Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3

1. CHƯƠNG 1
DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY CÂN BẰNG HOÁ HỌC
1.1. CHẤT ĐIỆN LY MẠNH VÀ CHẤT ĐIỆN LY YẾU
Chất điện li mạnh trong dung dịch thực tế phân li hoàn toàn, đa số các muối tan,
kiềm và axit mạnh đều thuộc nhóm này.
Trong dung dịch, chất điện li yếu phân li không hoàn toàn. Các axit yếu, bazơ
yếu và phức chất là các chất điện li yếu.
Để đặc trưng cho khả năng phân li của các chất trong dung dịch, người ta dùng
hai đại lượng : độ điện li α và hằng số điện li K ( hằng số cân bằng). Độ điện li α của
một chất phụ thuộc vào nhiệt độ, bản chất ( thể hiện qua hằng số điện li K) và nồng độ
của chất điện li trong dung dịch. Độ điện li α và hằng số điện li K liên hệ với nhau qua
hệ thức Ostwald như sau:
K=

Cα 2
1−α

(C: nồng độ ban đầu của chất tan)

1.2. CÂN BẰNG HOÁ HỌC VÀ HOẠT ĐỘ
1.2.1. Nhắc lại một số kiến thức cần dùng
1.2.1.1. Nồng độ gốc (C0)
1.2.1.2. Nồng độ ban đầu (C):
1.2.1.3. Nồng độ cân bằng [ ]
1.2.1.4. Định luật bảo toàn nồng độ
Phát biểu: nồng độ ban đầu của một cấu tử nào đó bằng tổng nồng độ cân bằng
các dạng tồn tại của cấu tử đó trong dung dịch thời điểm cân bằng.
1.2.1.5. Định luật bảo toàn điện tích
Để đảm bảo tính trung hoà điện của dung dịch chất điện li, tổng điện tích âm của
các anion bằng tổng điện tích dương của các cation có mặt trong dung dịch.

1.2.2. Cân bằng và hằng số cân bằng
Nồng độ cân bằng được tính trên hằng số cân bằng.
mA + nB + ....

pC + qD +....

(a)

4
trong đó A, B, C, D,... là những cấu tử tham gia cân bằng (a) mà chúng không
tích điện. Áp dụng định luật tác dụng khối lượng ta có:

[C ] p [D]q = K
[A]m [B]n

(1.1)

trong đó [A], [B], [C],.... là nồng độ cân bằng K của các chất A, B, C,...Nếu A,
B, C, ... là những ion thì trong biểu thức (1.1) ta phải thay nồng độ bằng hoạt độ do
phải tính đến tương tác tĩnh điện của chúng. Như vậy, hoạt độ là nồng độ thực của ion
trong dung dịch.
Mối liên hệ giữa hoạt độ (a) và nồng độ (C):
a = f.C

(1.2)

f: hệ số hoạt độ; nó phụ thuộc vào lực ion µ của dung dịch. Lực ion µ biểu thị
tương tác tĩnh điện giữa các ion trong dung dịch:
µ=

1 n
(∑ C i .Z i2 )
2 i =1

Ci : nồng độ của ion i; Z: điện tích của ion i.
Tuỳ thuộc vào µ mà f có các giá trị khác nhau.

5

2. CHƯƠNG 2
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG
VÀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH
2.1. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI
LƯỢNG
Phân tích khối lượng là phương pháp phân tích định lượng dựa vào việc cân khối
lượng sản phẩm tạo thành sau phản ứng kết tủa bằng phương pháp hoá học hay
phương pháp vật lí. Do chất phân tích chiếm một...
3
1. CHƯƠNG 1
DUNG DCH CHT ĐIN LY CÂN BNG HOÁ HC
1.1. CHT ĐIN LY MNH VÀ CHT ĐIN LY YU
Cht đin li mnh trong dung dch thc tế phân li hoàn toàn, đa s các mui tan,
kim và axit mnh đều thuc nhóm này.
Trong dung dch, cht đin li yếu phân li không hoàn toàn. Các axit yếu, bazơ
yếu và phc cht là các cht đin li yếu.
Để đặc trưng cho kh năng phân li ca các cht trong dung dch, người ta dùng
hai đại lượng : độ đin li α và hng s đin li K ( h
ng s cân bng). Độ đin li α ca
mt cht ph thuc vào nhit độ, bn cht ( th hin qua hng s đin li K) và nng độ
ca cht đin li trong dung dch. Độ đin li α và hng s đin li K liên h vi nhau qua
h thc Ostwald như sau:
α
α
=
1
2
C
K
(C: nng độ ban đầu ca cht tan)
1.2. CÂN BNG HOÁ HC VÀ HOT ĐỘ
1.2.1. Nhc li mt s kiến thc cn dùng
1.2.1.1. Nng độ gc (C
0
)
1.2.1.2. Nng độ ban đầu (C):
1.2.1.3. Nng độ cân bng
[
]
1.2.1.4. Định lut bo toàn nng độ
Phát biu: nng độ ban đầu ca mt cu t nào đó bng tng nng độ cân bng
các dng tn ti ca cu t đó trong dung dch thi đim cân bng.
1.2.1.5. Định lut bo toàn đin tích
Để đảm bo tính trung hoà đin ca dung dch cht đin li, tng
đin tích âm ca
các anion bng tng đin tích dương ca các cation có mt trong dung dch.
1.2.2. Cân bng và hng s cân bng
Nng độ cân bng được tính trên hng s cân bng.
mA + nB + ....
pC + qD +.... (a)
Hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Hóa phân tích 9 10 118