Ktl-icon-tai-lieu

Hoá Đại Cương

Được đăng lên bởi Đinh Đức Giang
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 2622 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Cơ sở lý thuyết hoá học được viết nhằm phục vụ cho môn học này ở bậc
đại học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng, môi trường, cơ khí, nhiệt, điện...), hệ
đào tạo chính quy tập trung.
Giáo trình trình bày tập hợp các khái niệm, định nghĩa, lý thuyết, quy luật biến
đổi... trong hoá học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về hoá
học để vận dụng trong các lĩnh vực chuyên môn của mình.
Giáo trình gồm có 9 chương.
Bốn chương đầu (1 – 4) trình bày các vấn đề về bản chất cấu tạo của nguyên tử,
phân tử; quan hệ phụ thuộc về sự biến đổi các tính chất vật lý, hoá học của các hợp chất
vào quy luật sắp xếp electron trong các nguyên tử, phân tử. Dựa trên cơ sở các quy luật
biến đổi đó, nêu lên ý nghĩa của bảng biến thiên tuần hoàn các nguyên tố dưới ánh sáng
của thuyết cơ học lượng tử hiện đại.
Chương 5 – 7 trình bày các vấn đề về nhiệt động và động hoá học. Ba nguyên lý
nhiệt động học được trình bày đơn giản nhằm mục đích ứng dụng trong các hệ hoá học.
Phần động học và cân bằng hoá học đưa ra một số công thức tính vận tốc phản ứng, hằng
số cân bằng và yếu tố ảnh hưởng đến các đại lượng đó.
Chương 8 – chương dung dịch trình bày các vấn đề về quá trình hoà tan, nồng độ,
độ pH...; mối quan hệ giữa các loại dung dịch với nhau.
Một số vấn đề liên quan đến các quá trình biến đổi điện hoá được trình bày trong
chương cuối cùng – chương 9. Từ các mô hình thí nghiệm biến đổi hoá năng thành điện
năng và điện năng thành hoá năng đã đưa ra các phương pháp tính, quy luật biến đổi thế
điện cực, điện phân... và trên cơ sở đó đã nêu lên một số ứng dụng cơ bản của các quá
trình điện hoá.
Giáo trình này được biên soạn lần đầu tiên nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tác
giả rất mong nhận được các ý kiến nhận xét của các bạn đồng nghiệp, anh chị em sinh
viên và các đọc giả.
Đà Nẵng 7 - 2006
Đào Hùng Cường

Mục lục
Trang
Chương 1. Mở đầu
................................................................................................1
1.1. Hoá học và nhiệm vụ của hoá học ..............................................................2
1.2. Một số khái niệm cơ bản trong hoá học .....................................................2
1.3. Một số đơn vị đo trong hoá học...................................................................2
Chương 2. Cấu tạo nguyên tử .......................................................................................6
2.1. Nguyên tử .....................................................................................
LI NÓI U
Giáo trình C s lý thuyt hoá hc c vit nhm phc v cho môn hc này bc
i hc thuc các chuyên ngành k thut (xây dng, môi trng, c khí, nhit, in...), h
ào to chính quy tp trung.
Giáo trình trình bày tp hp các khái nim, nh ngha, lý thuyt, quy lut bin
i... trong hoá hc nhm cung cp cho ngi hc nhng kin thc c bn nht v hoá
hc
 vn dng trong các lnh vc chuyên môn ca mình.
Giáo trình gm có 9 chng.
Bn chng u (1 – 4) trình bày các vn  v bn cht cu to ca nguyên t,
phân t; quan h ph thuc v s bin i các tính cht vt lý, hoá hc ca các hp cht
vào quy lut sp xp electron trong các nguyên t, phân t. Da trên c s các quy lut
bin i ó, nêu lên ý ngha ca b
ng bin thiên tun hoàn các nguyên t di ánh sáng
ca thuyt c hc lng t hin i.
Chng 5 – 7 trình bày các vn  v nhit ng và ng hoá hc. Ba nguyên lý
nhit ng hc c trình bày n gin nhm mc ích ng dng trong các h hoá hc.
Phn ng hc và cân bng hoá hc a ra mt s công thc tính vn tc phn ng, hng
s
cân bng và yu t nh hng n các i lng ó.
Chng 8 – chng dung dch trình bày các vn  v quá trình hoà tan, nng ,
 pH...; mi quan h gia các loi dung dch vi nhau.
Mt s vn  liên quan n các quá trình bin i in hoá c trình bày trong
chng cui cùng – chng 9. T các mô hình thí nghim bin i hoá nng thành in
nng và in n
ng thành hoá nng ã a ra các phng pháp tính, quy lut bin i th
in cc, in phân... và trên c s ó ã nêu lên mt s ng dng c bn ca các quá
trình in hoá.
Giáo trình này c biên son ln u tiên nên chc chn còn nhiu thiu sót. Tác
gi rt mong nhn c các ý kin nhn xét ca các bn ng nghip, anh ch em sinh
viên và các c gi.
à N
ng 7 - 2006
ào Hùng Cng
Hoá Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá Đại Cương - Người đăng: Đinh Đức Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Hoá Đại Cương 9 10 264