Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học 8

Được đăng lên bởi hongnp03
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC - Hóa học lớp 8
CHƯƠNG I: CHẤT, NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ
1/ Vật thể : Vaät theå do moät hay nhieàu chaát taïo neân, chia thaønh hai daïng:
- Vaät theå töï nhieân laø nhöõng vaät theå coù sn trong töï nhieân, ví duï: khoâng khí, nöôùc, caây mía, …
- Vaät theå nhaân taïo do con ngöôøi taïo ra, ví duï: quyeån vôû, quyeån SGK, caùi aám, caùi xe ñaïp …
2/ Chaát laø moät daïng cuûa vaät theå, chaát taïo neân vaät theå. ÔÛ ñaâu coù vaät theå laø ôû ñoù coù chaát.
Moãi chaát coù nhöõng tính chaát nhaát ñònh, goàm:
a) Tính chaát vaät : Traïng thaùi, maøu saéc, muøi vò, tính tan trong nöôùc, nhieät ñoä soâi, nhieät ñoä noùng chaûy, tính
daãn ñieän, daãn nhieät, khoái löôïng rieâng …
b) Tính chaát hoaù hoïc: Chính laø khaû naêng bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc: duï khaû naêng phaân huyû,
tính chaùy ñöôïc…
Ñeå bieát ñöôïc tính chaát cuûa chaát ta phaûi : Quan saùt, duøng duïng cuï ño, laøm thí nghieäm…
Vieäc naém tính chaát cuûa chaát giuùp chuùng ta:
- Phaân bieät chaát naøy vôùi chaát khaùc (nhaän bieát caùc chaát).
- Bieát caùch söû duïng chaát.
- Bieát öùng duïng chaát thích hôïp trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát ;
+ Chaát nguyeân chaát = Chaát tinh khieát laø chaát khoâng laãn caùc chaát khaùc, coù tính chaát vaät lí vaø hoaù hoïc nhaát ñònh.
+ Hoãn hôïp gồm hai hay nhiều chaát trộn vaøo nhau, coù tính chaát thay ñoåi ( phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn cuûa hoãn
hôïp).
- Ñeå taùch rieâng moät chaát ra khoûi hoãn hôïp, ta coù theå döïa vaøo söï khaùc nhau veà tính chaát vaät cuûa chuùng; -
Taùch 1 chaát ra khoûi hoãn hôïp = pp vaät lyù thoâng thöôøng : loïc, ñun, chieát, nam chaâm …
3/ Nguyeân töû:
- Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû trung hoaø veà ñieän, ñaïi dieän cho nguyeân thoaù hoïc vaø khoâng chia nhoû
hôn trong phaûn öùng hoaù hoïc.
- Nguyeân töû goàm 1 haït nhaân mang ñieän tích döông vaø voû taïo bôûi 1 hay nhieàu electron mang ñieän tích aâm.
- Haït electron kí hieäu: e. Ñieän tích: -1. Khoái löôïng voâ cuøng nhoû: 9,1095 .10
-28
gam.
Caáu taïo cuûa haït nhaân: goàm haït cô baûn proâton vaø nôtron.
* Haït proton: kí hieäu: p. mang ñieän tích döông: +1. Khoái löôïng: 1,6726.10
-24
g.
* Haït nôtron: kí hieäu: n. Khoâng mang ñieän coù khoái löôïng:1,6748.10
-24
g.
* Caùc nguyeân töû coù cuøng soá proâton trong haït nhaân goïi laø caùc nguyeân töû cuøng loaïi.
* Vì nguyeân töû luoân trung hoaø veà ñieän neân: soá proâton = soá electron.
* khoái löôïng cuûa e nhoû hôn raát nhieàu so vôùi khoái löôïng cuûa n vaø p vaäy khoái löôïng cuûa haït nhaân ñöôïc
coi laø khoái löôïng nguyeân töû. m
nguyeân töû
m
haït nhaân
.
4/ Nguyeân toá hoùa hoïc :
- Nguyeân toá hoaù hoïc laø taäp hôïp caùc nguyeân töû cuøng loaïi coù cuøng soá haït proâton trong haït nhaân. Soá proâton
trong haït nhaân laø ñaëc tröng cuûa nguyeân toá.
- hieäu hoaù hoïc laø caùch bieåu dieãn ngaén goïn nguyeân thoaù hoïc baèng 1 hoaëc 2 chöõ caùi (chöõ caùi ñaàu vieát
hoa); Ví duï:
Stt
Teân n. toá
( tieáng Vieät)
Teân
La-tin
Kí hieäu
hoùa hoïc
Nguyeân
töû khoái
Stt
Teân nguyeân
toá (t.Vieät)
Teân
La-tin
hieäu
h. hoïc
Nguyeân
töû khoái
1 Hiñro H 1 8 Canxi Ca 40
2 Heli He 4 9 Ñoàng Cuprum Cu 64
3 Thuûy ngaân
Hydrargyrum
Hg 201 10 Crom Cr 52
4 Nitô N 14 11 Coban Co 59
5 Natri Na 23 12 Clo Cl 35,5
6 Niken Ni 59 13 Saêt Ferrum Fe 56
7 Cacbon C 12 14 Flo F 19
Stt
Teân n. toá
( tieáng Vieät)
Teân
La-tin
Kí hieäu
hoùa hoïc
Nguyeân
töû khoái
Stt
Teân nguyeân
toá (t.Vieät)
Teân
La-tin
hieäu
h. hoïc
Nguyeân
töû khoái
15 Keõm Zink Zn 65 20 Thieác Sfannum Sn 119
Hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học 8 - Người đăng: hongnp03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hóa học 8 9 10 327