Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI OLYMPIC VẬT LÍ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV, AN GIANG 2011

Được đăng lên bởi Trần Trung Hiếu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3/14/2012

OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV
PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

KỲ THI
OLYMPIC VẬT LÍ SINH VIÊN
TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV,
AN GIANG 2011

PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

Thể lệ phần thi Trắc nghiệm
- Phần thi trắc nghiệm có 20 câu hỏi, mỗi câu có 4
phương án lựa chọn, trong đó có 1 phương án đúng

Khởi động vòng thi
Câu Nháp 1

02 phút

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình
của nước CHXHCN Việt Nam, tuổi
kết hôn của nam là

-Thời gian làm mỗi câu là 2 phút
- Mỗi câu đúng được 1 điểm
- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, các đội đưa ra
phương án lựa chọn của mình bằng cách giơ cao bảng
trả lời. Đội nào đưa chậm hoặc thay đổi phương án
giữa chừng là phạm quy và nhận điểm 0 cho câu đó.
Sau khi người dẫn chương trình đọc xong phương án
trả lời của đội nào thì đội đó mới được hạ bảng trả lời

A. 16.

B. 18.

C. 20.

D. 24.

Start
ĐÁP ÁN

Khởi động vòng thi
02 phút

>>Next

Vòng thi chính thức

Câu Nháp 2
Vùng Bảy Núi (Thất Sơn) thuộc địa phận
của tỉnh nào sau đây?

1

6

11

16

An Giang

2

7

12

17

B

Đồng Tháp

3

8

13

18

C

Cần Thơ

4

9

14

19

D

Bạc Liêu

5

10

15

20

A

Start
ĐÁP ÁN

>>Next

1

3/14/2012

OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV

OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV

PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
02 phút

Câu 1

PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
02 phút

Hình nào dưới đây mô tả đúng đường cong cộng
hưởng của mạch RLC?

Start

Câu 2
Một nguyên tử hydro va chạm với một nguyên tử
hydro khác đang đứng yên. Nếu cả hai nguyên tử
đều ở trạng thái cơ bản thì tốc độ tối thiểu của
nguyên tử chuyển động là bao nhiêu để va chạm
có thể là không đàn hồi? Cho biết nguyên tử hydro
có khối lượng 1,67.10-27 kg.
A. 6,25.104 m/s

B. 7,22.104 m/s

C. 3,61.104 m/s

D. 3,13.104 m/s

Start
ĐÁP ÁN

>>Next

ĐÁP ÁN

OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV

OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV

PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
02 phút

Câu 3

PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
02 phút

Câu 4

Chu kì bán rã của C14 là 5,60.103 năm.
Hỏi trong số ba hạt nhân C14 sau
8,40.103 năm sẽ có bao nhiêu hạt nhân
bị phân rã?

Một khối hơi nước có khối lượng m khi ngưng
tụ sẽ tạo ra một khối lượng nước bằng bao
nhiêu? Biết ẩn nhiệt hóa hơi của nước là L,
tốc độ của ánh sáng trong chân không là c.
A.
B.
C.
D.

m
m(1-2L/c2)
m(1-L/c2)
mL/c2

A. 1
B. 2
C. 3
D. Một giá trị bất kì trong ba giá trị 1, 2, 3

Start

Start
ĐÁP ÁN

>>Next

ĐÁP ÁN

OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV
Câu 5

PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
02 phút

B. 3

C. 4

Câu 6
Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện độn...
3/14/2012
1
KỲ THI
OLYMPIC VẬT LÍ SINH VIÊN
TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV,
AN GIANG 2011
PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
O
LYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV
PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
Thể lệ phần thi Trắc nghiệm
- Phần thi trắc nghiệm có 20 câu hỏi, mỗi câu có 4
phương án lựa chọn, trong đó có 1 phương án đúng
-Thời gian làm mỗi câu 2 phút
- Mỗi câu đúng được 1 điểm
- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, các đội đưa ra
phương án lựa chọn của mình bằng cách giơ cao bảng
trả lời. Đội nào đưa chậm hoặc thay đổi phương án
giữa chừngphạm quy và nhận điểm 0 cho câu đó.
Sau khi người dẫn chương trình đọc xong phương án
trả lời của đội nào thì đội đó mới được hạ bảng trả lời
Khởi động vòng thi
Theo Luật Hôn nhân Gia đình
của nước CHXHCN Việt Nam, tuổi
kết hôn của nam
Start
>>NextĐÁP ÁN
Câu Nháp 1
02 phút
A. 16. B. 18. C. 20. D. 24.
Khởi động vòng thi
Vùng Bảy Núi (Thất Sơn) thuộc địa phận
của tỉnh nào sau đây?
An Giang
Đồng Tháp
Bạc Liêu
Cần Thơ
A
Start
B
D
C
>>NextĐÁP ÁN
Câu Nháp 2
02 phút
Vòng thi chính thức
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KỲ THI OLYMPIC VẬT LÍ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV, AN GIANG 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỲ THI OLYMPIC VẬT LÍ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV, AN GIANG 2011 - Người đăng: Trần Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
KỲ THI OLYMPIC VẬT LÍ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV, AN GIANG 2011 9 10 444