Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn tập HKI môn Toán lớp 6

Được đăng lên bởi Ớt Chỉ Thiên
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 61 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI – TOÁN LỚP 6 (2011-2012)
A . TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT :
I. SOÁ HOÏC :
1)Taäp hôïp :
a) Ñeå vieát moät taäp hôïp: Coù hai caùch :
- Lieät keâ caùc phaàn töû
- Chæ ra tính chaát ñaëc tröng cuûa phaân töû .
VD: Vieát taäp hôïp A caùc soá töï nhieân nhoû hôn 4
{ }
{ }
- =
- = Î <
-
Î Ï
Î Î Ï Ï
C¸ch 1: A 0;1;2;3 (liÖt kªc¸c phÇn )
C¸ch 2 : A x N / x 4 ( tÝnh chÊt ®Æctr ng p.tö)
Chó ý:
§ÓchØ mét phÇn tö o®ãcña tËp hîp A
(hoÆc kh«ng ph¶i cña A)ta dïng hiÖu: A(hoÆc A)
VD :Theo tËp hîpA ë trªn: 1 A,3 A, 4 A, 5 A
b)Taäp hôïp soá töï nhieân:
{ }
{ }
-
-
=
=
*
*
TËp hîp c¸c nhiªn hiÖu: N
TËp hîp c¸c nhiªn kh¸c0 hiÖu: N
VËy: N 0;1;2;3;4;5;.........
N 1;2;3;4;5;.........
c)Soá phaàn töû cuûa moät taäp hôïp:
- Moät taäp hôïp coù theå coù 1 phn töû , 2 phn töû ,
coù nhieàu phn töû , coù voâ soá phn töû , cuõng coù theå
khoâng coù phaàn töû naøo.
- Taäp hôïp khoâng coù phn töû naøo goïi laø taäp hôïp roãng
vaø kyù hieäu :
Æ
VD:
{ }
= Î + = Þ =ÆM x N / x 6 5 M
d)Taäp hôïp con:
{ } { }
-
Ì É
= = Þ Ì
- Ì Ì =
TËp hîp A tËp hîp con cña tËp hîp B hiÖu:
A B(hoÆc B A),nÕu mäi p.tö cña A ®Òu thuéc B
VD :Cho A 2;4 ,B 1;2;3;4;5 A B
NÕu A B B Ath× A B
2) Tính ch t c a pheùp c ng vaø pheùp nhaân:
Tính chaát Pheùp coäng Pheùp nhaân
Giao hoaùn a + b = b + a a. b = b. a
Keát hôïp (a+b)+c = a+(b+c) (a.b).c = a.(b.c)
Coäng vôùi
0
a + 0 = 0 + a = a
Nhaân vôùi1 a.1 = 1.a = a
Phaân phoái a.( b + c ) = a.b + a.c
3) Luõy thöøa :
a)Luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân :
( )
n
n
a a.a.a.....a n 0= ¹
14444244443
= = = =
3 4
VD : 2 2.2.2 8 , 3 3.3.3.3 81
b) Nhaân , chia hai luõy thöøa cuøng cô soá :
Toång quaùt :
m n m n
a . a a
+
=
Toång quaùt :
( )
m n m n
a : a a a 0,m n
-
= ¹ ³
- Quy öôùc :
( )
1 0
a a , a 1 a 0= = ¹
= = = =
5 2 3 3 2 5 5 0
VD : 7 : 7 7 , 3 : 3 3 , 4 : 4 4 1
4) Thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính :
a) Ñoái vôùi bieåu thöùc khoâng coù daáu ngoaëc :
- Neáu chæ coù pheùp coäng vaø tröø hoaëc chæ coù pheùp nhaân
vaø chia ta thöïc hieän pheùp tính theo thöù töï töø traùi sang
phaûi .
- + = + =
= =
VD : a)48 32 8 16 8 24
b) 60 : 2.5 30.5 150
- Neáu coù caùc pheùp tính coäng , tröø , nhaân , chia , naâng
leân luõy thöøa ta thöïc hieän theo th t :
Luõy thöøa Nhaân vaø chia Coäng vaø tröø
- = - = - =
2 3
VD : 4.5 2 : 4 4.25 8 : 4 100 2 98
b) Ñoái vôùi bieåu thöùc coù daáu ngoaëc :
Ta thöïc hieän :
( )
[ ]
{ }
[ ]
{ }
[ ]
{ }
{ }
- - = -
= = =
VD :100 : 2. 52 (35 8) 100 : 2. 52 27
100 : 2.25 100: 50 2
5) Tính chaát chia heát cuûa moät toång:
ì
+
ï
ï
Þ
í
ï
-
ï
î
Þ + -
Þ + +
Þ + +
ì
/
ï
+
ï
/
Þ
í
ï
/
-
ï
î
+
/
Þ
M
M M
M
M M M M
M M M M
M M M M
M
M M
M
M M
(a b) m
a)NÕu: a m , b m
(a b) m
VD : 524 2 , 138 2 (524 138) 2 (524 138) 2
b) NÕu: a m , b m, c m (a b c) m
VD : 120 5, 365 5 , 675 5 (120 365 675) 5
(a b) m
c) NÕu: a m , b m
(a b) m
(321 145)
VD : 321 3 ,145 3
ì
/
ï
ï
í
ï
/
-
ï
î
/ /
Þ + +
/ /
Þ + +
M
M
M M M M
M M M M
3
(321 145) 3
d)NÕu: a m , b m, c m (a b c) m
VD : 80 2 ,74 2 ,65 2 (80 74 65) 2
6) Caùc daáu hieäu chia heát :
a)Daáu hieäu chia heát cho 2 :
Caùc soá coù chöõ soá taän cuøng laø chöõ soá chaün thì chia
heát cho 2 , vaø chæ nhöõng soá ñoù môùi chia heát cho 2 .
M M MVD : 120 2 , 324 2 , 5678 2 ,.....
- Böôùc 3 : Laäp tích caùc thöøa soá ñaõ choïn , moãi thöøa soá
HÖÔÙNG DAÃN OÂN TAÄP HKI – TOAÙN LÔÙP 6
Trang:1
Hướng dẫn ôn tập HKI môn Toán lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn ôn tập HKI môn Toán lớp 6 - Người đăng: Ớt Chỉ Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn ôn tập HKI môn Toán lớp 6 9 10 640