Ktl-icon-tai-lieu

Hóa sinh 1 saccharide

Được đăng lên bởi hmchau
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 1 lần
17

Chương 1

Saccharide
Là hợp chất hữu cơ được tạo nên từ các nguyên tố: C, H, O có
công thức cấu tạo chung Cm(H2O)n, thường m = n. Do có công thức cấu
tạo như trên nên saccharide thường được gọi là carbohydrate - có nghĩa là
carbon ngậm nước.
Tuy nhiên có những saccharide có công thức cấu tạo không ứng
với công thức chung nói trên ví dụ: deoxyribose (C5H10O4).
Có những chất không phải là saccharide nhưng có công thức cấu
tạo phù hợp với công thức chung ở trên ví dụ : acetic acid (CH3COOH).
Saccharide là thành phần quan trọng trong mọi sinh vật .
Ở thực vật, saccharide chiếm từ 80 - 90% trọng lượng khô,
saccharide tham gia vào thành phân các mô nâng đỡ, ví dụ cellulose, hay
tích trữ dưới dạng thực phẩm dự trữ với lượng lớn, ví dụ tinh bột. Ở động vật,
hàm lượng saccharide thấp hơn nhiều, thường không quá 2%, ví dụ glycogen.

1.1. Monosaccharide
1.1.1. Cấu tạo và danh pháp
Là chất có chứa nhiều nhóm rượu và một nhóm khử oxy (nhóm khử là
nhóm carbonyl là aldehyde hay ketone).
- Nhóm khử là aldehyde ta có đường aldose và có công thức tổng quát:
CHO
(CHOH)n
CH2OH
- Nhóm khử là ketone ta có đường ketose có công thức tổng quát:
CH2OH
C= O
(CHOH)n
CH2OH

18
CHO - CH2OH được xem như là “monosaccharide”đơn giản nhất.
Trong thiên nhiên monosaccharide có chứa từ 2 đến 7 carbon và được
gọi tên theo số carbon (theo tiếng Hy Lạp) + ose
Ví dụ: monosaccharide có 3C gọi là triose. Tương tự ta có tetrose,
pentose, hexose, heptose.
1.1.2. Đồng phân quang học
Quy ước Fischer: Fischer là người đầu tiên nêu ra nguyên tắc biểu
diễn các monosaccharide bằng công thức hình chiếu của chúng. Theo đó:
hình chiếu của các nguyên tử carbon bất đối (C*) và các nguyên tử C khác
nằm trên một đường thẳng, nguyên tử C có số thứ tự nhỏ nhất có hình chiếu
nằm trên cùng. Còn các nhóm thế có hình chiếu ở bên phải hay bên trái.
Ví dụ : glyceraldehyde.
Vì glyceraldehyde có 1 C* nên theo quy tắc của Van’t Hoff có 2
đồng phân (N = 2n)
1CHO
1CHO
HO- 2C* -H

H-2C*-OH

3CH2OH

D: -OH ở bên phải
L: -OH ở bên trái

3CH2OH

L glyceraldehyde D glyceraldehyde.
Khi phân tử monosaccharide có nhiều C* thì công thức có dạng D
hay L được căn cứ vào vị trí nhóm OH của C* xa nhóm carbonyl nhất.
Ví dụ :
CHO
CHO
H-C-OH
HO-C-H
H-C-OH
H-C-OH
CH2OH
D glucose

H-C-OH
HO-C-H
H-C-OH
HO-C-H
CH2OH
L glucose

19
Chú ý: monosaccharide từ triose trở lên đều có C* trừ dihydoxy aceton
CH2OH
C=O
CH2OH
1.1.3. Công thức vòng của monosaccharide
Công thức thẳng theo Fischer như trình bày ở trên không phù hợp
với một số tính chất h...
17
Chương 1
Saccharide
Là hp cht hu cơ được to nên t các nguyên t: C, H, O có
công thc cu to chung Cm(H
2
O)n, thường m = n. Do có công thc cu
to như trên nên saccharide thường được gi là carbohydrate - có nghĩa là
carbon ngm nước.
Tuy nhiên có nhng saccharide có công thc cu to không ng
vi công thc chung nói trên ví d: deoxyribose (C
5
H
10
O
4
).
Có nhng cht không phi là saccharide nhưng có công thc cu
to phù hp vi công thc chung trên ví d : acetic acid (CH
3
COOH).
Saccharide là thành phn quan trng trong mi sinh vt .
thc vt, saccharide chiếm t 80 - 90% trng lượng khô,
saccharide tham gia vào thành phân các mô nâng đỡ, ví d cellulose, hay
tích tr dưới dng thc phm d tr vi lượng ln, ví d tinh bt. động vt,
hàm lượng saccharide thp hơn nhiu, thường không quá 2%, ví d glycogen.
1.1. Monosaccharide
1.1.1. Cu to và danh pháp
Là cht có cha nhiu nhóm rượu và mt nhóm kh oxy (nhóm kh
nhóm carbonyl là aldehyde hay ketone).
- Nhóm kh là aldehyde ta có đường aldose và có công thc tng quát:
CHO
(CHOH)
n
CH
2
OH
- Nhóm kh là ketone ta có đường ketose có công thc tng quát:
CH
2
OH
C= O
(CHOH)n
CH
2
OH
Hóa sinh 1 saccharide - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa sinh 1 saccharide - Người đăng: hmchau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hóa sinh 1 saccharide 9 10 199