Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Côsi

Được đăng lên bởi trantu.bkhn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kü thuËt sö dông
BÊt ®¼ng thøc
C«-Si
(Tµi liÖu l u hµnh néi bé)
Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao C êng
Tel: 0904.15.16.50
Hµ Néi 16 - 6 - 2006
Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Côsi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Côsi - Người đăng: trantu.bkhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Côsi 9 10 62