Ktl-icon-tai-lieu

HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠRON

Được đăng lên bởi nvnhcmus
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠRON
(1) Cấu trúc của các tế bào thần kinh: mô hình kỹ thuật
Cấu trúc của các neurons (tế bào thần kinh)
Não

Tín hiệu nhận từ các neurons khác

Tín hiệu truyền đi các neurons khác

Phần thân tế bào với các cấu trúc tế bào kết hợp

Mô hình hóa
Mô hình các thành phần của hệ thần kinh

Neurocomputer

Tín hiệu nhận từ các thành phần khác
X1
X2
Xn

Giá trị nhập

Tín hiệu truyền
đi các thành
phần khác

W1
W2
Wn
Trọng số

WK .X K

Z

1

Y
Z

Hàm x.định g.trị ngưỡng

Giá trị xuất
1

HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠRON
(2) Cơ chế học của mạng có các cấp bậc
Lặp nhiều lần việc biểu diễn mạng với các dữ liệu mẫu bao gồm các mối liên kết giữa các giá trị
nhập và các giá trị đích (ví dụ, các giá trị này gần giống như kết xuất)

Các nút sẽ tự điều chỉnh trọng số của chúng cho đến khi đạt được giá trị xuất mong muốn với
một bộ dữ liệu đầu vào cho trước (ví dụ: cho đến khi biên lỗi giữa giá trị xuất và giá trị mong
muốn đạt bằng nhau và bằng không)

Xây dựng cơ chế giải quyết bài toán bằng mạng neuron

Giá trị nhập

Giá trị xuất

Giá trị mong
muốn

1

0

0

0

0

1

1

0

Lớp nhập

Lớp ẩn

Lớp xuất

So sánh

0

2
Thay đổi trọng số cho đến khi giá trị lỗi đầu xuất đạt bằng không (phương pháp Lan Truyền Ngược)

CÁC ỨNG DỤNG CỦA MẠNG NƠRON
Các phương pháp sử dụng mạng neural có thể giải quyết một cách hiệu quả một số
bài toán mà các phương pháp trước đó không thể thực hiện được.

Dự báo thời gian thực
Trị giá cổ phần
Yêu cầu
Thời tiết
Dự báo số
Thành phần
nguyên liệu kết
hợp
Nhận dạng mẫu
Ký tự
Giọng nói
Ảnh

Thời gian
Sức bền: 5.1
Độ cứng: 0.7

Nguyên liệu A: 60%
Nguyên liệu B: 12%
Nguyên liệu C: 3%

A
3

TRÌNH BÀY CÁC THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Quan hệ thứ tự giữa các chất hóa học yêu cầu khác nhau về trật tự sắp xếp cơ bản

Các tính chất yêu cầu
Trọng số tương đối: 1.05

Thành phần
Chọn lựa các thành
phần và tỉ lệ tương
đối giữa chúng để pha
trộn

Độ cứng: 4.5

CH2

Nhiệt độ nóng chảy: 425
Điện trở: 103
Độ đàn hồi: 2.1×104
.
.
.

CH2

CH2

Các thành phần được chọn

SiO2

phải phù hợp với một loạt

CaCO3

các yêu cầu khác nhau
KAl2(OH)
4

MẠNG NƠRON

Lớp nhập

Lớp ẩn

Lớp xuất
Thành phần chính 1

Trọng số tương đối
Độ cứng

Thành phần chính 2

Độ đàn hồi

Thiết kế hệ thống sao cho nó có thể xác định
được mối liên hệ giữa các tính chất của các
thành phần được dùng và các giá trị thông qua
quá trình học ngược lại.

5

...
1
W
1
X
1
W
2
X
2
Wn
Xn
.
KK
WX
1
Z
Z
Y
HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠRON
(1) Cấu trúc của các tế bào thần kinh: mô hình kỹ thuật
Não
Cấu trúc của các neurons (tế bào thần kinh)
Tín hiệu nhận từ các neurons khác
Tín hiệu truyền đi các neurons khác
Phần thân tế bào với các cấu trúc tế bào kết hợp
Mô hình hóa
Mô hình các thành phần của hệ thần kinh
Neurocomputer
Tín hiệu nhận từ các thành phần khác
Trọng số
Hàm x.định g.trị ngưỡng
Tín hiệu truyền
đi các thành
phần khác
Giá trị nhập
Giá trị xuất
HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠRON - Trang 2
HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠRON - Người đăng: nvnhcmus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠRON 9 10 947