Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học : Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Được đăng lên bởi DK Tran Max
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 1: CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ VAØ HEÄ THOÁNG TUAÀN HOAØN
CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC
---oOo--1. Trong moät hôïp chaát cuûa ñoàng vôùi oxy, ñoàng chieám 79.9% khoái löôïng, oxy chieám 20.1% khoái löôïng. Tính ñöôïng
löôïng cuûa ñoàng?
2. Khi oxy hoùa caån thaän 0,235g Mg ngöôøi ta thu ñöôïc 0,4g MgO. Haõy tính ñöông löôïng cuûa Mg, bieát ñöôïng löôïng cuûa
oxy baèng 8. (Đáp án: 12,15)
3. Xaùc ñònh ñöông löôïng cuûa saét (III) clorua, bieát raèng 1,355g cuûa hôïp chaát naøy taùc duïng vöøa ñuû vôùi 1g NaOH, vaø
NaOH coù ñöông löôïng baèng 40. (Ñaùp soá: 54,2)
4. 1,983 g kim loaïi ñaåy ñöôïc 0,6 g kim loaïi thöù 2 ra khoûi dung dòch muoái. Khi hoøa tan 0,6 g kim loaïi thöù 2 naøy vaøo
acid coù 0,3 lít Hydro thoaùt ra (ño ôû nhieät ñoä 26 oC vaø aùp suaát 1,2atm). Xaùc ñònh ñöôïng löôïng cuûa kim loaïi thöù nhaát.
5. Ñònh ñöông löôïng cuûa caùc nguyeân toá döôùi ñaây trong caùc hôïp chaát?
a.
SO2
ÑS=?
b.
FeCl3
ÑFe = ?
c.
CO
ÑC = ?
d.
CO2
ÑC = ?
6. Cho ion A3+ coù 20e, vieát caáu hình electron cuûa A. Haõy cho bieát vò trí cuûa A trong baûng phaân loaïi tuaàn hoaøn.
7. Nguyeân toá B thuoäc chu kyø 5, nhoùm IIA, vieát caáu hình e cuûa B
8. Cho nguyeân toá X coù z = 26, vieát coâng thöùc e cuûa X, X2+, X3+, ion naøo beàn hôn?
9. Cho X coù 4 soá löôïng töû cuûa e cuoái cuøng nhö sau:
n=4
l=0
m=0
ms = - ½
Vieát coâng thöùc e cuûa X, vò trí?
10. Ñònh ñöông löôïng cuûa töøng acid, bazô trong caùc phaûn öùng:
a. H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O
b. H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O
c. 2HCl + Cu(OH)2 = CuCl2 + 2H2O
d. HCl + Cu(OH)2 = Cu(OH)Cl + H2O
11. Ñònh ñöông löôïng caùc chaát gaïch döôùi
a. FeSO4 + BaCl2 = BaSO4 + FeCl2
b. Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O
12. Ñònh ñöông löôïng KMnO4 trong töøng quaù trình bò khöû thaønh:
a. MnSO4
b. MnO2
c. K2MnO4
13.
Soá proton vaø nôtron trong haït nhaân nguyeân töû
laø:
a.
b.
c.
d.
14.

92 proton, 235 nôtron
235 proton, 92 nôtron
92 nôtron, 143 proton
143 nôtron, 92 proton
Cho caùc nguyeân töû:

Khoâng cuøng teân goïi laø caùc caëp nguyeân töû sau:
a. A, B
b. C, D
c. B, C
d. A,C; A,D; B,C; B,D
15.
Nguyeân töû R coù toång soá caùc haït caùc loaïi laø 18. Số hạt mang ñiện gấp ñoâi số hạt khoâng mang ñiện. Soá thöù töï
cuûa Z trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn laø;
a. 5

b. 6
c. 7
d. 8
16. Boä boán soá löôïng töû naøo döôùi ñaây coù theå chaáp nhaän ñöôïc
a. n = 3, l = +3, ml = +1, ms = +1/2
b. n = 3, l = +1, ml = +2, ms = +1/2
c. n = 2, l = +1, ml = -1, ms = -1/2
d. n = 4, l = +3, ml = -4, ms = -1/2
17. Trong boán boä soá löôïng töû n. l. m...
CHÖÔNG 1: CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ VAØ HEÄ THOÁNG TUAÀN HOAØN
CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC
---oOo---
1. Trong moät hôïp chaát cuûa ñoàng vôùi oxy, ñoàng chieám 79.9% khoái löôïng, oxy chieám 20.1% khoái löôïng. Tính ñöôïng
löôïng cuûa ñoàng?
2. Khi oxy hoùa caån thaän 0,235g Mg ngöôøi ta thu ñöôïc 0,4g MgO. Haõy tính ñöông löôïng cuûa Mg, bieát ñöôïng löôïng cuûa
oxy baèng 8. (Đáp án: 12,15)
3. Xaùc ñònh ñöông löôïng cuûa saét (III) clorua, bieát raèng 1,355g cuûa hôïp chaát naøy taùc duïng vöøa ñuû vôùi 1g NaOH, vaø
NaOH coù ñöông löôïng baèng 40. (Ñaùp soá: 54,2)
4. 1,983 g kim loaïi ñaåy ñöôïc 0,6 g kim loaïi thöù 2 ra khoûi dung dòch muoái. Khi hoøa tan 0,6 g kim loaïi thöù 2 ny vaøo
acid coù 0,3 lít Hydro thoaùt ra (ño ôû nhieät ñoä 26
o
C vaø aùp suaát 1,2atm). Xaùc ñònh ñöôïng löôïng cuûa kim loaïi thöù nhaát.
5. Ñònh ñöông löôïng cuûa caùc nguyeân toá döôùi ñaây trong caùc hôïp chaát?
a. SO
2
Ñ
S
=?
b. FeCl
3
Ñ
Fe
= ?
c. CO Ñ
C
= ?
d. CO
2
Ñ
C
= ?
6. Cho ion A
3+
coù 20e, vieát caáu hình electron cuûa A. Haõy cho bieát vò trí cuûa A trong baûng phaân loaïi tuaàn hoaøn.
7. Nguyeân toá B thuoäc chu kyø 5, nhoùm IIA, vieát caáu hình e cuûa B
8. Cho nguyeân toá X coù z = 26, vieát coâng thöùc e cuûa X, X
2+
, X
3+
, ion naøo beàn hôn?
9. Cho X coù 4 soá löôïng töû cuûa e cuoái cuøng nhö sau:
n = 4 l = 0 m = 0 m
s
= - ½
Vieát coâng thöùc e cuûa X, vò trí?
10. Ñònh ñöông löôïng cuûa töøng acid, bazô trong caùc phaûn öùng:
a. H
3
PO
4
+ NaOH = NaH
2
PO
4
+ H
2
O
b. H
3
PO
4
+ 3NaOH = Na
3
PO
4
+ 3H
2
O
c. 2HCl + Cu(OH)
2
= CuCl
2
+ 2H
2
O
d. HCl + Cu(OH)
2
= Cu(OH)Cl + H
2
O
11. Ñònh ñöông löôïng caùc chaát gaïch döôùi
a. FeSO
4
+ BaCl
2
= BaSO
4
+ FeCl
2
b. Al
2
O
3
+ 6HCl = 2AlCl
3
+ 3H
2
O
12. Ñònh ñöông löôïng KMnO
4
trong töøng quaù trình bò khöû thaønh:
a. MnSO
4
b. MnO
2
c. K
2
MnO
4
13. Soá proton vaø nôtron trong haït nhaân nguyeân töû laø:
a. 92 proton, 235 nôtron
b. 235 proton, 92 nôtron
c. 92 nôtron, 143 proton
d. 143 nôtron, 92 proton
14. Cho caùc nguyeân töû:
Khoâng cuøng teân goïi laø caùc caëp nguyeân töû sau:
a. A, B
b. C, D
c. B, C
d. A,C; A,D; B,C; B,D
15. Nguyeân töû R ctoång soá caùc haït caùc loaïi laø 18. S ht mang ñin gp ñoâi s ht khoâng mang ñin. Soá thöù töï
cuûa Z trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn laø;
a. 5
Hóa học : Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Trang 2
Hóa học : Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Người đăng: DK Tran Max
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hóa học : Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học 9 10 137