Ktl-icon-tai-lieu

khái quát nguyên liệu khoáng

Được đăng lên bởi Tjt Tý Tởn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2455 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KINH TẾ NGUYÊN LIỆU KHOÁNG (MINERAL RESOURCE ECONOMICS)

KHÁI QUÁT VỀ NGUYÊN LIỆU KHOÁNG

Nội dung
Chương 2.


Phân loại



Nguồn gốc tự nhiên của nguyên liệu khoáng



Quặng và tạp chất



Chỉ tiêu đánh giá tài nguyên nguyên liệu khoáng



Khai thác nguyên liệu khoáng



NGUYÊN LIỆU KHOÁNG

Khái niệm



KHÁI QUÁT VỀ

Chế biến nguyên liệu khoáng
2

1

Khái niệm

Khái niệm

 Khoáng vật (khoáng, mineral)

 Nguyên liệu khoáng (khoáng sản)

 Khoáng vật là một nguyên tố hoặc một hợp chất hóa học, thường là chất

 Là tích tụ tự nhiên của các vật chất dạng rắn, lỏng hoặc khí trong hoặc

kết tinh và được hình thành do các quá trình địa chất (Hội khoáng vật học

trên bề mặt trái đất với hình dạng và khối lượng mà ở điều kiện hiện tại hoặc

Quốc tế - International Mineralogical Association – IMA)

triển vọng tương lai có thể khai thác có hiệu quả kinh tế (U.S. Bureau of

 Khoáng vật thực sự: rắn, có cấu trúc kết tinh, chất đồng nhất, có thành

Mines, 1989)

phần hóa học xác định

 Là các thành tạo hóa lý tự nhiên được sử dụng trực tiếp trong công nghiệp

 Nickel (1995): nếu sự hình thành một chất có các quá trình địa chất tham

hoặc có thể lấy ra từ chúng kim loại và khoáng vật dùng cho các ngành công

gia vào việc hình thành hợp chất đó thì nó có thể được thừa nhận như là

nghiệp. Khoáng sản có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí (Lưu Đức Hải,

một khoáng vật

Chu Văn Ngợi, 2004)

3

Khái niệm

4

Khái niệm

 Quặng (ore)

 Trữ lượng

 Là phế thải của quặng
5

 Chiết

 Kiến trúc quặng

chiếm trong sản phẩm đó

 Đuôi quặng (quặng thải / đuôi thải / ore tailings)

 Tuyển trọng lực

 Cấu tạo quặng

 Tinh quặng là sản phẩm sau khi tuyển mà đại đa số khoáng vật có ích

 Tuyển nổi

 Mỏ

 Tinh quặng quặng (enriched ore)

 Tuyển từ

 Thân quặng

 Là quặng sau khai thác, chưa qua bất cứ một quá trình tuyển, xử lý nào

 Tinh chế quặng

 Trữ lượng cơ sở

 Quặng nguyên khai (raw ore)

 Làm giàu quặng

 Trữ lượng dự đoán

có lợi

 Tuyển khoáng

 Trữ lượng kinh tế

 Là tập hợp tự nhiên các khoáng vật hoặc đá với các hàm lượng khai thác

 Tách

 ...

 ...

6

1

Phân loại

Phân loại

Nguyên liệu khoáng
(mineral resources)

 Nguyên liệu khoáng kim loại
 Fe và các hợp kim Fe: Fe, Mn,
Cr, V, Ni-Co, Mo, W

Nguyên liệu khoáng kim loại
(metallic minerals)

 Kim loại cơ bản: Sn, Cu, Pb-Zn,
Sb-Hg, Bi
 Kim loại nhẹ: Al, Ti, Be

Nguyên liệu khoáng phi kim loại
(non-metallic minerals)

 Kim loại quý: Au, Ag, Pt
 Kim loại phóng xạ: U, Th
 Đấ...
1
1
Chương 2.
KHÁI QUÁT V
NGUYÊN LIU KHOÁNG
KINH T NGUYÊN LIU KHOÁNG (MINERAL RESOURCE ECONOMICS)
2
Ni dung
Khái nim
Phân loi
Ngun gc t nhiên ca nguyên liu khoáng
Qung và tp cht
Ch tiêu đánh giá tài nguyên nguyên liu khoáng
Khai thác nguyên liu khoáng
Chế biến nguyên liu khoáng
KHÁI QUÁT V NGUYÊN LIU KHOÁNG
3
Khái nim
Khoáng vt (khoáng, mineral)
Khoáng vt là mt nguyên t hoc mt hp cht hóa hc, thường là cht
kết tinh và được hình thành do các quá trình địa cht (Hi khoáng vt hc
Quc tế - International Mineralogical Association – IMA)
Khoáng vt thc s: rn, có cu trúc kết tinh, cht đồng nht, có thành
phn hóa hc xác định
Nickel (1995): nếu s hình thành mt cht có các quá trình địa cht tham
gia vào vic hình thành hp cht đó thì nó có th được tha nhn nh
ư
mt khoáng vt
4
Nguyên liu khoáng (khoáng sn)
Là tích t t nhiên ca các vt cht dng rn, lng hoc khí trong hoc
trên b mt trái đất vi hình dng và khi lượng mà điu kin hin ti hoc
trin vng tương lai có th khai thác có hiu qu kinh tế (U.S. Bureau of
Mines, 1989)
Là các thành to hóa lý t nhiên được s dng trc tiếp trong công nghip
hoc có th ly ra t chúng kim loi và khoáng vt dùng cho các ngành công
nghip. Khoáng s
n có th tn ti trng thái rn, lng, khí (Lưu Đức Hi,
Chu Văn Ngi, 2004)
Khái nim
5
Qung (ore)
Là tp hp t nhiên các khoáng vt hoc đávi các hàm lượng khai thác
có li
Qung nguyên khai (raw ore)
Là qung sau khai thác, chưa qua bt c mt quá trình tuyn, x lý nào
Đuôi qung (qung thi / đuôi thi / ore tailings)
Là phế thi ca qung
Khái nim
Tinh qung qung (enriched ore)
Tinh qung là sn phm sau khi tuyn mà đại đa s khoáng vt có ích
chiếm trong sn phm đó
6
Tr lượng
Tr lượng kinh tế
Tr lượng d đoán
Tr lượng cơ s
Thân qung
M
Cu to qung
Kiến trúc qung
...
Khái nim
Tuyn khoáng
Làm giàu qung
Tinh chế qung
Tuyn t
Tuyn ni
Tuyn trng lc
Chiết
Tách
...
khái quát nguyên liệu khoáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khái quát nguyên liệu khoáng - Người đăng: Tjt Tý Tởn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
khái quát nguyên liệu khoáng 9 10 233