Ktl-icon-tai-lieu

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Đinh Mười
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
CHỨC NĂNG:
1.Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây
dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;
2.Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

NHIỆM VỤ:
1.Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
2.Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo
vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc;
chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;
3.Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;
4.Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;
5.Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình
đẳng, phát triển và hòa bình.

VỊ TRÍ
Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụn nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của
phụ nữ và bình đẳng giới.
Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế và
Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.
Từ những tổ chức tiền thân cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết,
vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất,
trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
1

1 NGUỒN: 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN
VAI TRÒ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính
trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn
kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong
nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân,
cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân,
động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành
...
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
CHỨC NĂNG:
1.Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây
dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;
2.Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
NHIỆM VỤ:
1.Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
2.Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo
vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc;
chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;
3.Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;
4.Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;
5.Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình
đẳng, phát triển và hòa bình.
VỊ TRÍ
Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụn nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của
phụ nữ và bình đẳng giới.
Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế và
Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.
Từ những tổ chức tiền thân cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết,
vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất,
trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
1
1 NGUỒN: hp://hoilhpn.org.vn/NewsDetail.asp?Cad=2&NewsId=5&lang=VN
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - Người đăng: Đinh Mười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 9 10 15