Ktl-icon-tai-lieu

Hoá phân tích 1

Được đăng lên bởi laducthinh94-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1729 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA PHÂN TÍCH 1
MÃ HỌC PHẦN: 04200055

1

GiỚI THIỆU MÔN HỌC
Giảng viên:
GVC. TRƯƠNG BÁCH CHIẾN
Phone: 01686.151.042
Website: truongbachien.tk
Email: truongbachien@yahoo.com

2

Giới thiệu về nội dung môn học

Stt

3

Nội dung

Số tiết

1

Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ

4

2

Chương 2: Axit và bazơ- phản ứng trao đổi proton

8

3

Chương 3: Phức chất trong dung dịch

6

4

Chương 4: Phản ứng kết tủa

6

5

Chương 5: Phản ứng oxihóa khử

6

Tài liệu tham khảo

4

[1] Trần Tử Hiếu, Hóa học phân tích,
[2] Phạm Luận ,Các phương pháp phân tích phổ quang học ,
trường Đại học Tổng hợp Quốc Gia Hà Nội, 1999.
[3] Từ Văn Mặc, Các phương pháp phân tích hóa lý, Nhà xuất
bản Khoa học Kỹ thuật, 1995
[4] Nguyễn Thị Thu Vân, Phân tích định lượng, Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
[5] V.N.Alexeev, Phân tích định lượng,.
[6] Modern Thin layer chromatography, Merck, 1993
[7] S.Suzanne Nielsen, Food Analysis Second Edition,
Gaithersburg,Maryland, 1998.
[8] R.P. Bauman ,Absorption spectroscopy, Willey New York,
1962.
[9] A.P.Kreskov, Cơ sở lý thuyết phân tích định lượng, Nhà
xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội.

CHƯƠNG 4
PHẢN ỨNG KẾT TỦA

4.1. Điều kiện tạo tủa
4.2. Quan hệ S và T
4.3. Yếu tố ảnh hưởng
4.4. Sự kết tủa phân đoạn
5

CHƯƠNG 4
PHẢN ỨNG KẾT TỦA
4.5. Sự nhiễm bẩn
4.6. ứng dụng trong phân tích
4.7. Bài tập

6

4.1. Điều kiện tạo tủa
1. Quy luật Tích số tan
2. Điều kiện tạo tủa

7

1. Quy luật Tích số tan
Cho phản ứng:
Ag+ + Cl- → AgCl
theo động hóa:
Chiều thuận (tạo ra tủa) :
Vt = k1.S. aAg. aCl
Chiều nghịch (hòa tan tủa): Vn = k2. S
(S
là
diện
tích
bề
mặt
tủa)
8

1. Quy luật Tích số tan
Khi đạt tới cân bằng thì: Vt = Vn
⇔ k1.S. aAg. aCl= k2. S
⇔

a Ag + . aCl -

k2
= = TAgCl
k1

T(AgCl) Gọi là TÍCH SỐ TAN của muối AgCl
9

TỔNG QUÁT
Cho phản ứng tạo tủa: mM + nA → MmAn (↓)
Khi đạt tới cân bằng thì:

TM m An = [ M ] .[ A]
m

Gọi là TÍCH SỐ TAN
10

n

2. Điều kiện tạo tủa
TẠI NHIỆT ĐỘ NHẤT ĐỊNH:
m
n
Khi aM n+ a Am− < TMmAn
Dung dịch này không có kết tủa xuất hiện.

aMm n+ a An m− > TMmAn

11

Khi
các ion Mn+, Am- sẽ kết hợp với nhau tạo thành
kết tủa, làm giảm hoạt độ của các ion đó tới khi
aMm a An = TMmAn
⇔ DD bão hòa
n+

m−

2. Điều kiện tạo tủa
Vậy: điều kiện để hình thành được
kết tủa MmAn là :

a
12

m
n+
M

a

n
m−
A

> TMmAn

4.2. Quan hệ S và T
1. Định nghĩa ĐỘ TAN
2. Quan hệ giữa S và T

13

1. Định nghĩa ĐỘ TAN
Là lượng chất tan, tan tới m...
1
HÓA PHÂN TÍCH 1
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP THC PHM Tp HCM
KHOA CÔNG NGH HÓA HC
MÃ HC PHN: 04200055
Hoá phân tích 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá phân tích 1 - Người đăng: laducthinh94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Hoá phân tích 1 9 10 684