Ktl-icon-tai-lieu

hóa học 8

Được đăng lên bởi lananhnvh06
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
A. Dạng cơ bản:
1.

P+

KClO3 →

P2O5 +

2.

P+

H2 SO4 → H3PO4 +

3.

S+ HNO3 → H2SO4 + NO.

4.

C3H8 + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

5.

H2S +

6.

H2SO4 + C 2H2 →

HClO3 →

KCl.
SO2 +

H2O.

HCl + H2SO4.
CO2 + SO2 + H2O.

B. Dạng có mội trường:
1.

Mg +

HNO3 →

Mg(NO3)2 +

NO +

H2O.

2.

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

3.

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

4.

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O.

5.

FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + CO2 + H2O.

6.

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O.

7.

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O.

8.

FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

9.

KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

10.

K2Cr2O7 + HCl→ KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O.

C. Dạng tự oxi hóa khử:
1.

S + NaOH →Na2S + Na2SO4 + H2O.

2.

Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O.

3.

NO2 + NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O.

4.

P+ NaOH + H2O →PH3 + NaH2PO2.

D. DẠng phản ứng nội oxihoa khử
1.

KClO3 → KCl + O2.

2.

KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

3.

NaNO3 → NaNO2 + O2.

4.

NH4NO3 → N2O + H2O.

E. Dang phức tạp.
1.

FeS2 + O2 →Fe2O3 + SO2 .

2.

FeS2 + HNO3 →Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O.

3.

As2S3 + HNO3 → H3AsO4 + H2SO4 + NO.

F. Dạng có ẩn số:

1.

CxHy + H2SO4 → SO2 + CO2 + H2O.

2.

FexOy +H2SO4 → Fe(NO3)3 + S + H2O.

3.

M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O.

4.

MxOy + HNO3 → M(NO3)n +NO + H2O.

5.

FexOy + O2 → FenOm.

2: Cân bằng các phảnưứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron, xác định
chất khử-chất oxi hóa:
1. NH3 + O2 → NO + H2O.
2. Na + H2O → NaOH + H2 .
3. Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O.
4. Fe3O4 + H2 → Fe + H2O.
5. NO2 + O2 + H2O→ HNO3.
6. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O.
7. Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O.
8. Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + NO2 +H2O.
9. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 +H2O.
10. Al + HNO3 → Al(NO3)3 +N2O + N2 +H2O.
11. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O.
12. KClO3 → KCl + KClO4.
13. NaBr + H2SO4 + KMnO4 → Na2SO4+ K2SO4 + MnSO4 + Br2 +H2O.
14. K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +H2O.
15. Cl2 +KOH → KCl + KClO + H2O.
16. C + HNO3 → CO2 + NO + H2O.
17. Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2.

18. FeSO4 + H2SO4 + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO + H2O.
19. NaNO2 → NaNO3 + Na2O + NO.
20. CuS+ HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + S +H2O.
21. FeCu2S2 + O2 → Fe2O3 + CuO + SO2.
22. MnO2 + K2MnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 +KMnO4 +H2O.
23. SO2 + FeCl3 +H2O →FeCl2 + HCl + H2SO4 .
24. O3 + KI + H2O → KOH + O2 + I2.
25. KMnO4 + HNO2 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + HNO3 +H2O.
26. KNO3 + S + C → K2S + N2 + CO2.
27. HO-CH2-CHO + KMnO4 + H2O→ CO2 + KOH + MnO2 +...
Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
A. Dạng cơ bản:
1. P + KClO
3
→ P
2
O
5
+ KCl.
2. P + H
2
SO
4
→ H
3
PO
4
+ SO
2
+ H
2
O.
3. S+ HNO
3
→ H
2
SO
4
+ NO.
4. C
3
H
8
+ HNO
3
→ CO
2
+ NO + H
2
O.
5. H
2
S + HClO
3
→ HCl + H
2
SO
4
.
6. H
2
SO
4
+ C
2
H
2
→ CO
2
+ SO
2
+ H
2
O.
B. Dạng có mội trường:
1. Mg + HNO
3
→ Mg(NO
3
)
2
+ NO + H
2
O.
2. Fe + H
2
SO
4
→ Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O.
3. Mg + H
2
SO
4
→ MgSO
4
+ H
2
S + H
2
O.
4. Al + HNO
3
→ Al(NO
3
)
3
+ NH
4
NO
3
+ H
2
O.
5. FeCO
3
+ H
2
SO
4
→ Fe
2
(SO
4
)
3
+ S + CO
2
+ H
2
O.
6. Fe
3
O
4
+ HNO
3
→ Fe(NO
3
)
3
+ N
2
O + H
2
O.
7. Al + HNO
3
→ Al(NO
3
)
3
+ N
2
O + H
2
O.
8. FeSO
4
+ H
2
SO
4
+ KMnO
4
→ Fe
2
(SO
4
)
3
+ MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O.
hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học 8 - Người đăng: lananhnvh06
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hóa học 8 9 10 484