Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích (Analytical Chemistry)

Được đăng lên bởi Vu Giang Nam
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
Giảng viên: Nguyễn Thi Hường

1

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng
1.1.1. Vị trí, chức năng
1.1.2. Quá trinh phân tích đều bao gồm các giai đoạn cơ bản sau
-Chọn mẫu đại diện (chọn một phân nhỏ mẫu đại diện cho toàn bộ đối tượng
cần phân tích), công việc này cần phải được quy hoạch trước.
-Chuyển chất phân tích về dạng dung dịch: hòa tan hoàn toàn mẫu trong dung
môi thích hợp, tiến hành phân tích theo phương pháp đã chọn. Nếu phân tích bằng
một số phương pháp vật lý thì có thể không cần hòa tan mẫu nhưng cần phải xử lý
hóa học trước.
-Tách hoặc che các cấu tử cản trở cấu tử chính (dùng phương pháp hóa học,
hóa lý, vật lý). Ví dụ: để xác định Ni2+ có mặt Fe2+ bằng dimetylglioxim thì cần
chuyển Fe2+ thành Fe3+ sau đó che Fe3+bằng F- ở dạng FeF63-.
-Tiến hành phân tích theo phương pháp đã chọn.
-Tính kết quả (đánh giá kết quả và độ chính xác phân tích).
1.1.3. Phân loại các phương pháp phân tích
1.1.3.1. Các phương pháp phân tích hóa học
-Phương pháp phân tích khối lượng: dựa vào việc cân sản phẩm tạo thành sau
quá trình thực hiện phản ứng tạo kết tủa từ đó xác định hàm lượng cấu tử cần phân
tích.
-Phương pháp phân tích thể tích: Dựa vào việc đo chính xác thể tích dung
dịch thuốc thử có nồng độ chính xác để tính hàm lượng cấu tử cần phân tích.
1.1.3.2. Các phương pháp phân tích công cụ
-Các phương pháp vật lý: dựa trên việc đo một tính chất vật lý nào đó (độ hấp
thụ ánh sáng, độ dẫn điện, điện thế, cường độ dòng, cường độ bức xạ điện từ,...) mà
tính chất này là hàm lượng của khối lượng hoặc của nồng độ của cấu tử cần phân

2

tích. Ví dụ: để xác định hàm lượng Bi3+ có thể đo độ hấp thu ánh sáng BiI3 ở bước
sóng 450nm vì cường độ màu của dung dịch này tỉ lệ thuận với nồng độ của nó.
- Các phương pháp hóa lý: trong nhiều trường hợp, phản ứng hóa học đòng
vai trò rất quan trọng để chuyển cấu tử phân tích thành dạng có tính chất vật lý có
thể đo được. Ví dụ: định lượng Fe3+: dùng thuốc thử axit sunfosalixilic trong môi
trường amoniac để chuyển về dạng phức Fe(Ssal)33- màu vàng, đo độ hấp thụ từ đó
xác định được nồng độ của Fe3+.
Hai yếu tố quan trọng để phân loại các phương pháp phân tích là: kích thước
mẫu thử và hàm lượng phần trăm của cấu tử cần phân tích.
-Mẫu bán vi: 0,01-0,1g; mẫu vi lượng: 0,001-0,01g; mẫu siêu vi lượng
<0,001g.
-Cấu tử lớn: 1-100%; bé: 0,01-1% và vết<0,01%.
1.2. Biểu diễn kết quả trong PTĐL
1.2.1. Cách biểu diễn kết quả phân tích: biểu diễn hóa học, số học
1.2.1.1. Biểu di...
1
I GIẢNG PHÂN CH ĐỊNH LƯỢNG
Giảng viên: Nguyn Thi Hường
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) - Người đăng: Vu Giang Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) 9 10 21