – Lần 3
Mã đề: 111
I-TRẮC NGHIỆM (3 điểm):Hãy điền đáp án đúng nhất vào bảng sau
1.


 

 
 
! 
"

2.#$%&''()*'+
,
+-$))./0$1'2(+
,0$1'
+

+
3
+

+
4
)

+
4
+

+
5
+
3.67'89:8;<,=)>>?@


A
, 
4
,
A

4
, 
"
,
4.(8)).<)8@'(B'@'
()).C8))9( ()).C8)%1D).C8E
()).C8)%()).C8E ()).CB(%1D).C8E
5.),(89:8;<,=)%7
F(+,@
F(,
,@
G+,
6.#HB)/(,)IH>J(7'0(8&
>?F(+ >?F( >? >?@
7.KL$)E)0',=)
!MNM2(K

A
O

O

A

A
P
8.MQ1''1(R8)9)/S<*'')1IT):
N:@J< N:'U)(
N:%
N:C)')1'*)
9.)'89:8;<,=)>>?F+
VF

""
"
,"
,"

""
,"
,
""
10.#)9C)@'WS)/1BX%
M%
+Q
Y
+U
+
A
 N2&@'
M%
Q( N2&B(
11.#$%&''IA)1D()KI8;<OIZ)+
%HSR8
)CK%>[,=)>>?F+
VF
MM2(K

""

"
" 
" 
12.#$%&''!I!)8(K8;<PIP(1S+
MNM2(K

A

O
 
Y
!\

A
P
Câu ! A Y O Z P ] !\ !! !
ĐA
II-TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)
Câu 18)H1^)CNM2(%:U:&@(_
(VN@'),=)S
U,Y\\
'
 BVN@')%>[,=)>>?G-+
A
VM@J<@')UI
'
IN >VU),=)
+U+
A

Câu 2 8)H1`YIO)a<SKb1(U),),'>>?F+
VF
>;
(:7&'%@(IA)S,1(1C2(MS1)C%S8'R8
Câu 38)H1#$%&''IA)8a<()().)C(@'>c&8b8d
,=)+
(:8;<AIY(1
+,^)S+
8
K%8?MNM2(()(,S^
Câu 4 !8)H1#1(1

+,=)Ue%
+
A
86R!Z\
'
I*'@(OIZ)
A
8
MS1)Cf4ZYf





Hóa 11 kiểm tra 45' - Trang 2
Hóa 11 kiểm tra 45' - Người đăng: Phu Bình Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hóa 11 kiểm tra 45' 9 10 677