Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy GPS

Được đăng lên bởi aly-f1994-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY VIỄN TIN NAM LONG - 

Tel: (08) 500 7068 – 294 9491

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

MAÙY ÑÒNH VÒ GARMIN GPS 76CSx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐỊNH VỊ VỆ TINH GPSMAP 76 CSx

1

CÔNG TY VIỄN TIN NAM LONG - 

Tel: (08) 500 7068 – 294 9491

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Vieäc söû duïng GPS trong coâng taùc ño ñaïc ñaõ trôû neân raát phoå bieán trong
caùc ngaønh noâng laâm nghieäp. Haàu heát caùc maùy GPS caàm tay treân thò tröôøng
ñang söû duïng laø maùy thu moät taàn soá, vaø taát caû maùy thu moät taàn soá hieän nay
ñeàu coù sai soá haøng meùt, haøng chuïc meùt vaø ñoâi khi ñeán haøng traêm meùt, vì vaäy
khi söû duïng GPS keát quaû thu ñöôïc khoâng bao giôø chính xaùc moät caùch tuyeät
ñoái. Noùi chung taát caû caùc GPS ñeàu coù sai soáá. Maùy caøng toát thì sai soá caøng nhoû
nhöng giaù thaønh cao. Trong töøng coâng taùc cuï theå, ngöôøi söû duïng seõ choïn ra
GPS loaïi naøo coù sai soá phuø hôïp vaø ñaùp öùng yeâu caàu cuûa mình.
Neân phaân bieät roõ maùy GPS duøng cho haøng haûi vaø GPS duøng cho treân
bôø. Ñoái vôùi haøng haûi, sai soá treân bieån haøng chuïc meùt, thaäm chí haøng traêm
meùt cuõng coù theå chaáp nhaän ñöôïc vôùi ngöôøi ñi bieån, nhöng nhöõng maùy GPS
duøng cho treân bôø thì khoâng ñöôïc. GPS duøng cho haøng haûi thöôøng coù sai soá
cao hôn GPS duøng cho treân bôø, GPS coù ñoä chính xaùc caøng cao thì caøng ñaét.
Nhöõng maùy thu GPS hai taàn soá coù giaù trò ñoâi khi haøng tæ ñoàng. ÔÛ ñaây chuùng ta
chæ ñeà caäp ñeán maùy thu moät taàn soá maø keát quaû ño cuûa noù ñaùp öùng ñöôïc nhu
caàu söû duïng cuûa caùc ngaønh noâng laâm nghieäp, ñòa chaát, vieãn thoâng & ñieän löïc
Quyeån höôùng daãn söû duïng baèng tieáng Vieät naøy ñöôïc bieân dòch cho phuø
hôïp vôùi ngöôøi söû duïng ôû Vieät Nam. Vieäc söû duïng maùy töông ñoái ñôn giaûn vaø
khoâng ñoøi hoûi trình ñoä nôi ngöôøi söû duïng. Trong maùy GPS coù nhöõng tính
naêng khoâng söû duïng ñöôïc ôû Vieät Nam neân seõ khoâng ñöôïc dòch vaøo quyeån
saùch naøy.
Noùi deã hieåu, maùy GPS coù caùch söû duïng cuõng nhö maùy ñieän thoaïi di
ñoäng, ngöôøi söû duïng caøi ñaët vaøo maùy caùc thoâng soá hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi nhu
caàu tröôùc khi söû duïng, caùc thoâng soá naøy chæ caàn caøi ñaët moät laàn khi môùi mua
maùy veà. Tuy nhieân tröôùc khi xuaát cho khaùch haøng , maùy ñaõ ñöôïc nhaø cung
caáp caøi ñaët saün, ngöôøi söû duïng khoâng caàn hieäu chænh theâm maø chænh caàn ñem
veà khai thaùc maø thoâi. Tröôùc khi hoïc thao taùc söû duïng maùy, neân ñoïc kyõ phaàn
giô...
CÔNG TY VIN TIN NAM LONG - www.thietbidinhvi.com Tel: (08) 500 7068 – 294 9491
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
MAÙY ÑÒNH VÒ GARMIN GPS 76CSx
HƯỚNG DN S DNG MÁY ĐỊNH V V TINH GPSMAP 76 CSx
1
Hướng dẫn sử dụng máy GPS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy GPS - Người đăng: aly-f1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy GPS 9 10 293