Ktl-icon-tai-lieu

Hóa đại cương hữu cơ và vô cơ cơ sở

Được đăng lên bởi Phương Trinh Lê
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hoùa Ñaïi Cöông Höõu Cô & Voâ Cô Cô Sôû Phaàn VOÂ CÔ 152
Chöông 1
Danh phaùp caùc hôïp chaát voâ cô
1.1 Ñaïi cöông
Danh phaùp laø moät hthoáng caùch goïi teân caùc hôïp chaát ñeå ctheå phaân bieät
ñöôïc caùc chaát vaø xaùc ñònh coâng thöùc cuûa hôïp chaát töø teân goïi moät caùch ñôn giaûn. C
nhieàu loaïi danh phaùp khaùc nhau. Chuùng ta seõ söû duïng quy öôùc cuûa Lieân ñoaøn Quoác
teá Hoùa hoïc lyù thuyeát vaø Thöïc haønh (danh phaùp IUPAC). Theo quy öôùc naøy, coù theå söû
duïng song song hai caùch goïi teân:
Theo danh php IUPAC: Teân cuûa hôïp chaát voâ cô ñöôïc goïi theo:
teân cuûa ion ñôn giaûn taïo thaønh hôïp chaát
teân cuûa phöùc chaát ñoái vôùi ion phöùc taïp
Theo danh phaùp thoâng duïng: Teân cuûa hôïp chaát voâ ñöôïc goïi theo teân thoâng
duïng quen thuoäc, thí duï nacid sulfuric, acid cloric,… Danh phaùp thoâng duïng
ôû ñaây khoâng keå ñeán caùc teân goïi kyõ thuaät, thöông maïi.
Vieäc û duïng song song hai caùch goïi teân cho pheùp ñôn giaûn hoùa vieäc goïi teân
nhieàu chaát. Thí duï thay goïi teân KMnO
4
laø kali tetraoxomanganat (VII) theo danh
phaùp IUPAC thì ta goïi laø kali permanganat theo danh phaùp thoâng duïng ngaén goïn hôn.
1.2 Danh phaùp cuûa caùc cation
1.2.1 Cation moät nguyeân töû
Goïi theo teân cuûa nguyeân toá töông öùng coù ghi theâm soá oxi hoùa cuûa n baèng soá
la mtrong ngoaëc ñôn. Ñoái vôùi caùc nguyeân toá chæ coù moät soxi hoùa nhydro, kim
loaïi kieàm, kim loaïi kieàm thoå thì khoâng caàn ghi soá oxi hoùa.
Thí duï: Cu
2
: (ion) ñoàng (II) Na : (ion) natri
1.2.2 Cation nhieàu nguyeân töû
Thí duï: NO : (ion) nitrosyl NO
2
: (ion) nitryl
Hóa đại cương hữu cơ và vô cơ cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa đại cương hữu cơ và vô cơ cơ sở - Người đăng: Phương Trinh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Hóa đại cương hữu cơ và vô cơ cơ sở 9 10 48