Ktl-icon-tai-lieu

Hóa 12

Được đăng lên bởi Ya Kumo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
So¹n ch¬ng tr×nh : §ç ThÞ Hång Hµ
§T : 0903277636

Bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ

Kim loại phân nhóm chính nhóm II (IIA)
Câu hỏi 1: Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg 2+, c mol Cl và d mol HCO3Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là:
A. a + b = c + d
B. 3a + 3b = c + d
C. 2a + 2b - c + d
D. Kết quả khác
Câu hỏi 2: Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg 2+, c mol Cl và d mol HCO3
Nếu chỉ dùng nước vôi trong nồng độ p mol/l để làm giảm độ cứng trong cốc, thì người ta thấy khi cho V lít
nước vôi trong vào, độ cứng bình là bé nhất, biết c = 0. Biểu thức liên hệ giữa a, b và p là :
A. V = (b + a) / p
B. V = (2a + b) / p
C. V = (3a + 2b) / 2p
D. V = (2b + a) / p
Câu hỏi 3: Nếu quy định rằng hai ion gây ra phản ứng trao đổi hay trung hòa là một cặp ion đối kháng thì tập
hợp các ion nào sau đây có chứa ion đối kháng với ion OH:
A. Ca2+, K+, SO42, ClB. Ca2+, Ba2+, ClC. HCO3- , HSO3- , Ca2+, Ba2+
D. Ba2+, Na++, NO3Câu hỏi 4: Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion
trong cả 4 dung dịch gồm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO4 2-, Cl-, CO32-, NO3-. Đó là 4 dung dịch gì?
A. BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2.
B. BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2.
C. BaCl2, PbSO4, MgCl2, Na2CO3
D. Mg(NO3)2, BaCl2, Na2CO3, PbSO4
Câu hỏi 5: Cho dung dịch chứa các ion sau (Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl- ). Muốn tách được nhiều cation ra
khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch tác dụng với chất nào trong các chất
sau:
A. Dung dịch K2CO3 vừa đủ
B. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ
C. Dung địch NaOH vừa đủ
D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ
Câu hỏi 6:

Câu hỏi 7:

Câu hỏi 8:

Câu hỏi 9: A, B là các kim loại hoạt động hóa trị II, hòa tan hỗn hợp gồm 23,5 cacbonat của A và 8,4 gam muối
cacbonat của B bằng dung dịch HCl dư đó cô cạn và điện phân nóng chảy hoàn toàn các muối thì thu được
11,8 gam hỗn hợp kim loại ở catot và V lít khi ở anot. Biết khối lượng nguyên tử A bằng khối lượng oxit của B.
Hai kim loại A và B là:
A. Be và Mg
B. Mg và Ca
C. Sr và Ba
D. Ba và Ra
Câu hỏi 10: Hòa tan 1,7 gam hỗn hợp kim loại A và Zn vào dung dịch HCl thì thu được 0,672 lít khí ở điều kiện
tiêu chuẩn và dung dịch B. Mặt khác để hòa tan 1,9 gam kim loại A thì cần không hết 200ml dung dịch HCl
0,5M. M thuộc phân nhóm chính nhóm II.Kim loại M là:
A. Ca
B. Cu
C. Mg
D. Sr
Câu hỏi 11: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác
dụng với dung dịch HCl dư cho 6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hai kim...
Bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ
Kim loại phân nhóm chính nhóm II (IIA)
Câu hỏi 1: Trong một cốc nước chứa a mol Ca
2+
, b mol Mg
2+
, c mol Cl và d mol HCO
3
-
Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là:
A. a + b = c + d B. 3a + 3b = c + d C. 2a + 2b - c + d D. Kết quả khác
Câu hỏi 2: Trong một cốc nước chứa a mol Ca
2+
, b mol Mg
2+
, c mol Cl và d mol HCO
3
Nếu chỉ dùng nước vôi trong nồng độ p mol/l để làm giảm độ cứng trong cốc, thì người ta thấy khi cho V lít
nước vôi trong vào, độ cứng bình là bé nhất, biết c = 0. Biểu thức liên hệ giữa a, b và p là :
A. V = (b + a) / p B. V = (2a + b) / p C. V = (3a + 2b) / 2p D. V = (2b + a) / p
Câu hỏi 3: Nếu quy định rằng hai ion gây ra phản ứng trao đổi hay trung hòa là một cặp ion đối kháng thì tập
hợp các ion nào sau đây có chứa ion đối kháng với ion OH:
A. Ca
2+
, K
+
, SO
4
2
, Cl
-
B. Ca
2+
, Ba
2+
, Cl
-
C. HCO
3
-
, HSO
3
-
, Ca
2+
, Ba
2+
D. Ba
2+
, Na
+
+, NO
3
-
Câu hỏi 4: Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion
trong cả 4 dung dịch gồm Ba
2+
, Mg
2+
, Pb
2+
, Na
+
, SO
4
2-
, Cl
-
, CO
3
2-
, NO
3
-
. Đó là 4 dung dịch gì?
A. BaCl
2
, MgSO
4
, Na
2
CO
3
, Pb(NO
3
)
2
. B. BaCO
3
, MgSO
4
, NaCl, Pb(NO
3
)
2
.
C. BaCl
2
, PbSO
4
, MgCl
2
, Na
2
CO
3
D. Mg(NO
3
)
2
, BaCl
2
, Na
2
CO
3
, PbSO
4
Câu hỏi 5: Cho dung dịch chứa các ion sau (Na
+
, Ca
2+
, Mg
2+
, Ba
2+
, H
+
, Cl
-
). Muốn tách được nhiều cation ra
khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch tác dụng với chất nào trong các chất
sau:
A. Dung dịch K
2
CO
3
vừa đủ B. Dung dịch Na
2
SO
4
vừa đủ
C. Dung địch NaOH vừa đủ D. Dung dịch Na
2
CO
3
vừa đủ
Câu hỏi 6:
Câu hỏi 7:
So¹n ch¬ng tr×nh : §ç ThÞ Hång Hµ
§T : 0903277636
Hóa 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa 12 - Người đăng: Ya Kumo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hóa 12 9 10 974