Ktl-icon-tai-lieu

Huyền Pháp Bảo Ngươn Kinh

Được đăng lên bởi quocduy-tr8n
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3068 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAO-ĐÀI

HUYỀN PHÁP BẢO NGƢƠN KINH

ĐẠI-ĐẠO

TỰA
“HUYỀN PHÁP BẢO NGƢƠN” là một trong những quyển Kinh
có giá trị của Đạo CAO ĐÀI Phổ-độ.
Đời có xƣa có nay, Đạo có sau có trƣớc; cuốn “Huyền Pháp Bảo
Ngƣơn” này, thuộc về loại Đơn-Kinh kim cổ.
Ngƣời học Đạo coi “Bảo Ngƣơn” mà thừa hành, phanh tu thể
luyện. Nhà kê-cứu xem “Huyền Pháp” mà tham khảo Đạo Đơn.
Đọc “huyền pháp bảo ngƣơn” có thể hiểu đƣợc các Đơn Thơ ngày
trƣớc; lại có điều quí hơn, là quyển Đạo-Kinh này dạy ngƣời tu
trong thời Mạt-Pháp, Phổ-độ Kỳ Ba, thích nghi theo thời Đạo.
Lắm ngƣời hành Đạo biết đƣợc pháp hành vi, mà không thông về
lý lẽ. Vậy nên xem “huyền pháp bảo ngƣơn” đặng rõ tƣờng chỗ
huyền vi bí ẩn của Đạo. “Hành dị tri nan”, biết đặng phép công phu
thƣờng hành, thì nên hiểu thêm những điều yếu lý.
Toàn quyển Kinh đều do Cơ-Bút dạy. Nhƣng cũng có một phần
Thánh Giáo không thể đem hết vào Kinh, hoặc vì thất-lạc do thờicơ trắc diễn, hoặc thuộc khoa bí truyền (nhƣ đoạn từ nhị-chuyển
đến cửu-chuyển hƣờn Đơn) để làm tâm pháp, truyền khẩu, bất khả
truyền thơ.
Tiên thánh phật ra Kinh để dạy ngƣời tu cho đúng phép, đặng:
thoát-li trần trở lại ngôi xƣa, Tiên-thiên bổn khí, khỏi xác trƣợc
nhơ. Vậy, ngƣời biết suy, cũng nên xem qua cho bổ ích. Chớ nói
rằng không Đạo, hoặc khác Đạo, hay cùng chung một Đạo mà khác
phái, khác chi, rồi không xem thật là khuyết điểm.

Hỉ Kiến Bảo Ngƣơn tồn Đạo mạch
Quang huy huyền Pháp thấu Thiên nguyên
Sanh thể Huỳnh Quang Đại Đạo tiến
Việt Nam Huyền lý chứng nhơn hiền
Hồng Quân Lão Tổ: giáng phê Kinh.

1

CAO-ĐÀI

HUYỀN PHÁP BẢO NGƢƠN KINH

Đạo học minh mông, trí ngƣời siển lậu, đƣợc Kinh quí, nên xem,
đặng mở-mang kiến-thức, phát-triển tinh thần, hầu biết thêm những
điều huyền bí trong than thể ngƣời, cùng ngoài võ trụ; lại nữa, dung
thể-luyện phanh-tu đặng chờ ngày thoát hóa.

ĐẠI-ĐẠO

BẢO NGƯƠN KINH
THÁNH TỰA
NÓI VỀ CHỮ „ĐẠO‟

Vâng lịnh dạy, chúng tôi xin để đôi lời, gọi trình bày Kinh “BẢO
NGƢƠN HUYỀN PHÁP”.

THI:
Vô-Cực sắc khai ngã tại tiền, (Thái)
Thậm-thâm vi diệu Chủ căn Tiên, (Thƣợng)
Âm-dƣơng tự-chuyển sanh thiên-tƣợng; (Đạo)
Thanh trƣợc pháp-luân chƣởng vạn nguyên. (Tổ)

oOo
Chúng tôi có cơ duyên nhận đƣợc bản copy cũ “Kinh Huyền Pháp
Bảo Ngươn” từ Dì Bảy Ngọc Trâm Hƣơng tại Cao Đài Thiên Lý
Bửu Tòa, San Jose, trong dịp Rẳm Tết Trung Thu năm 2010. Nhận
thấy giá trị quí báu của quyển Kinh, chúng tôi phát nguyện đánh
vào máy vi-tính để có thể đƣa lên mạng cho mọi ngƣời cùng đọc và
tìm hiểu.
Hai đồ hình Châu-Thân-Đồ và Nhân-Thân-Đồ ở cuối sách là đƣợc
thêm v...
CAO-ĐÀI HUYN PHÁP B I-O
1
H Kin Bo mch
Quang huy huyn Pháp thu Thiên nguyên
Sanh th Hui o tin
Vit Nam Huyn lý chn
Hng Quân Lão T: giáng phê Kinh.
TA
N PHÁP Bt trong nhng quyn Kinh
có giá tr ca -.
c; cun Pháp Bo
c v lo-Kinh kim c.
i h      a hành, phanh tu th
luyn. Nhà kê-c
yn pháp b hi
c; l       o-Kinh này d i tu
trong thi Mt-Pháp, Ph- K Ba, thích nghi theo tho.
Lo bic pháp hành vi, không thông v
l. Vy n n pháp b    ng ch
huyn vi n c , bing phép công phu
ng hành, thì nên hiu thêm nhu yu lý.
Toàn quy-Bút dt phn
Thánh Giáo không th t vào Kinh, hoc tht-lc do thi-
c din, hoc thuc khoa truy n t nh-chuyn
n cu-chuy làm tâm pháp, truyn khu, bt kh
truy
Tiên thánh ph   d     ng:
thoát-li trn tr li   -thiên bn khí, kh  c
i bi ích. Ch nói
ro, hoo, hay cùng chung mo mà khác
phái, khác chi, ri không xem tht là khuym.
Huyền Pháp Bảo Ngươn Kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyền Pháp Bảo Ngươn Kinh - Người đăng: quocduy-tr8n
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Huyền Pháp Bảo Ngươn Kinh 9 10 395