Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi Trang Hạ
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm hc: 2010­ 2011

CHUYªN ®Ò LUYÖN THI ®¹I HÄC-PHÇN I: KH¶O S¸T HµM SÈ

LUYCHUYÊN ð :KHO SÁT HÀM S

M

GOOD

LUCKD

N

huù yù:: Caùc baïn caàn naém vöõng kieán thöùc KSHS , cuøng keát hôïp vôùi caùc daïng Baøi Toaùn döôùi ñaây thì

C khaû naúng cuûa baïn giaûi quyeát phaàn KSHS trong ñeà thi Ñaïi Hoïc raát deå daøng (Hehe...

)vaø ñieàu quan

troïng laø caùc baïn caàn phaûi nhôù kó caùc daïng ñeå traùnh söï nhaàm laãn giöõa daïng naøy vôùi daïng khaùc nheù , neáu
k

thì ….....
Cách hc tt môn 

BA CÔNG THC TÍNH NHANH ðO HÀM
CA HÀM S HU T

ax  
b

+ y 

cx  d

Toán là phi làm 

ad − bc
⇒ y'  cx  d 2

Baøi taäp 

www.MATHV
N.com

ax 2   bx  c ⇒ y'  adx 2  2aex  be − cd 
+y
dx  e2
dx  e
+
y 

ð
hàm
s
ng     bin     trên
ℝ

ñ

a
 

 
0
 
t
h
ì
 

y
 

'

 

≥
 

2

a x    b x  c
1

1

0

1

 

2

∀
x

a2 x    b2 x  c2
2

⇒ y' 

(a b − a b )x     2(a c 2 − a c )x  b c
2
1

2

1

1

2

1

1

2

− b
c

(
x 
2
a 2 x     b 2 c 2 )2

CHUYÊN ð: CÁC CÂU HI TH HAI TRONG ð 
THI KHO SÁT HÀM S LTðH

2

 

∈
1

 

ℝ
 

⇔

≤ 0

Dng 2: Cho hàm s y = f(x) 
có ch  a tham s m. ðnh m
ñ hàm s nghch bi
 Ph ương pháp:
TXð: D = ℝ

Dng 1: Cho hàm s y = f(x) có ch a tham s m. ðnh m
ñ hàm s ñng bi
 Ph ương pháp:
TXð: D = ℝ
Ta có: y’ = ax2 + bx + c

Ta có: y’ = ax2 + bx + c
ð
hàm
s
ng     bin     trên
ℝ
a
 

 
0
 

ñ

thì y ' ≤ 0 ∀x ∈ ℝ ⇔

≤ 0

Dng 3: Cho hàm s y = f(x) có ch  a tham s m. ðnh m
ñ ñ th hàm s có cc tr?
 Ph ương pháp:
TXð: D = ℝ
Ta có: y’ = ax2 + bx + c

ð th hàm s có cc tr khi 
phương trình y’ = 0 có 2 
nghim phân bit và y’ ñi du 
khi x ñi qua hai nghim ñó
⇔

nhiu , bên cnh ñó

a ≠ 0

,D

 0

T RANG1/10­

LTðH­2010

CHUYªN ®Ò LUYÖN THI ®¹I HÄC-PHÇN I: KH¶O S¸T HµM SÈ

Năm hc: 2000­ 2011
 

Dng 4: Cho hàm s y = f(x) có ch a tham s m. Ch ng 
minh rng vi mi m ñ th hàm s luôn luôn có cc tr?
 Ph ương pháp:
TXð: D = ℝ
Ta có: y’ = ax2 + bx + c
Xét phương trình y’ = 0,
ta có: =….>0, ∀m
Vy vi mi m ñ th hàm s ñã cho luôn luôn có cc tr.
Dng 5: Cho hàm s y = f(x) có ch a tham s m. ðnh m
ñ ñ th hàm s không có cc tr?

Dng 9: Cho hàm s y = f(x) có  +
ch  a tham s m. ðnh m
 
ñ ñ th hàm s ñi qua ñim cc tr
f
M(x0;y0)?
”
 Ph ương pháp:
(
TXð: D = ℝ
x
Ta có: y’ = ax2 + bx + c
)
hàm s   i qua  i m c  c tr M(x ;y ) 
f '( x0 )  0
ð

thì      ñ  ñ      

0   0

f 
y

+G
ii 
ph

 Ph ương pháp:

Dng 10: Cho hàm s y = f(x) có 
ñ th (C) và M(x0;y0)∈(C). Vi
 Ph ương pháp:

ươ

TXð: D = ℝ

Ta có: y’ = f’(x) ⇒ f’(x0)

trìn

Phương trình tip 

h 

Ta có: y’ = ax2 + bx ...
CHUYªN ®Ò LUYÖN THI ®¹I HÄC-PHÇN I: KHO S¸T HµM Năm hc: 2010- 2011
LUYCHUYÊN ð :KHO SÁT HÀM S
MGOOD LUCKDN
huù yù:: Caùc baïn caàn naém vöõng kieán thöùc KSHS , cuøng keát hôïp vôùi caùc daïng Baøi Toaùn döôùi ñaây thì
C khaû naúng cuûa baïn giaûi quyeát phaàn KSHS trong ñeà thi Ñaïi Hoïc raát deå daøng (Hehe... )vaø ñieàu quan
troïng laø caùc baïn caàn phaûi nhôù kó caùc daïng ñeå traùnh söï nhaàm laãn giöõa daïng naøy vôùi daïng khaùc nheù , neáu
k
thì ….....
BA CÔNG THC TÍNH NHANH ðO HÀM
CA HÀM S HU T
+ y
ax
b
y'
ad bc
cx d
cx d
2
+ y
ax
2
bx
c
y'
adx
2
2aex be cd
dx e
dx e
2
+
a x
2
b x c
y
1 1 1
a
2
x
2
b
2
x c
2
y'
(a b
2
a
b )x
2
2(a c
2
a
c )x b c
2
b
c
1 2 1 1 2 1 1 2 1
(
a
2
x
2
b
2
x
c
2
)
2
CHUYÊN ð: CÁC CÂU HI TH HAI TRONG ð
THI KHO SÁT HÀM S LTðH
Dng 1: Cho hàm s y = f(x) có ch a tham s m. ðnh m
ñ hàm s ñng bi
Ph ươ ng pháp:
TXð: D =
Ta có: y’ = ax
2
+ bx + c
Cách hc tt môn
Toán là phi làm
Baøi taäp
www.MATHV
N.com
ð hàm s ñ
ng bin trên
a
0
t
h
ì
y
'
0
x
0
Dng 2: Cho hàm s y = f(x)
có ch a tham s m. ðnh m
ñ hàm s nghch bi
Ph ươ ng pháp:
TXð: D =
Ta có: y’ = ax
2
+ bx + c
ð hàm s ñ
ng bin trên
a
0
Khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát hàm số - Người đăng: Trang Hạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Khảo sát hàm số 9 10 618