Ktl-icon-tai-lieu

Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học

Được đăng lên bởi WayofLife1601
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5238 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GV: Hà Quốc Huy – SĐT: 0988.898.108
Từ Liêm - Hà Nội

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AMIN
Câu 1: Chọn câu đúng :
a. Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là :
A. CnH2n+3N.
B. CnH2n+2+kNk. C. CnH2n+2-2a+kNk.
D. CnH2n+1N.
b. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở có dạng là :
A. CnH2n+3N.
B. CnH2n+2+kNk. C. CnH2n+2-2a+kNk.
D. CnH2n+1N.
c. Công thức tổng quát của amin no, đơn chức, mạch hở có dạng là :
A. CnH2n+3N.
B. CnH2n+2+kNk. C. CnH2n+2-2a+kNk.
D. CnH2n+1N.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon.
B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.
C. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon, có thể phân biệt thành amin no, chưa no và thơm.
D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử, bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.
Câu 3: Sắp xếp các amin theo thứ tự bậc amin tăng dần : etylmetylamin (1) ; etylđimetylamin (2) ;
isopropylamin (3).
A. (1), (2), (3).
B. (2), (3),(1).
C. (3), (1), (2).
D. (3), (2), (1).
Câu 4: Trong các amin sau :
(A) CH3CH(CH3)NH2 ; (B) H2NCH2CH2NH2 ; (D) CH3CH2CH2NHCH3
Chọn các amin bậc I và gọi tên của chúng :
A. Chỉ có A : propylamin.
B. A và B ; A : isopropylamin ; B : 1,2-etanđiamin.
C. Chỉ có D : metyl-n-propylamin.
D. Chỉ có B : 1,2- điaminopropan
Câu 5: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?
A. CH3NHCH3.
B. CH3CH(CH3)NH2. C. H2N(CH2)6NH2.
D. C6H5NH2.
Câu 6: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?
A. (CH3)3COH và (CH3)2NH.
B. CH3CH(NH2)CH3 và CH3CH(OH)CH3.
C. (CH3)2NH và CH3OH.
D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNHCH3.
Câu 7: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?
A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.
B. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.
C. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.
D. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.
Câu 8: Metylamin có thể được coi là dẫn xuất của :
A. Metan.
B. Amoniac.
C. Benzen.
D. Nitơ.
Câu 9: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là :
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 10: Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?
A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
Câu 11: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng CTPT C7H9N ?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 12: Có bao nhiêu amin thơm có cùng CTPT C7H9N ?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 13: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng CTPT C5H13N ?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 14: Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc 3 là :
A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 15: Amin có %N về khối lượng là 15,05% là :
A. (CH3)2NH.
B. C2H5NH2.
C. (CH3)3N.
D. C6H5NH2.
Câu 16: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù ...
GV: Hà Quốc Huy – SĐT: 0988.898.108
Từ Liêm - Hà Nội
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AMIN
Câu 1: Chọn câu đúng :
a. Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là :
A. CnH2n+3N. B. CnH2n+2+kNk. C. CnH2n+2-2a+kNk. D. CnH2n+1N.
b. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở có dạng là :
A. CnH2n+3N. B. CnH2n+2+kNk. C. CnH2n+2-2a+kNk. D. CnH2n+1N.
c. Công thức tổng quát của amin no, đơn chức, mạch hở có dạng là :
A. CnH2n+3N. B. CnH2n+2+kNk. C. CnH2n+2-2a+kNk. D. CnH2n+1N.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon.
B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.
C. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon, có thể phân biệt thành amin no, chưa no và thơm.
D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử, bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.
Câu 3: Sắp xếp các amin theo thứ tự bậc amin tăng dần : etylmetylamin (1) ; etylđimetylamin (2) ;
isopropylamin (3).
A. (1), (2), (3). B. (2), (3),(1). C. (3), (1), (2). D. (3), (2), (1).
Câu 4: Trong các amin sau :
(A) CH3CH(CH3)NH2 ; (B) H2NCH2CH2NH2 ; (D) CH3CH2CH2NHCH3
Chọn các amin bậc I và gọi tên của chúng :
A. Chỉ có A : propylamin. B. A và B ; A : isopropylamin ; B : 1,2-etanđiamin.
C. Chỉ có D : metyl-n-propylamin. D. Chỉ có B : 1,2- điaminopropan
Câu 5: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?
A. CH3NHCH3. B. CH3CH(CH3)NH2. C. H2N(CH2)6NH2. D. C6H5NH2.
Câu 6: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?
A. (CH3)3COH và (CH3)2NH. B. CH3CH(NH2)CH3 và CH3CH(OH)CH3.
C. (CH3)2NH và CH3OH. D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNHCH3.
Câu 7: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?
A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2. B. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.
C. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3. D. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.
Câu 8: Metylamin có thể được coi là dẫn xuất của :
A. Metan. B. Amoniac. C. Benzen. D. Nitơ.
Câu 9: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là :
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 10: Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?
A. 4. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 11: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng CTPT C7H9N ?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 12: Có bao nhiêu amin thơm có cùng CTPT C7H9N ?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 13: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng CTPT C5H13N ?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 14: Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc 3 là :
A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 15: Amin có %N về khối lượng là 15,05% là :
A. (CH3)2NH. B. C2H5NH2. C. (CH3)3N. D. C6H5NH2.
Câu 16: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3CH(CH3)NH2 ?
A. metyletylamin. B. etylmetylamin. C. isopropanamin. D. isopropylamin.
Câu 17: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5CH2NH2 ?
A. phenylamin. B. benzylamin. C. anilin. D. phenylmetylamin.
Câu 18: Đều khẳng định nào sau đây luôn luôn đúng ?
A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số lẻ.
B. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn.
1
Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học - Người đăng: WayofLife1601
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học 9 10 292