Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật giải nhanh bài toán HidroCacbon + H2

Được đăng lên bởi trangnguyen-9897
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TOÁN HIĐROCACBON + H2
Ad : DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1- Thanh Hoá
Kĩ thuật này được Ad minh hoạ sinh động thông qua bài tập sau, mời quý bạn đọc và các
thành viên trong nhóm theo dõi.
Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một
thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom
dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là ?
Phân tích
(1). Trên đề thi, rất nhiều câu ( đặc biệt là lĩnh vực hữu cơ) đề thi cho tên của các chất làm cho
nhiều thí sinh bỏ cuộc ngay từ đầu vì không thể nhớ nổi ứng với tên đề cho đó thì công thức phân
tử và công thức cấu tạo của chất là gì ( mà với hoá học, không biết công thức của chất thì còn
làm được gì nữa) → Trong quá trình luyện thi, bạn đọc phải thường xuyên quan tâm tới việc nhớ
tên của các hợp chất quan trọng.
Với bài này bạn cần biết vinylaxetilen là chất có CTPT C4H4 và CTCT là
CH 2 = CH − C ≡ CH .
(2).Các vấn đề về phản ứng hiđrocacbon + H2 mà bạn đọc cần nắm vững.
i Phương trình phản ứng tổng quát của hiđrocacbon mạch hở với H2 :
xt ,t 0
xt ,t 0
CnH2n+2-2a + aH2 
→ …….. 
→ CnH2n+2
2C + 2 − H
( a = số liên kết pi trong phân tử =
, nếu a >1 thì phản ứng diễn ra qua nhiều công
2
đoạn. Tại mỗi giai đoạn thì các phản ứng thường xảy ra không hoàn toàn → sau phản ứng
thường thu được một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất).
i Bản chất phản ứng.
nH 2( pu )
1H2 phá vỡ 1 π → bạn đọc dễ có công thức : π =
→ nH2(pư) = số π × nhiđrocacbon (pư).
nHidrocacbon ( pu )
i Một số kĩ thuật tính nhanh khác.
Dựa vào sơ đồ phản ứng bạn đọc sẽ thấy được:
- Cách tính mol H2(pư) = ∑ n( sau ) − ∑ n(truoc ) .
n( sau )

M (truoc )
.
n (truoc ) M ( sau )
- Vì phản ứng thường xảy ra không hoàn toàn nên khi giải bạn đọc nên trình bày theo phương
pháp 3 dòng và hệ quả là bạn đọc sẽ có công thức tính hiệu xuất của phản ứng .
- Vì H2 và Br2 là hoàn toàn tương đồng nhau ( về hình thức cũng như bản chất và phản ứng )
→ Nếu bài toán xảy ra theo mô hình :
+ H2
+ Br2
CxHy 
→ hh 
→ hợp chất no
Hoặc :
+ Br2
+ H2
CxHy 
→ hh 
→ hợp chất no
Thì tuỳ đề bài mà bạn đọc có thể quy về bài toán vô cùng đơn giản :
CxHy + ∑ H 2 → hợp chất no
- Bảo toàn khối lượng : m(sau) = m(trước) →

=

(Hoặc: CxHy + ∑ Br2 → hợp chất no)
Rồi sử dụng các kĩ thuật tính nhanh ở trên.Cụ thể:
∑ n( H2 ,Br2 ) pu = ∑ π × nhidrocacbon( pu )

Điều quan trọng mà bạn đọc cần lưu ý là trong các công thức trên chỉ áp dụng cho lượng đã tham
gia ph...
KĨ THUT GII NHANH BÀI TOÁN HIĐROCACBON + H
2
Ad : DongHuuLee – THPT Cm Thu 1- Thanh Hoá
Kĩ thut này được Ad minh ho sinh động thông qua bài tp sau, mi quý bn đọc và các
thành viên trong nhóm theo dõi.
Hn hp X gm 0,15 mol vinylaxetilen 0,6 mol H
2
. Nung nóng hn hp X (xúc tác Ni) mt
thi gian, thu được hn hp Y t khi so vi H
2
bng 10. Dn hn hp Y qua dung dch brom
dư, sau khi phn ng xy ra hoàn toàn, khi lượng brom tham gia phn ng là ?
Phân tích
(1). Trên đề thi, rt nhiu câu ( đặc bit là lĩnh vc hu cơ) đề thi cho tên ca các cht làm cho
nhiu thí sinh b cuc ngay t đầu vì không th nh ni ng vi tên đề cho đó thì công thc phân
t công thc cu to ca cht ( vi hoá hc, không biết công thc ca cht thì còn
làm được gì na)
Trong quá trình luyn thi, bn đc phi thưng xuyên quan tâm ti vic nh
tên ca các hp cht quan trng.
Vi bài này bn cn biết vinylaxetilen cht CTPT C
4
H
4
CTCT
2
.
CH CH C CH
=
(2).Các vn đề v phn ng hiđrocacbon + H
2
mà bn đọc cn nm vng.
i
Phương trình phn ng tng quát ca hiđrocacbon mch h vi H
2
:
C
n
H
2n+2-2a
+ aH
2
0
,xt t

……..
0
,xt t

C
n
H
2n+2
( a = s liên kết pi trong phân t =
2 2
2
C H
+
, n
ế
u a >1 thì ph
n
ng di
n ra qua nhi
u công
đ
o
n. T
i m
i giai
đ
o
n thì các ph
n
ng th
ườ
ng x
y ra không hoàn toàn
sau ph
n
ng
th
ườ
ng thu
đượ
c m
t h
n h
p ph
c t
p g
m nhi
u ch
t).
i
B
n ch
t ph
n
ng.
1H
2
phá v
1
b
n
đọ
c d
có công th
c :
2( )
( )
pu
H
Hidrocacbon pu
n
n
π
=
n
H2(pư)
= s
π
×
n
hiđrocacbon (pư)
.
i
M
t s
k
ĩ
thu
t tính nhanh khác.
D
a vào s
ơ
đồ
ph
n
ng b
n
đọ
c s
th
y
đượ
c:
- Cách tính mol H
2(pư)
=
( ) ( )
sau truoc
n n
.
- B
o toàn kh
i l
ượ
ng : m
(sau)
= m
(trước)
( )
( )
( )
( )
.
truoc
sau
sau
truoc
n
M
n
M
=
- ph
n
ng th
ườ
ng x
y ra không hoàn toàn nên khi gi
i b
n
đọ
c nên trình bày theo ph
ươ
ng
pháp 3 dòng và h
qu
là b
n
đọ
c s
có công th
c tính hi
u xu
t c
a ph
n
ng .
- H
2
Br
2
là hoàn toàn t
ươ
ng
đồ
ng nhau ( v
nh th
c c
ũ
ng nh
ư
b
n ch
t ph
n
ng )
N
ế
u bài toán x
y ra theo mô hình :
C
x
H
y
2 2
H Br
hh
+ +
 
h
p ch
t no
Ho
c :
C
x
H
y
2 2
Br H
hh
+ +
 
h
p ch
t no
Thì tu
đề
bài mà b
n
đọ
c có th
quy v
bài toán vô cùng
đơ
n gi
n :
C
x
H
y
+
2
H
h
p ch
t no
(Ho
c: C
x
H
y
+
2
Br
h
p ch
t no)
R
i s
d
ng các k
ĩ
thu
t tính nhanh
trên.C
th
:
2 2
( , ) ( )
pu
H Br hidrocacbon pu
n n
π
= ×
Kĩ thuật giải nhanh bài toán HidroCacbon + H2 - Trang 2
Kĩ thuật giải nhanh bài toán HidroCacbon + H2 - Người đăng: trangnguyen-9897
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kĩ thuật giải nhanh bài toán HidroCacbon + H2 9 10 358