Ktl-icon-tai-lieu

Kỳ thi giải toán trên máy tính Casio cấp huyện lớp 9

Được đăng lên bởi Nyo FA
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN PHÚ HOÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VAØ ÑAØO TAÏO

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009 – 2010
LỚP 9 CẤP THCS
Ngày thi : 27/11/2009
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài : 120 phút
( Không kể thời gian phát đề )
ĐIỂM SỐ

ĐIỂM CHỮ

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

MÃ PHÁCH

Chú ý :
- Đề thi này gồm 04 trang.
- Sau khi đọc đề thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
- Thí sinh được sử dụng loại máy tính Casio fx 500A, fx 500MS, fx 570MS.
Bài 1: (5 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức lấy kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân :
N= 521973+ 491965+ 1371954+ 6041975+ 1122007

N = 722,96
b) Tính giá trị của biểu thức M với α = 25030', β = 57o30’







2
M=  1+  tgα2  sin 2   1+ cotg β2  cos 2  + 1-sin
  1 +cosβ2
 α3  1-cos
 β3  . 1+sin





(Kết quả lấy với 4 chữ số thập phân)
M = 2,8716
Baøi 2 : ( 5 ñieåm ) Thực hiện phép tính :
x 2  xy  y 2 x 4  16 x 2 y 2
 2
A=
;
x3  y 3
x  4 xy

Khi x =

5
22
;y=
4
5

A = - 36631/1808 = -20,26050885

1

 3x  2 y

x  16 y

  x 4  16 y 4

 2
B=  2
2
2 
2
2  ; Khi x = 1,245; y = 3,456
 x  4 y 9 x  6 xy  4 y   x  4 y 

B =-33,03283776
Bài 3 : ( 5 điểm ) Cho 3 số A = 2419580247; B= 3802197531
a. Tìm ước số chung lớn nhất của hai số A,B
UCLN(A,B) = 345654321
b. Tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số A,B với kết quả chính xác.
BCNN(A,B) = 26615382717
Bài 4 : ( 5 điểm)
Cho đa thức P(x) = 6x5 +ax4 + bx3 +x2 +cx +450, biết đa thức P(x) chia hết cho các
nhị thức : ( x-2), ( x-3), (x-5). Hãy nêu sơ lược cách giải và tìm giá trị của a,b,c.
Sơ lược cách giải :
Giải hệ phương trình : x4a +x3b+xc = - 450 – 6x5-x2 ( hệ số ứng với x lần lượt thay
bằng 2, 3, 5; ẩn số là a, b, c ). Dùng chức năng giải hệ 3 phương trình, các hệ số ai,
bi, ci, di

a = -59;

b = 161;

c = -495

Bài 5 : ( 5 điểm )


1 

1  1

1

1  1

1

1

1 

1

Tính S =  1   1    1     ...
 1     ...   . Chính xác đến 4 chữ số
2 
2  3
2 3  4
2 3 4 
10

thập phân.
Quy trình bấm máy : 570MS Gán số 1 SHIFT STO X, 1 SHIFT STO B, 1 SHIFT
STO C. Viết vào màn hình của máy dãy lệnh :
ALPHAX ALPHA= ALPHAX+1ALPHA: ALPHAA ALPHA=1/ALPHAX:
ALPHAB ALPHA= ALPHAB+ALPHAA ALPHA: ALPHAC ALPHA=
ALPHAC ALPHAB rồi thực hiện ấn phím = liên tiếp cho đến khi X=10,
S = 1871,4353.

2

Bài 6 : ( 5 điểm )
 2un 1  3un
Cho dãy số un xác định bỡi : u1 = 1; u2 = 2 ; un+2 = 
 3un 1  2un

, nếu n lẻ
, nếu n chẵn

Quy trình bấm máy :
Gán 1 SHIFT STO A; 2 SHIFT STO B, 2 SHIFT STO D
ALPHAD ALPHA= ALPHAD +1ALP...
UBND HUYỆN PHÚ HOÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VAØ ÑAØO TAÏO
KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009 – 2010
LỚP 9 CẤP THCS
Ngày thi : 27/11/2009
Thời gian làm bài : 120 phút
( Không kể thời gian phát đề )
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ GIÁM KHẢO 1 GIÁM KHẢO 2 MÃ PHÁCH
Chú ý :
- Đề thi này gồm 04 trang.
- Sau khi đọc đề thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
- Thí sinh được sử dụng loại máy tính Casio fx 500A, fx 500MS, fx 570MS.
Bài 1: (5 điểm)
a) Tính giá trị của biểu thức lấy kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân :
N= 521973+ 491965+ 1371954+ 6041975+ 1122007
b) Tính giá trị của biểu thức M với α = 25
0
30', β = 57
o
30’
2 2 2 2 3 3 2 2
M= 1+ tgα sin 1+ cotg β cos + 1-sin α 1-cos β . 1+sin 1 +cosβ
(Kết quả lấy với 4 chữ số thập phân)
Baøi 2 : ( 5 ñieåm ) Thực hiện phép tính :
A =
2 2 4 2 2
3 3 2
16
4
x xy y x x y
x y x xy
; Khi x =
5
4
; y =
22
5
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
N = 722,96
M = 2,8716
A = - 36631/1808 = -20,26050885
Kỳ thi giải toán trên máy tính Casio cấp huyện lớp 9 - Trang 2
Kỳ thi giải toán trên máy tính Casio cấp huyện lớp 9 - Người đăng: Nyo FA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kỳ thi giải toán trên máy tính Casio cấp huyện lớp 9 9 10 305