Ktl-icon-tai-lieu

Hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi quangsphoa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỢP CHẤT DỊ VÒNG
1. Viết phương trình phản ứng của piriđin với các tác nhân sau:
a. NaNH2/C6H5N(CH3)2, 100oC
d. H2/Pt, CH3COOH, 1atm, 20oC
b. n-C4H9Li/xilen, 100oC.
e. CH3I
c. Dung dịch axit HCl
f. tert-BuCl
g. B(CH3)3.
2. Viết phương trình phản ứng của furan với các tác nhân sau:
CH3COONO2
H2/Ni, 125oC, 100 atm
a.
c.
(CH3CO)2O
Điazometan
b.
d.
Anhiđrit maleic.
e.
3. Hoàn thành phương trình phản ứng

4. So sánh và giải thích tính bazơ
cho pKa của các chất như sau:
5,17
N
NH 2

9,11

11,11
N
H
NH2

6,03

N
N

5. Hoàn thành các phương trình phản ứng

6. Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ của các chất sau và giải thích ngắn gọn:
1

NH2

NH - CH = CH2

NH2

NH2

NH3
7. Một hợp chất thơm A (C 6H9N) không tan trong acid, phản ứng với H 2/Pd cho hợp chất B (C6H13N)
tan được trong acid. B phản ứng với chỉ một đương lượng CH 3I cho C. Hợp chất C phản ứng với
Ag2O/H2O rồi nhiệt phân sản phẩm hữu cơ thì thu được D (C 7H15N). Metyl hóa D bằng CH3I rồi cho
tác dụng với Ag2O/H2O, sau đó nhiệt phân thu được 2-metyl-buta-1,3-dien. Xác định A, B, C, D.
AMINO AXIT
1. Hãy trình bày các phương pháp khác nhau để tổng hợp glyxin
2. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a) NH 2CH 2COOH
b) NH 2CH 2CH 2COOH
c) NH 2CH 2CH2CH2COOH

t0
t0
t0
CH 3COCl

d) NH 2CH 2COOH

Cu(OH) 2
PCl5

3. Viết sơ đồ phản ứng khi đun nóng các chất sau:

4. Cho công thức của aminoaxit:

CH3-CH-(CH2)x-COOH
NH2
a) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các aminoaxit trong các trường hợp khi x = 0, 1, 2, 3.
b) Gọi tên và viết cấu hình các đồng phân lập thể của các chất trước và sau khi nhiệt phân đối với
trường hợp x = 1.
2

5. Hợp chất A (C3H7NO2) tan dược trong dung dịch kiềm và dung dịch axit, phản ứng với HNO 2 giải
phóng khí N2, khi đun nóng thì tạo hợp chất B (C6H10O2N2), phản ứng với ancol etylic tạo ra chất C
(C5H11O2N). Hãy xác định CTCT của A, B, C. Viết các phương trình phản ứng đã xẩy ra
6. Tổng hợp dipeptit GlyAlanin từ glyxin và alanin.
7. Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol tripeptit X thu được 2 mol Glu, 1 mol Ala và 1 mol NH 3. X không
phản ứng với 2,4-dinitroflobenzen và X chỉ có một nhóm cacboxyl tự do. Thủy phân X nhờ enzim
cacboxipeptidaza thu được alanin. Xác định công thức cấu tạo của X.
8. Có một hỗn hợp protit gồm pepsin (pHI = 1,1), hemoglobin (pHI = 6,8) và prolamin (pHI = 12,0).
Khi tiến hành điện di dung dịch protit nêu trên ở pH = 7,0 thi được ba vết chất (xem hình)
XuÊt ph¸t
Cùc (+)

Cùc (-)
B

A

C

Cho biết mỗi vết chất đặc trưng cho protit nào ? Giải thích.
GLUXIT
1. ...
HỢP CHẤT DỊ VÒNG
1. Viết phương trình phản ứng của piriđin với các tác nhân sau:
a. NaNH
2
/C
6
H
5
N(CH
3
)
2
, 100
o
C
b. n-C
4
H
9
Li/xilen, 100
o
C.
c. Dung dịch axit HCl
d. H
2
/Pt, CH
3
COOH, 1atm, 20
o
C
e. CH
3
I
f. tert-BuCl
g. B(CH
3
)
3
.
2. Viết phương trình phản ứng của furan với các tác nhân sau:
a.
CH
3
COONO
2
b.
(CH
3
CO)
2
O
c.
H
2
/Ni, 125
o
C, 100 atm
d.
Điazometan
e.
Anhiđrit maleic.
3. Hoàn thành phương trình phản ứng
4. So sánh và giải thích tính bazơ
cho pKa của các chất như sau:
N
5,17
N
H
11,11
N
NH
2
9,11
N
NH
2
6,03
5. Hoàn thành các phương trình phản ứng
6. Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ của các chất sau và giải thích ngắn gọn:
1
Hóa hữu cơ - Trang 2
Hóa hữu cơ - Người đăng: quangsphoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hóa hữu cơ 9 10 804