Ktl-icon-tai-lieu

HÓA HỌC HỆ PHÂN TÁN KEO

Được đăng lên bởi Minh Chí
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 24406 lần   |   Lượt tải: 91 lần
Phần thứ nhất

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
HÓA HỌC CHẤT KEO
============
CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT VÀ PHÂN LOẠI HỆ KEO
1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOÁ HỌC CHẤT KEO
Hoá học chất keo là khoa học nghiên cứu đặc tính của các hệ phân tán dị thể đặc biệt được
gọi là hệ keo (hoặc dung dịch keo) và các quá trình xảy ra trong các hệ này. Những hệ này rất
phổ biến trong tự nhiên và có ý nghĩa to lớn trong kĩ thuật. Để nghiên cứu các hệ này cần
những phương pháp nghiên cứu đặc biệt và những dụng cụ đặc biệt như kính siêu vi, kính hiển
vi điện tử, máy siêu li tâm, các loại máy điện di....
Hệ keo (dung dịch keo) là hệ phân tán dị thể bao gồm pha phân tán (chất tan) - được chia
nhỏ đến dạng tập hợp các phân tử, nguyên tử, ion (kích thước hạt khoảng 10-9 - 10-7 m) và được
phân bố trong môi trường phân tán đồng nhất (dung môi).
Cần lưu ý rằng thuật ngữ “chất keo” ở đây không chỉ đơn thuần dùng để chỉ những chất có
tính chất dính, mà là vật chất ở vào trạng thái keo. Tên gọi chất keo chỉ mang tính lịch sử, còn
bản chất của vấn đề là các tính chất hoá lý của vật chất ở vào trạng thái keo - tức là trạng thái
phân tán rất cao. Theo đối tượng nghiên cứu của môn học này thì danh từ “Hoá học chất keo”
mà ta đang gọi nên thay bằng “Hoá lý học các hệ phân tán keo” cho phù hợp hơn.
Vào những năm 40 của thế kỷ 19, nhà bác học ý Selmi là người đầu tiên lưu ý đến tính chất
bất thường của một số dung dịch mà ngày nay gọi là dung dịch keo. Việc nghiên cứu hoá học
chất keo được bắt đầu vào những năm 60 của thế kỷ 19 khi Graham dùng màng động vật tách
được những chất có tính dính như gelatin, gôm arabic, tinh bột. Ông đã gọi dung dịch các chất
này là dung dịch keo (colloid) đi từ chữ Latinh colla có nghĩa là hồ dán. Hiện nay, việc nghiên
cứu các dung dịch cao phân tử như anbumin, xenlulozơ, cao su và nhiều chất cao phân tử khác,
đã tách thành môn học riêng là hoá học các chất cao phân tử.
Hệ keo là hệ dị thể có bề mặt phân cách pha rất lớn nên chúng không bền về mặt nhiệt động,
có hiện tượng phân tán ánh sáng. Trong dung dịch, các hạt keo mang điện nên có các hiện
tượng điện động học. Ngoài ra, các hiện tượng bề mặt như sức căng bề mặt, hiện tượng thấm
ướt, chất hoạt động bề mặt ...có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu các hệ thống keo.
1.2. KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ PHÂN TÁN
Để làm số đo cho hệ phân tán có thể dùng kích thước hạt a (đối với hạt cầu thì a là đường
kính d, với hạt lập phương thì a là chiều dài cạnh l, với hạt có hình khác thì a có giá trị hiệu
dụng) hay nghịch đảo của a là D = 1/a; D được gọi là độ phân ...
1
Phần thứ nhất
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
HÓA HỌC CHT KEO
============
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VÀ PHÂN LOI HỆ KEO
1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOÁ HỌC CHẤT KEO
Hoá học chất keo khoa học nghiên cứu đặc tính của các hệ phân tán dị thể đặc biệt được
gọi hệ keo (hoặc dung dịch keo) các quá trình xảy ra trong các hệ này. Những hệ này rất
phổ biến trong tự nhiên ý nghĩa to lớn trong thuật. Để nghiên cứu các hệ này cần
những phương pháp nghiên cứu đặc biệt những dụng cụ đặc biệt như kính siêu vi, kính hiển
vi điện tử, máy siêu li tâm, các loại máy điện di....
Hệ keo (dung dịch keo) hệ phân tán dị thể bao gồm pha phân tán (chất tan) - được chia
nhỏ đến dạng tập hợp các phân tử, nguyên tử, ion (kích thước hạt khoảng 10
-9
- 10
-7
m) và được
phân bố trong môi trường phân tán đồng nhất (dung môi).
Cần lưu ý rằng thuật ngchất keođây không chỉ đơn thuần dùng để chỉ những chất
tính chất dính, vật chất vào trạng thái keo. Tên gọi chất keo chỉ mang tính lịch sử, còn
bản chất của vấn đề các tính chất hoá của vật chất vào trạng thái keo - tức trạng thái
phân tán rất cao. Theo đối tượng nghiên cứu của môn học này thì danh t“Hoá học chất keo”
mà ta đang gọi nên thay bằng “Hoá lý học các hệ phân tán keo” cho phù hợp hơn.
Vào những năm 40 của thế kỷ 19, nhà bác học ý Selmi người đầu tiên lưu ý đến nh chất
bất thường của một số dung dịch ngày nay gọi dung dịch keo. Việc nghiên cứu hoá học
chất keo được bắt đầu vào những m 60 của thế kỷ 19 khi Graham dùng màng động vật ch
được những chất tính dính như gelatin, gôm arabic, tinh bột. Ông đã gọi dung dịch các chất
này dung dịch keo (colloid) đi từ chLatinh colla nghĩa là hồ dán. Hiện nay, việc nghiên
cứu các dung dịch cao phân tử như anbumin, xenlulozơ, cao su và nhiều chất cao phân t khác,
đã tách thành môn học riêng là hoá học các chất cao phân tử.
Hệ keo là hệ dị thể có bề mặt phân cách pha rất lớn nên chúng không bền vmặt nhiệt động,
hiện tượng phân tán ánh sáng. Trong dung dịch, các hạt keo mang điện nên các hiện
tượng điện động học. Ngoài ra, các hiện tượng bề mặt như sức căng bề mặt, hiện tượng thấm
ướt, chất hoạt động bề mặt ...có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu các hệ thống keo.
1.2. KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ PHÂN TÁN
Để làm sđo cho hệ phân tán thể dùng kích thước hạt a (đối vi hạt cầu thì a là đường
kính d, với hạt lập phương thì a chiều dài cạnh l, với hạt hình khác thì a giá trhiệu
dụng) hay nghịch đảo của a D = 1/a; D được gọi độ phân tán. Cũng thể dùng bề mặt
riêng S
r
bề mặt của tất cả các hạt được quy vmột đơn vị thể tích pha phân tán. Kích thước
hạt a càng nhỏ thì D, S
r
càng lớn.
Sự phụ thuộc của bề mặt riêng vào kích thước hạt được biểu diễn trên hình 1.1. Tutheo
kích thước hạt người ta phân biệt các hệ phân tán phân tử (a < 10
-9
m), các hệ keo (10
-9
m < a <
10
-7
m) và các hệ phân tán thô (a > 10
-7
m).
Bảng 1.1. Sự thay đổi bề mặt riêng khi chia nhỏ 1cm
3
chất.
HÓA HỌC HỆ PHÂN TÁN KEO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÓA HỌC HỆ PHÂN TÁN KEO - Người đăng: Minh Chí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
HÓA HỌC HỆ PHÂN TÁN KEO 9 10 133