Ktl-icon-tai-lieu

Khóa phân loại ODONATA

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Nhật
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Có phiến đuôi cuối bụng
Đốt 1 của râu rất dài
Bộ phụ ZYGOPTERA

Tất cả các đốt râu
gần bằng nhau

Ấu trùng có 3 mang đuôi,
phiến giữa ngằn
Ấu trùng có 2 mang đuôi
Calopterygidae
Chlorocyphidae
(Libellaginidae)

Bụng có các mang bên

Phần bàn có 2 đốt; mảnh môi sờ có
1 lông cứng, phần dưới cằm không
có lông cứng

Bụng không có mang bên

Euphaenidae

Mang đuôi dạng túi

Mang đuôi dạng phiến

Megapodagrionidae
Môi dưới dài và hẹp

Mảnh môi sờ có 3 răng
nhọn, răng giữa dài nhất

Amphipterygidae

Mảnh môi sờ có răng đơn, đầu
tù
Platystictidae

Phần bàn có 3 Môi dưới không dài,
đốt; Mảnh môi
hẹp ở gốc miệng
sờ và phần dưới
cằm có nhiều
lông cứng

Đuôi dạng phiến dày ở
gốc, xa gốc mỏng dần
Đuôi dạng lá mỏng
không phân chia

Phiến có viền dạng sợi

Protoneuridae
Các phiến dạng nốt
(nodate) hoặc dưới nốt
(subnodate)

Platycnemididae

Phiến thiếu viền dạng sợi
1 số Coenagionidae
1 số Platycnemididae

Lestidae

Các phiến không
có dạng nốt
(nodate)

Coenagrionidae
(Agrionidae)

...

B ph ZYGOPTERA
 

!"#$
%&'(
!")%
Lestidae
*+&
$,'-
Protoneuridae
*.'-
#
/#'0
/'0
Euphaenidae
123'
Chlorocyphidae
(Libellaginidae)
*4
*
*
567869!"
5:678
Coenagrionidae
(Agrionidae)
#
*
5678
;)<*:=
Platycnemididae
;)<*:=
1 s% Coenagionidae
1 s% Platycnemididae
;3>'':?
.@$!"'#
.@
Megapodagrionidae
12A'$
B
Calopterygidae
':?CD$
2
Platystictidae
':?AC
E$CB
Amphipterygidae
;A
> '
:?)!"
'<
.@
Khóa phân loại ODONATA - Người đăng: Nguyễn Minh Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khóa phân loại ODONATA 9 10 624