Ktl-icon-tai-lieu

Jfet and mosfet

Được đăng lên bởi vietductv
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5: Transistor hiệu ứng trường

Chöông 5:

TRANSISTOR HIEÄU ÖÙNG TRÖÔØNG
(FIELD EFFECT TRANSISTOR = FET)
5.1. Khaùi nieäm
Transistor trình baøy tröôùc ñöôïc goïi laø transistor mối nối löôõng cực (BJT =
Bipolar Junction Transistor). BJT coù ñieän trôû ngoõ vaøo nhoû ôû caùch mắc thoâng thöôøng
CE, doøng IC = IB, muoán cho IC caøng lôùn ta phaûi taêng IB (thuùc doøng loái vaøo). Ñoái
vôùi transistor hieäu öùng tröôøng coù toång trôû vaøo raát lôùn. Doøng ñieän ôû loái ra ñöôïc taêng
baèng caùch taêng ñieän aùp ôû loái vaøo maø khoâng ñoøi hoûi doøng ñieän. Vaäy ôû loaïi naøy ñieän
aùp seõ taïo ra moät tröôøng vaø tröôøng naøy taïo ra moät doøng ñieän ôû loái ra.
Field Effect Transistor (FET)
FET coù hai loaïi: JFET và MOSFET.
5.2. JFET (Junction Field Effect Transistor):
5.2.1. Caáu taïo – kyù hieäu
JFET ñöôïc goïi laø FET noái hay thöôøng goïi laø FET.
Treân thanh baùn daãn loại N ôû 2 ñaàu cho tieáp xuùc vôùi kim loaïi ñöa ra hai chaân
laàn löôït goïi laø D, S. Ngöôøi ta taïo ra moái noái P - N vôùi thanh baùn daãn. Kim loại tiếp
xúc bán dẫn loại P ñöôïc ñöa ra ngoaøi goïi laø chaân G.
- Cöïc thoaùt (coøn goïi laø cöïc maùng): Drain = D
- Cöïc nguoàn: Source = S
- Cöïc cổng: Gate = G
Vuøng baùn daãn giöõa D vaø S ñöôïc goïi laø thoâng loä (keânh).
Tuyø theo vuøng baùn daãn giöõa D vaø S, ngöôøi ta phaân bieät JFET ra laøm hai loaïi:
JFET keânh N và JFET keânh P.
D

G

D

P

P

G

N

N

N

S
FET kenh N

P

65

S
FET kenh P

Chương 5: Transistor hiệu ứng trường

Hình 5.1 Caáu taïo JFET

D

D

G

G

JFET N

JFET P

S

S

Hình 5.2. Kyù hieäu cuûa JFET
5.2.3. Nguyeân lyù vaän chuyeån
Giöõa D vaø S ñaët moät ñieän aùp VDS taïo ra moät ñieän tröôøng maïnh coù taùc duïng
ñaåy haït taûi ña soá cuûa baùn daãn keânh chaïy töø S sang D hình thaønh doøng I D. Doøng ID
taêng leân theo ñieän aùp VDS cho ñeán khi ñaït giaù trò baõo hoaø IDSS ( Saturation) vaø ñieän
aùp VDS töông öùng goïi laø ñieän aùp ngheõn taét (pinch off) VP0.
Giöõa cöïc G vaø S ñaët moät ñieän aùp VGS sao cho phaân cöïc nghịch moái noái P-N.
Söï phaân cöïc nghịch laøm cho vuøng tieáp xuùc thay ñoåi ñieän tích. Ñieän aùp phaân cöïc
nghịch VGS caøng lôùn thì vuøng tieáp xuùc caøng môû roäng ra, laøm cho tieát dieän cuûa keânh
daãn ñieän bò thu heïp laïi, ñieän trôû keânh taêng leân, laøm cho doøng ñieän qua keânh I D
giaûm xuoáng vaø ngöôïc laïi neáu VGS nhoû thì doøng ID taêng leân.
5.2.4. Ñaëc tuyeán
Khaûo saùt söï thay ñoåi doøng thoaùt ID theo ñieän theá VGS vaø VDS, töø ñoù ngöôøi ta
ñöa ...
Chương 5: Transistor hiu ứng trường
65
Chöông 5:
TRANSISTOR HIEÄU ÖÙNG TRÖÔØNG
(FIELD EFFECT TRANSISTOR = FET)
5.1. Khaùi nieäm
Transistor trình baøy tröôùc ñöôïc goïi laø transistor mi nối löôõng cực (BJT =
Bipolar Junction Transistor). BJT coù ñieän trôû ngoõ vaøo nhoû ôû caùch mắc thoâng thöôøng
CE, doøng I
C
= I
B
, muoán cho I
C
caøng lôùn ta phaûi taêng I
B
(thuùc doøng loái vaøo). Ñoái
vôùi transistor hieäu öùng tröôøng coù toång trôû vaøo raát lôùn. Doøng ñieän ôû loái ra ñöôïc taêng
baèng caùch taêng ñieän aùp ôû loái vaøo maø khoâng ñoøi hoûi doøng ñieän. Vaäy ôû loaïi naøy ñieän
aùp seõ taïo ra moät tröôøng vaø tröôøng naøy taïo ra moät doøng ñieän ôû loái ra.
Field Effect Transistor (FET)
FET coù hai loaïi: JFET MOSFET.
5.2. JFET (Junction Field Effect Transistor):
5.2.1. Caáu taïo kyù hieäu
JFET ñöôïc goïi laø FET noái hay thöôøng goïi laø FET.
Treân thanh baùn daãn loại N ôû 2 ñaàu cho tieáp xuùc vôùi kim loaïi ñöa ra hai chaân
laàn löôït goïi laø D, S. Ngöôøi ta taïo ra moái noái P - N vôùi thanh baùn daãn. Kim loại tiếp
xúc bán dẫn loại P ñöôïc ñöa ra ngoaøi goïi laø chaân G.
- Cöïc thoaùt (coøn goïi laø cöïc maùng): Drain = D
- Cöïc nguoàn: Source = S
- Cöïc cổng: Gate = G
Vuøng baùn daãn giöõa D vaø S ñöôïc goïi laø thoâng loä (keânh).
Tuyø theo vuøng baùn daãn giöõa D vaø S, ngöôøi ta phaân bieät JFET ra laøm hai loaïi:
JFET keânh N JFET keânh P.
P
D D
N
N
PPG
S
FET kenh N
NG
S
FET kenh P
Jfet and mosfet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Jfet and mosfet - Người đăng: vietductv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Jfet and mosfet 9 10 114