Ktl-icon-tai-lieu

Hoán vị 3 cặp gen của 1 cô

Được đăng lên bởi sunnynguyen98
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kính chào thầy. Em là một giao viên ở trường THPT Chuyên Hưng Yên. Em rất
cảm ơn vì bài viết rất hay và bổ ích của thầy. Cũng cảm ơn vì theo em quan sát
trên ảnh thì thầy cũng đã lớn tuổi mà vẫn còn có rất nhiều hoạt động hữu ích về
chuyên môn. Điều đó làm em rất ngưỡng mộ. Từ bài viết của thầy cùng với kết
quả của việc thảo luận với học sinh đội tuyển của em, em xin được đề xuất 1 số
ý sau. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy và các bạn đồng nghiệp.
1. Em cũng ủng hộ cách tính thứ hai. Tuy nhiên , nếu như thầy đi từ các tài
liệu gốc thì em xin phép được chứng minh trực tiếp trên bài toán được
dẫn ra của nhóm tác giả này:
Kiểu gen
% số cá
Giao tử của P
Số cá thể Tổng
của Fa
thể
ABD

ABD
abd

abd

abd
abd

270

Abd

Abd
abd

62

aBD

aBD
abd

60

ABd

ABd
abd

40

abD

abD
abd

48

AbD

AbD
abd

7

aBd

aBd
abd

Không trao đổi chéo

Trao đổi chéo đơn ở đoạn I

Trao đổi chéo đơn ở đoạn II

Trao đổi chéo kép ở đoạn I và
II
Tổng

235
505

69,56%

122

16,80%

88

12,12%

11

1,51%

726

100%

4
726

Từ nguyên tắc chung trong thiết lập bản đồ di truyền là xác định tần số trao đổi
chéo của hai locus. Sau đó dựa vào tần số xác định được ta sẽ suy ra vị trí
tương đối của các gen trên NST và khoảng cách giữa chúng.
Ở bài này, vị trí tương đối của ba gen ABD sẽ như ở đầu bài. Vậy kiểu gen của
cơ thể đem lai phân tích là ABD/abd.
Trước tiên ta tính tần số trao đổi chéo của 2 locus gen liền kề, ta có:
fA/B = fAb + faB

Quan sát trên bảng ta dễ dàng nhận thấy:
fA/B = fAb + faB = tỉ lệ của các giao tử hình thành do trao đổi chéo đơn ở đoạn I +
tỉ lệ các giao tử được hình thành do trao đổi chéo kép.
Tương tự ta cũng có:
f B/D = fBd+fbD = tỉ lệ của các giao tử hình thành do trao đổi chéo đơn ở đoạn II +
tỉ lệ các giao tử được hình thành do trao đổi chéo kép.
Như vậy cách tính thứ hai là đúng.
Tuy nhiên , khi tính trực tiếp ta sẽ thấy fA/D < fA/B + fB/D đã được tính ở trên.
Có hiện tượng này là do A và D nằm ở hai đầu mút nên sự trao đổi chéo kép đã
vô hiệu hóa ảnh hưởng của các trao đổi chéo đơn và làm cho ở hai giao tử được
hình thành do trao đổi chéo kép, vị trí của hai gen ở hai đầu mút sẽ giống ở giao
tử liên kết.
Do đó tần số trao đổi chéo của hai gen đầu mút được tính gián tiếp. Tức là:
fA/D = fA/B + f B/D = tỉ lệ của các giao tử hình thành do trao đổi chéo đơn ở
đoạn I + tỉ lệ của các giao tử hình thành do trao đổi chéo đơn ở đoạn II + tỉ lệ
các giao tử được hình thành do trao đổi chéo kép.
2. Cách giải các bài toán hoán vị ba cặp gen:
Qua thực tế dạy học, em thấ...
Kính chào thầy. Em là một giao viên ở trường THPT Chuyên Hưng Yên. Em rất
cảm ơn vì bài viết rất hay và bổ ích của thầy. Cũng cảm ơn vì theo em quan sát
trên ảnh thì thầy cũng đã lớn tuổi mà vẫn còn có rất nhiều hoạt động hữu ích về
chuyên môn. Điều đó làm em rất ngưỡng mộ. Từ bài viết của thầy cùng với kết
quả của việc thảo luận với học sinh đội tuyển của em, em xin được đề xuất 1 số
ý sau. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy và các bạn đồng nghiệp.
1. Em cũng ủng hộ cách tính thứ hai. Tuy nhiên , nếu như thầy đi từ các tài
liệu gốc thì em xin phép được chứng minh trực tiếp trên bài toán được
dẫn ra của nhóm tác giả này:
Giao tử của P
Kiểu gen
của Fa
Số cá thể Tổng
% số cá
thể
Không trao đổi chéo
ABD
abd
ABD
235
505 69,56%
abd
abd
abd
270
Trao đổi chéo đơn ở đoạn I
Abd
abd
Abd
62
122 16,80%
aBD
abd
aBD
60
Trao đổi chéo đơn ở đoạn II
ABd
abd
ABd
40
88 12,12%
abD
abd
abD
48
Trao đổi chéo kép đoạn I
II
AbD
abd
AbD
7
11 1,51%
aBd
abd
aBd
4
Tổng 726 726 100%
Từ nguyên tắc chung trong thiết lập bản đồ di truyền là xác định tần số trao đổi
chéo của hai locus. Sau đó dựa vào tần số xác định được ta sẽ suy ra vị trí
tương đối của các gen trên NST và khoảng cách giữa chúng.
Ở bài này, vị trí tương đối của ba gen ABD sẽ như ở đầu bài. Vậy kiểu gen của
cơ thể đem lai phân tích là ABD/abd.
Trước tiên ta tính tần số trao đổi chéo của 2 locus gen liền kề, ta có:
f
A/B
= f
Ab
+ f
aB
Hoán vị 3 cặp gen của 1 cô - Trang 2
Hoán vị 3 cặp gen của 1 cô - Người đăng: sunnynguyen98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hoán vị 3 cặp gen của 1 cô 9 10 282