Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích

Được đăng lên bởi tranphuong-ytduoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ TRÙ HÓA CHẤT – DỤNG CỤ MÔN HÓA PHÂN TÍCH
HỆ ĐẠI HỌC DƯỢC CHÍNH QUY

Bài 1: Pha dung dịchchuẩn Acid oxalic 0,1N
Pha dung dịchchuẩnNaOH 0,1N
Địnhlượng dung dịchHClbàitập

I.
STT
1
2
3
4
5
5
6
II.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hóachất
HÓA CHẤT
H2C2O4. 2H2O
NaOH khan
DdHClđặc
Phenol phtalein
Ethanol 96%
Methyl da cam
Nướccất

SỐ LƯỢNG
15 g
10 g
5 ml
2,5 g
200 ml
0,25g
5lít

GHI CHÚ

SỐ LƯỢNG
1 chiếc
1 chiếc
12chiếc
6chiếc
6chiếc
6 chiếc
15chiếc
6chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 bình
6 chiếc

GHI CHÚ

Dụngcụ
DỤNG CỤ
Cânphântích
Cânkĩthuật
Cốccómỏ 100 ml
Bìnhđịnhmức 100 ml
Buret
Gíađểburet
Bìnhnón 10 ml
Phễuthủytinh
Pipetbầu 10,00 ml
Pipetcóvạch chia 10 ml
Bìnhtiađựngnướccất
Đũathủytinh
Giấycân

Bài 2: Địnhlượng NaHCO3

I.
STT
1
2
3
4
5
II.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hóachất
HÓA CHẤT
NaOH khan
Da cam methyl
DdHClđặc
NaHCO3 khan
Nướccất

SỐ LƯỢNG
10 g

GHI CHÚ
Đãpha ở bài 1

20 ml
15 g
4 lít

Hóachất
DỤNG CỤ
Cânphântích
Cânkĩthuật
Cốccómỏ 100 ml
Bìnhnón 100 ml
Đũathủytinh
Bìnhđịnhmức 100 ml
Bìnhnón 100 ml
Pipetcóvạch chia 2 ml
Buret
Giáđểburet
Bìnhtiađựngnướccất
Tủhút
Giấycân

SỐ LƯỢNG
1 chiếc
1 chiếc
12 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 bình
1

GHI CHÚ

Bài 3: PhươngphápđịnhlượngbằngPermanganat

Pha dung dịchchuẩn H2C2O4 0,1N
Chuẩnđộ dung dịch KMnO4
Địnhlượng dung dịch FeSO4bàitập.

I.
STT
1
2
3
4
5
6
II.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hóachất
HÓA CHẤT
H2C2O4. 2H2O
KMnO4
DdH2SO4 đặc
FeSO4.7H2O
Nướccất
Cồnđốt

SỐ LƯỢNG
15g
10 g
150 ml
50 g
5 lít
500 ml

GHI CHÚ

SỐ LƯỢNG
1 chiếc
1 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
6 chiếc
12 chiếc
12 chiếc
12 chiếc
1 chiếc
1 chiếc
6 bình
6 chiếc

GHI CHÚ

Dụngcụ
DỤNG CỤ
Cânphântích
Cânkĩthuật
Đèncồn
Gíađèncồn
Lướiamiang
Buret
Gíađểburet
Bìnhđịnhmức 100 ml
Bìnhnón 100 ml
Cốccómỏ 100 ml
Ốngđong 50 ml
Cốcchân 250 ml
Bìnhtiađựngnướccất
Đũathủytinh
Giấycân

Bài 4:PhươngphápđịnhlượngbằngIod
Pha dung dịch Na2S2O3
Địnhlượng dung dịch H2O2bàitập.

I.

Hóachất
STT
1
3
5
6
7
8
9
10
10

II.

HÓA CHẤT
Na2S2O3.5H2O
KI khan
Tinhbột
DdH2SO4 đặc
Amonimolypdat
Dd H2O2đậmđặc
Na2CO3 khan
ỐngchuẩnIod
Nướccất

SỐ LƯỢNG
60 g
20g
3g
15 ml
15g
60 ml
1g
1 ống
4 lít

GHI CHÚ
Phaddhồtinhbột

Mua ở việnkiểmnghiệm

Dụngcụ

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DỤNG CỤ
Cânkĩthuật
Bìnhđịnhmức 100 ml
Bìnhnón 100 ml
Cốccómỏ 100 ml
Buret
Gíađểburet
Pipetbầu 10,00 ml
Pipetcóvạch chia 10 ml
Qủabópcaosu
Đũathủytinh
Bìnhtiađựngnướccất
Lọthủytinhmàu 125 ml
Đinhđụcốngchuẩn
Giấycân

Bài 5: PhươngphápđịnhlượngbằngIod( ...
DỰ TRÙ HÓA CHẤT – DỤNG CỤ MÔN HÓA PHÂN TÍCH
HỆ ĐẠI HỌC DƯỢC CHÍNH QUY
Bài 1: Pha dung dịchchuẩn Acid oxalic 0,1N
Pha dung dịchchuẩnNaOH 0,1N
Địnhlượng dung dịchHClbàitập
I. Hóachất
STT HÓA CHẤT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 H
2
C
2
O
4.
2H
2
O 15 g
2 NaOH khan 10 g
3 DdHClđặc 5 ml
4 Phenol phtalein 2,5 g
5 Ethanol 96% 200 ml
5 Methyl da cam 0,25g
6 Nướccất 5lít
II. Dụngcụ
STT DỤNG CỤ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Cânphântích 1 chiếc
2 Cânkĩthuật 1 chiếc
3 Cốccómỏ 100 ml 12chiếc
4 Bìnhđịnhmức 100 ml 6chiếc
5 Buret 6chiếc
6 Gíađểburet 6 chiếc
7 Bìnhnón 10 ml 15chiếc
8 Phễuthủytinh 6chiếc
9 Pipetbầu 10,00 ml 6 chiếc
10 Pipetcóvạch chia 10 ml 6 chiếc
11 Bìnhtiađựngnướccất 6 bình
12 Đũathủytinh 6 chiếc
13 Giấycân
Bài 2: Địnhlượng NaHCO
3
Hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích - Người đăng: tranphuong-ytduoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hóa phân tích 9 10 122