Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng MatLab trong môn Giải tích

Được đăng lên bởi Thân Việt Dũng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1269 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hướng dẫn sử dụng MatLab trong môn Giải tích
Matlab là một hệ tính toán lớn và mạnh, được dùng phổ biến trong giảng
dạy, nghiên cứu và làm việc thực tế. Tuy nhiên phần mềm này có bản quyền,
tương đối cồng kềnh, có thể lên tới hàng gigabybes
Tài liệu hướng dẫn chủ yếu là phần Help của chương trình. Ngoài ra có thể
tìm đọc quyển sách Jeffery Cooper, A Matlab companion for multivariable
calculus, Harcourt, 2001.
Thông báo biến x, y là một biến kí hiệu (symbolic)
syms x y
Nhập vào hàm f, ví dụ f(x)=x2-3x+1
f=x^2-3*x+1
Tính giá trị của f tại một điểm , chẳng hạn tại x=2
subs(f,x,2)
Tính giới hạn khi x dần đến hằng số a
limit(f,x,a)
Tính giới hạn khi x dần đến hằng số a bên trái hoặc phải
limit(f,x,a,’left’)
limit(f,x,a,’right’)
Tính giới hạn khi x dần đến +vô cùng hoặc –vô cùng
limit(f,x,Inf)
limit(f,x,-Inf)
Tính đạo hàm
Tính đạo hàm của hàm f theo biến x
diff(f,x)

Khai triển Taylor hàm f tại điểm cụ thể x0 tới cấp cụ thể n
taylor(f,x0,n)

Vẽ đồ thị hàm một biến
Vẽ đồ thị hàm f, chẳng hạn với x từ 1 tới 2
ezplot(f,1,2)
Tích phân của hàm một biến
Tính tích phân không xác định của hàm f theo biến x
int(f,x)
Tính tích phân xác định của hàm f theo biến x, với x từ 1 tới 2
int(f,x,1,2)
Nhập hàm nhiều biến ở dạng kí hiệu
Nhập vào một hàm nhiều biến
syms x y
f=x^2*y^3-3*x*y^2
Tính giá trị của hàm hai biến
Tính giá trị của f tại một điểm, chẳng hạn tại x=2, y=3
subs(subs(f,x,2),y,3)
Tính đạo hàm riêng
Tính đạo hàm riêng của f theo biến y
diff(f,y)
Vẽ đồ thị hàm hai biến
Vẽ đồ thị hàm f trên khoảng x từ 1 tới 2, y từ 3 tới 4
ezsurf(f,[1,2,3,4])
Tính tích phân bội
Tính tích phân của f trên hình hộp chữ nhật x từ 1 tới 2, y từ 3 tới 4:
Đưa về tích phân lặp:
int(int(f,x,1,2),y,3,4)
Vẽ mặt cho bởi phương trình tham số
Ví dụ vẽ mặt cầu x=sin(u)cos(v), y=sin(u)sin(v), z=cos(u), u t ừ 0 t ới pi, v
từ 0 tới 2pi:
syms u v

ezsurf(sin(u)*cos(v),sin(u)*sin(v),cos(u),[0 pi 0 2*pi])
mẫu lệnh tổng quát là
ezsurf(x,y,z,[a b c d])
tham số thứ nhất biến thiên từ a tới b, tham số thứ hai biến thiên từ c tới d.
Tính xấp xỉ tích phân
Tính xấp xỉ tích phân của hàm f (x) với x từ a tới b:
Vì đây không còn là phép toán kí hiệu nữa mà là phép toán s ố (numerical),
nên cần chuyển f thành một dạng hàm khác, gọi là inline.
Ví dụ tích tích phân f(x)=e^(x^2) từ 0 tới 1:
Nhập hàm f ở dạng inline
f=inline('exp(x.^2)')
Chú ý có dấu chấm trước toán tử ^ (Matlab dùng nó để tính toán trên
ma trận).
Tính xấp xỉ tính phân của f:
quad(f,0,1)
Vẽ trường vectơ 2 chiều
Ví dụ: Vẽ trường (P(x,y),Q(x,y)) với P(...
H ng d n s d ng MatLab trong môn Gi i tíchướ
Matlab là m t h tính toán l n và m nh, c dùng ph bi n trong gi ng đượ ế
d y, nghiên c u và làm vi c th c t . Tuy nhiên ph n m m này có b n quy n, ế
t ng i c ng k nh, có th lên t i hàng gigabybes ươ đố
Tài li u h ng d n ch y u là ph n Help c a ch ng trình. Ngoài ra có th ướ ế ươ
tìm c quy n sách Jeffery Cooper, A Matlab companion for multivariable đọ
calculus, Harcourt, 2001.
Thông báo bi n x, y là m t bi n kí hi u (symbolic)ế ế
syms x y
Nh p vào hàm f, ví d f(x)=x
2
-3x+1
f=x^2-3*x+1
Tính giá tr c a f t i m t i m đ , ch ng h n t i x=2
subs(f,x,2)
Tính gi i h n khi x d n n h ng s a đế
limit(f,x,a)
Tính gi i h n khi x d n n h ng s a bên trái ho c ph i đế
limit(f,x,a,left’)
limit(f,x,a,right’)
Tính gi i h n khi x d n n +vô cùng ho c –vô cùng đế
limit(f,x,Inf)
limit(f,x,-Inf)
Tính o hàmđạ
Tính o hàm c a hàm f theo bi n xđạ ế
diff(f,x)
Khai tri n Taylor hàm f t i i m c th x0 t i c p c th n ạ đ
taylor(f,x0,n)
Hướng dẫn sử dụng MatLab trong môn Giải tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng MatLab trong môn Giải tích - Người đăng: Thân Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng MatLab trong môn Giải tích 9 10 69