Ktl-icon-tai-lieu

hóa phân tích môi trường

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 5239 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÂN TÍCH MễI TRƯỜNG
Bộ mụn: Kỹ thuật mụi trường
Khoa Quản lý cụng nghiệp và Mụi trường

Mục đớch mụn học
Cung cấp kiến thức về:
- Chỉ thị mụi trường
- Tiờu chuẩn đỏnh giỏ chất lượng mụi trường
- Phương phỏp xử lý và phõn tớch cỏc thụng số
chất lượng mụi trường.
- Đảm bảo chất lượng và kiểm soỏt chất lượng
trong phõn tớch mụi trường.

Nội dung
• Chương I. Chỉ thị mụi trường và tiờu chuẩn đỏnh
giỏ chất lượng mụi trường
• Chương II. Cỏc phương phỏp đo đạc và phõn
tớch cỏc thụng số chất lượng mụi trường
• Chương III. Xử lý mẫu
• Chương IV. Đảm bảo chất lượng và kiểm soỏt
chất lượng trong phõn tớch mụi trường
• Chương V. Cỏc bài thớ nghiệm và thực hành

Tài liệu tham khảo
.

Huỳnh Trung Hải - Bài giảng “ Phân tích môi trường” - Viện Khoa học
công nghệ Môi trường Bách khoa.

•

Viện thổ nhưỡng nông hoá. Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón và cây
trồng. Nhà xuất bản nông nghiệp, 1998.

•

Trần Tử Hiếu - Giáo trỡnh Hóa phân tích - Trường đại học khoa học
tổng hợp Hà Nội - 1992.

• Các TCVN về môi trường.
•

APHA. Standard

Methods for the Examination of Water and

Wastewater. 19th Edition, 1995.
•

Hoàng Minh Chõu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi. Cơ sở Húa học
Phõn tớch. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2002.
•Trang web:Chương I: Chỉ thị mụi trường và tiờu
chuẩn đỏnh giỏ chất lượng mụi trường

I.1. Khỏi niệm về chỉ thị mụi trường
I.2. Tiờu chuẩn chất lượng mụi trường

I.1. Khỏi niệm về chỉ thị mụi trường
* “Chỉ thị” (indicator) là gỡ ?
Khi bạn bị ốm và bị sốt, sự tăng thõn nhiệt của bạn
chớnh là một chỉ thị.
Nồng độ ụxy thấp của một con sụng là chỉ thị cho thấy một
lượng lớn chất hữu cơ đó được thải vào con sụng đú.
Một chỉ thị mụi trường cũng tương tự như một thước đo
“nhiệt độ” mụi trường.
Vậy, việc truyền đạt thụng tin chớnh là chức năng chớnh của
cỏc chỉ thị.

* Khỏi niệm về chỉ thị mụi trường
- Theo UNEP: Chỉ thị môi trường (CTMT, Environmental
Indicator) là một độ đo tập hợp một số số liệu về môi trường
thành một thông tin tổng hợp (Aggregate) về một khía cạnh môi
trường của một quốc gia hoặc một địa phương.
-Theo Luật Bảo vệ Mụi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 thỏng
11 năm 2005: “ Chỉ thị môi trường là một hoặc tập hợp thông số về
môi trường để chỉ ra đặc trưng của môi trường” .
“Chỉ thị mụi trường là cơ sở để lượng húa chất lượng mụi trường,
theo dừi diễn biến chất lượng mụi trường, lập bỏo cỏo hiện
trạng mụi trường. Bộ Tài nguyờn và Mụi trường ban hành bộ
chỉ thị mụi trường quốc gia để ỏp dụng trong cả nước”.

Nhiều chỉ...
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
Bộ môn: Kỹ thuật môi trường
Khoa Quản lý công nghiệp và Môi trường
hóa phân tích môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa phân tích môi trường - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
hóa phân tích môi trường 9 10 923