Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật dẫn truyền

Được đăng lên bởi My Heart
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Học Bách Khoa TP.HCM – Khoa Điện-Điện Tử

Lê Chí Thông – chithong@gmail.com

BÀI TẬP PHẦN BJT
MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Bài tập
2-1 Cho một transistor có dòng điện cực phát bằng 1,01 lần dòng điện cực thu. Nếu dòng
điện cực phát của BJT là 12,12 mA, tìm dòng điện cực nền.
ĐS 0,12 mA
2-2 Nếu BJT có dòng điện rò (ICBO) là 5 µA và dòng điện cực thu là 22 mA, tìm:
a. α (chính xác)
b. dòng điện cực phát
c. α (gần đúng), khi bỏ qua ICBO
ĐS (a) 0,995; (b) 22,1055 mA; (c) 0,9952
2-3 Cho họ đặc tuyến vào CB của BJT như hình 2-1. Nếu α = 0,95, tìm IC khi VBE = 0,72
V và VCB = 10V.

Hình 2-1 (Bài tập 2-3)
ĐS ≈ 7,6 mA
2-4 Một BJT có ICBO = 0,1 µA và ICEO = 16 µA. Tìm α.
ĐS 0,99375
2-5 Một BJT NPN có họ đặc tuyến vào CE như hình 2-2 và họ đặc tuyến ra CE như hình
2-3.
a. Tìm IC khi VBE = 0,7 V và VCE = 20V
b. Tìm β tại điểm này (bỏ qua dòng điện rò)
ĐS (a) ≈ 0,95; (b) ≈ 95
2-6 Trên mạch hình 2-4, tìm:
a. IC khi VCB = 10V
b. VCB khi IC = 1 mA
ĐS (a) 1,515 mA; (b) 11,7 V
2-7 BJT Si trên hình 2-5 có họ đặc tuyến ra CB như hình 2-6.

Bài tập Kỹ Thuật Điện Tử - Phần BJT – Trang 1/8

Đại Học Bách Khoa TP.HCM – Khoa Điện-Điện Tử

Lê Chí Thông – chithong@gmail.com

a. Vẽ đường tải lên họ đặc tuyến này và xác định (bằng đồ thị) VCB và IC tại điểm
phân cực.
b. Xác định điểm phân cực mà không dùng họ đặc tuyến.
ĐS (a) 19,5 mA; 4,2 V (gần đúng); (b) 20 mA; 4 V

Hình 2-2 (Bài tập 2-5)

Hình 2-3 (Bài tập 2-5)

Hình 2-4 (Bài tập 2-6)

Bài tập Kỹ Thuật Điện Tử - Phần BJT – Trang 2/8

Đại Học Bách Khoa TP.HCM – Khoa Điện-Điện Tử

Lê Chí Thông – chithong@gmail.com

Hình 2-5 (Bài tập 2-7)
2-8 Trên mạch hình 2-7, tìm:
a. VCE khi IC = 1,5 mA
b. IC khi VCE = 12 V
c. VCE khi IC = 0
ĐS (a) 16,95 V; (b) 2, 55 mA; (c) 24 V

Hình 2-6 (Bài tập 2-7)

Hình 2-7 (Bài tập 2-8)
2-9 BJT Si trên hình 2-8 có họ đặc tuyến ra CE như hình 2-9, giả sử β = 105.
a. Vẽ đường tải trên họ đặc tuyến này và xác định (bằng đồ thị) VCE và IC tại điểm
phân cực.
b. Tìm giá trị gần đúng của ICEO của transistor.
c. Tính VCE và IC tại điểm phân cực mà không sử dụng họ đặc tuyến.

Hình 2-8 (Bài tập 2-9)

Bài tập Kỹ Thuật Điện Tử - Phần BJT – Trang 3/8

Đại Học Bách Khoa TP.HCM – Khoa Điện-Điện Tử

Lê Chí Thông – chithong@gmail.com

Hình 2-9 (Bài tập 2-9)
ĐS (a) 42,5 mA; 3,8 V (gần đúng); (b) 1 mA (gần đúng); (c) 42 mA; 3,8 V
2-10 Tìm giá trị của RB trong mạch hình 2-10 làm cho transistor Si bão hòa. Giả sử rằng
β = 100 và VCES = 0,3 V.
ĐS 209,86 KΩ

Hình 2-10 (Bài tập 2-10)
2-11 Ngõ vào mạch hình 2-11 là một xung 0 – E (V...
Đại Hc Bách Khoa TP.HCM – Khoa Đin-Đin T Lê Chí Thông – chithong@gmail.com
Bài tp K Thut Đin T - Phn BJT – Trang 1/8
BÀI TP PHN BJT
MÔN K THUT ĐIN T
Bài tp
2-1 Cho mt transistor có dòng đin cc phát bng 1,01 ln dòng đin cc thu. Nếu dòng
đin cc phát ca BJT là 12,12 mA, tìm dòng đin cc nn.
ĐS 0,12 mA
2-2 Nếu BJT có dòng đin rò (I
CBO
) là 5 µA và dòng đin cc thu là 22 mA, tìm:
a. α (chính xác)
b. dòng đin cc phát
c. α (gn đúng), khi b qua I
CBO
ĐS (a) 0,995; (b) 22,1055 mA; (c) 0,9952
2-3 Cho h đặc tuyến vào CB ca BJT như hình 2-1. Nếu α = 0,95, tìm I
C
khi V
BE
= 0,72
V và V
CB
= 10V.
Hình 2-1 (Bài tp 2-3)
ĐS 7,6 mA
2-4 Mt BJT có I
CBO
= 0,1 µA và I
CEO
= 16 µA. Tìm α.
ĐS 0,99375
2-5 Mt BJT NPN có h đặc tuyến vào CE như hình 2-2 và h đặc tuyến ra CE như hình
2-3.
a. Tìm I
C
khi V
BE
= 0,7 V và V
CE
= 20V
b. Tìm β ti đim này (b qua dòng đin rò)
ĐS (a) 0,95; (b) 95
2-6 Trên mch hình 2-4, tìm:
a. I
C
khi V
CB
= 10V
b. V
CB
khi I
C
= 1 mA
ĐS (a) 1,515 mA; (b) 11,7 V
2-7 BJT Si trên hình 2-5 có h đặc tuyến ra CB như hình 2-6.
kĩ thuật dẫn truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật dẫn truyền - Người đăng: My Heart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kĩ thuật dẫn truyền 9 10 636