Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi Hoang Van
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1657 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số

Chuyên đề

mathvn.com

1

Tài liệu luyện thi Đại học – Ths. Lê Văn Đoàn

HÀM SỐ & CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

§ 1. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ
I – Các dạng toán thường gặp và phương pháp giải
Dạng toán 1. Tìm tham số m để hàm số y = f (x; m ) đơn điệu trên D ?
Trong đó D có thể là (−∞; α ), (α; +∞ ), (α; β), (α; β , α; β ), …….
 
 Bước 1. Ghi điều kiện để y = f (x; m ) đơn điệu trên D. Chẳng hạn:
Đề yêu cầu y = f (x; m ) đồng biến trên D ⇔ y ' = f ' ( x; m ) ≥ 0 .
Đề yêu cầu y = f (x; m ) nghịch biến trên D ⇔ y ' = f ' ( x; m ) ≤ 0 .

m ≥ g (x )
 Bước 2. Độc lập m ra khỏi biến số và đặt vế còn lại là g (x ) được: 
.
m ≤ g (x )

 Bước 3. Khảo sát tính đơn điệu của hàm số g (x ) trên D.
 Khi m ≥ g (x ) ⇒ m ≥ max g ( x )
D
 Bước 4. Dựa vào bảng biến thiên kết luận: 
.
g (x )
 Khi m ≤ g (x ) ⇒ m ≤ min
D


Dạng toán 2. Tìm m để hàm số: y = f (x; m ) = a ' x 3 + b ' x 2 + c ' x + d đơn điệu một chiều trên khoảng có
độ dài bằng l ?
 Bước 1. Tính y ' = f ' (x; m ) = ax 2 + bx + c .
∆ > 0
 Bước 2. Hàm số y = f (x; m ) đơn điệu trên (x 1 ; x 2 ) ⇔ y ' = 0 có 2 nghiệm phân biệt ⇔ 
a ≠ 0

 Bước 3. Hàm số đơn điệu trên khoảng có độ dài = l ⇔ x 1 − x 2 = l
2

⇔ ( x1 + x 2 ) − 4x1 .x 2 = l 2 ⇔ S2 − 4P = l 2

(i )

(ii)

 Bước 4. Giải (ii ) và giao với (i) để suy ra giá trị m cần tìm.
II – Thí dụ minh họa và bài tập rèn luyện
1/ Các thí dụ về tìm m để hàm số đơn điệu trên D mà dễ độc lập m
Thí dụ 1. Tìm m để y = −x 3 + 3x2 + 3mx − 1 nghịch biến trên (0; +∞ ) ?
Đại học khối A – A1 năm 2013

ĐS: m ≤ −1 .
Thí dụ 2. Tìm m để y = x 3 + 3x2 − mx − 4 đồng biến trên (−∞; 0) ?

Đề thi thử Đại học lần I năm 2014 – THTP Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa
ĐS: m ≤ −3 .
Thí dụ 3. Tìm m để y = x 3 − 2mx 2 − (m + 1) x + 1 nghịch biến trên  0; 2 ?
 
ĐS: m ≥

11
.
9

Thí dụ 4. Tìm m để hàm số y =

x 2 + 5x + m 2 + 6
đồng biến trên (1; +∞ ) ?
x+3
Dự bị Đại học năm 2003

ĐS: −4 ≤ m ≤ 4 .
Thí dụ 5. Tìm m để: y = x 4 + 4mx 3 + 3 (m + 1) x 2 + 2014 giảm ∀x ≤−

1
?
4

Tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay …DeThiThuDaiHoc.com

Trang - 1 -

mathvn.comTài liệu luyện thi Đại học – Ths. Lê Văn Đoàn

Câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số

25
1+ 7
.
≤m≤
12
3
Thí dụ 6. Tìm m để y = x 4 − 2 (m − 1) x 2 + m − 2 đồng biến trên (1; 2) ?

ĐS: −

ĐS: 1 < m ≤ 2 .
2/ Các thí dụ tìm m để hàm số đơn điệu trên D mà không độc lập được m
Thí dụ 7. Tìm m để hàm số: y = 2x 3 − 3 (2m + 1) x 2 + 6m (m + 1) x + 1 đồng biến trên khoảng (2; +∞ ...
Câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số Tài liệu luyện thi Đại học – Ths. Lê Văn Đoàn
Tương lai ngày mai đang b
t đ
u t
ngày hôm nay
T
rang
-
1
-
Chuyên đề
§ 1. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐƠN ĐIU HÀM S

I – Các dng toán thường gp và phương pháp gii
Dng toán 1. Tìm tham s m để hàm s
(
)
y f x; m
=
đơn điu trên
D
?
Trong đó D có th
(
)
(
)
(
)
(
)
; , ; , ; , ; , ; ,
∞ α α + α β α β α β
…….
Bước 1. Ghi điu kin để
(
)
y f x; m
=
đơn điu trên D. Chng hn:
Đề yêu cu
(
)
y f x; m
=
đồng biến trên D
(
)
y ' f ' x; m 0
=
.
Đề yêu cu
(
)
y f x; m
=
nghch biến trên D
(
)
y ' f ' x; m 0
=
.
Bước 2. Độc lp m ra khi biến sđặt vế còn li là
(
)
g x
được:
(
)
(
)
m g x
m g x
.
Bước 3. Kho sát tính đơn điu ca hàm s
(
)
g x
trên D.
Bước 4. Da vào bng biến thiên kết lun:
(
)
(
)
( ) ( )
D
D
Khi m g x m max g x
Khi m g x m min g x
.
Dng toán 2. Tìm m để hàm s:
(
)
3 2
y f x; m a ' x b ' x c ' x d
= = + + +
đơn điu mt chiu trên khong
độ dài bng l ?
Bước 1. Tính
(
)
2
y ' f ' x; m ax bx c
= = + +
.
Bước 2. Hàm s
(
)
y f x; m
=
đơn điu trên
(
)
1 2
x ;x y ' 0
=
2
nghim phân bit
0
a 0
>
(
)
i
Bước 3. Hàm s đơn điu trên khong có độ dài
1 2
x x
= =
l l
(
)
2
2 2 2
1 2 1 2
x x 4x .x S 4P
+ = =
l l
(
)
ii
Bước 4. Gii
(
)
ii
và giao vi
(
)
i
để suy ra giá tr m cn tìm.
II – Thí d minh ha và bài tp rèn luyn
1/ Các thí d v tìm m để hàm s đơn điu trên D mà d độc lp m
Thí d 1. Tìm m để
3 2
y x 3x 3mx 1
= + +
nghch biến trên
(
)
0;
+
?
Đại hc khi A – A
1
năm 2013
ĐS:
m 1
.
Thí d 2. Tìm m để
3 2
y x 3x mx 4
= +
đồng biến trên
(
)
; 0
?
Đề thi th Đại hc ln I năm 2014 – THTP Hu Lc 2 – Thanh Hóa
ĐS:
m 3
.
Thí d 3. Tìm m để
(
)
3 2
y x 2mx m 1 x 1
= + +
nghch biến trên
0;2
?
ĐS:
11
m
9
.
Thí d 4. Tìm m để hàm s
2 2
x 5x m 6
y
x 3
+ + +
=
+
đồng biến trên
(
)
1;
+
?
D b Đại hc năm 2003
ĐS:
4 m 4
.
Thí d 5. Tìm m để:
(
)
4 3 2
y x 4mx 3 m 1 x 2014
= + + + +
gim
1
x
4
?
HÀM S & CÁC VN Đ LIÊN QUAN
1
mathvn.com
DeThiThuDaiHoc.com
Khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát hàm số - Người đăng: Hoang Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Khảo sát hàm số 9 10 406