Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio FX570MS

Được đăng lên bởi lich-pham
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 8446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lôøi noùi ñaàu

M

aùy tính CASIO fx–570MS laø loaïi maùy raát tieän lôïi cho hoïc
sinh töø Trung hoïc ñeán Ñaïi hoïc vì :
– Maùy giaûi quyeát haàu heát caùc baøi toaùn ôû Trung hoïc vaø moät
phaàn ôû ñaïi hoïc.
– Maùy theo quy trình aán phím môùi (hieän bieåu thöùc, tính thuaän).
– Maùy goïn nheï vaø giaù caû cuõng phuø hôïp cho hoïc sinh,
sinh vieân.
Vôùi caùc tính naêng aáy, chaéc chaén loaïi maùy naøy seõ giuùp cho hoïc
sinh, sinh vieân raát nhieàu trong hoïc taäp hay tính toaùn trong cuoäc
soáng.
Taøi lieäu naøy nhaèm giuùp söû duïng toát loaïi maùy tính treân cuõng
nhö giaûi nhanh caùc baøi toaùn thuoäc chöông trình Trung hoïc haàu
laøm nheï nhaøng hôn vieäc giaûng daïy, hoïc haønh, tính toaùn.

Ngaøy 01 thaùng 02 naêm 2005
TS. Nguyeãn Vaên Trang
Nguyeãn Theá Thaïch
Nguyeãn Tröôøng Chaáng
Nguyeãn Höõu Thaûo

3

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
Soá 3597/KT&KÑ
V/v: Höôùng daãn boå sung thi
toát nghieäp naêm 2004
Kính göûi :

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Haø Noäi, ngaøy 07 thaùng 5 naêm 2004

– CAÙC SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
– CUÏC NHAØ TRÖÔØNG – BOÄ TOÅNG THAM MÖU

Tieáp theo vaên baûn Höôùng daãn toå chöùc thi toát nghieäp soá 2766/KT&KÑ ngaøy 12
thaùng 4 naêm 2004, caên cöù vaøo yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc ñaïi bieåu taïi Hoäi nghò taäp
huaán nghieäp vuï thi, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo höôùng daãn boå sung moät soá ñieåm
nhö sau :
1. Kì thi toát nghieäp THCS vaø THPT vaãn thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Quy cheá thi
toát nghieäp trung hoïc cô sôû vaø trung hoïc phoå thoâng ban haønh keøm theo Quyeát ñònh
soá 17/2002/QÑ–BGD&ÑT ngaøy 5/4/2002 vaø tieáp tuïc aùp duïng muïc I, muïc II, muïc IV
trong Coâng vaên soá 2763/THPT ngaøy 4/4/2003 veà vieäc höôùng daãn toå chöùc caùc kì thi toát
nghieäp naêm 2003; muïc II vaø muïc III trong Coâng vaên soá 3404/THPT ngaøy 23/4/2003
veà vieäc baùo caùo moân thi toát nghieäp.
2. Kì thi toát nghieäp boå tuùc THCS vaø boå tuùc THPT vaãn thöïc hieän theo quy ñònh
cuûa Quy cheá thi toát nghieäp boå tuùc trung hoïc cô sôû vaø boå tuùc trung hoïc phoå thoâng ban
haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 18/2002/QÑ–BGD&ÑT ngaøy 8/4/2002, Quyeát ñònh soá
46/2002/QÑ–BGD&ÑT ngaøy 12/11/2002, söûa ñoåi Ñieàu 49 cuûa Quy cheá thi toát nghieäp
boå tuùc trung hoïc cô sôû vaø boå tuùc trung hoïc phoå thoâng vaø caùc Coâng vaên 2806/GDTX
ngaøy 8 thaùng 4 naêm 2002, Coâng vaên soá 2722/GDTX ngaøy 3/4/2003 veà vieäc höôùng daãn
toå chöùc thi toát nghieäp BTTHCS vaø BTTHPT.
3. Moät soá vaán ñeà ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio FX570MS - Người đăng: lich-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio FX570MS 9 10 979